Yrke arbetsledare, tillverkning behållare

Arbetsledare inom tillverkning av behållare övervakar monteringsprocessen för behållare såsom pannor eller tryckkärl. De utbildar och handleder arbetare som medverkar i monteringen för att uppnå produktionsmålen.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

 • Tillverkning av metallbehållare

  Tillverkning av reservoarer, tankar och liknande behållare av metall som vanligtvis installeras som fixturer för förvaring eller tillverkning. Tillverkning av metallbehållare för komprimerad eller kondenserad gas.

 • Typer av behållare

  Tillverkningsprocessen för olika typer av behållare, t.ex. värmepannor och tryckkärl, och vad de används för.

Färdigheter

 • Hitta lösningar på problem

  Lösa problem som uppstår vid planering, prioritering, organisering, ledning/främjande och prestandabedömning. Använda systematiska processer för insamling, analys och sammanställning av information för att utvärdera nuvarande praxis och skapa nya överenskommelser om praxis.

 • Utvärdera arbetstagares arbete

  Utvärdera behovet av arbetskraft för det kommande arbetet. Utvärdera resultatet för gruppen av arbetstagare och informera överordnade. Uppmuntra och stödja de anställda när det gäller lärande, lära dem tekniker och kontrollera tillämpningen för att säkerställa produktkvalitet och arbetsproduktivitet.

 • Rapportera om produktionsresultat

  Rapportera om produktionen till hierarkin. Ange en specificerad uppsättning parametrar, till exempel mängd som produceras och tidpunkt, och eventuella problem eller oväntade händelser.

 • Föra register över arbetsprocesser

  Dokumentera hur arbetet framskrider, inklusive tid, defekter, funktionsfel osv.

 • Samordna kommunikation inom ett arbetslag

  Samla in kontaktuppgifter för alla gruppmedlemmar och besluta om kommunikationssätt.

 • övervaka monteringsverksamhet

  Ge tekniska anvisningar till monteringsarbetare och kontrollera deras framsteg för att säkerställa att kvalitetsnormerna följs, och kontrollera att de mål som anges i produktionsplanen uppfylls.

 • Följa produktionsschema

  Följa produktionsschemat med beaktande av alla krav, tidsaspekter och behov. I det här schemat anges vilka enskilda varor som ska produceras under varje tidsperiod och det omfattar olika aspekter som produktion, bemanning, inventering osv. Det är vanligtvis kopplat till tillverkning där planen anger när och hur mycket av varje produkt som kommer att krävas. Använda all information i det faktiska genomförandet av planen.

 • Meddela kolleger om problem

  Meddela och ge återkoppling till seniora kolleger i händelse av problem eller avvikelser.

 • Säkerställa att den färdiga produkten uppfyller alla krav

  Säkerställa att färdiga produkter uppfyller eller överträffar företagets specifikationer.

 • övervaka kvalitetskontrollen

  Övervaka och säkerställa kvaliteten hos de tillhandahållna varorna eller tjänsterna genom att övervaka att alla produktionsfaktorer uppfyller kvalitetskraven. Övervaka produktkontroll och -provning.

 • Hantera relationer med chefer

  Hantera relationer med chefer inom andra avdelningar för att säkerställa effektiv service och kommunikation, dvs. försäljning, planering, inköp, handel, distribution och teknik.

 • övervaka produktionskrav

  Övervaka produktionsprocesserna och förbereda alla resurser som krävs för att upprätthålla ett effektivt och kontinuerligt produktionsflöde.

 • Analysera behov av tekniska resurser

  Fastställa och upprätta en förteckning över de resurser och den utrustning som krävs på grundval av de tekniska kraven för produktionen.

 • Planera skift för anställda

  Planera skift för anställda för att säkerställa att alla kundorder slutförs och produktionsplanen följs på ett tillfredsställande sätt.

 • Läsa vanliga ritningar

  Läsa och förstå vanliga ritningar, maskiner och processritningar.

Source: Sisyphus ODB