Yrke arbetsledare, tillverkning elektrisk utrustning

Arbetsledare (tillverkning av elektrisk utrustning) samordnar, planerar och styr tillverkningsprocessen för elektrisk utrustning. De leder anställda som arbetar i produktionslinjen, övervakar kvaliteten på de monterade varorna och sköter kostnads- och resursförvaltningen.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Elprinciper

  Elektricitet bildas när ström färdas längs en ledare. Processen inbegriper fria elektroners förflyttning mellan atomer. Ju fler fria elektroner som förekommer i ett material desto bättre ledningsförmåga har materialet. De tre huvudparametrarna av elektricitet är spänning, ström (ampere) och resistans (ohm).

 • Elektroteknik

  Kunskap om elektroteknik, det ingenjörsområde som avser studier och användning av elektricitet, elektronik och elektromagnetism.

 • Hantering av distributionskedja

  Flödet av varor i distributionskedjan, förflyttning och lagring av råvaror, inventering av varor i produktion och färdiga varor från ursprungsorten till förbrukningsplatsen.

 • Kopplingsschema

  En visuell bild av en elektrisk krets, dess komponenter och kopplingarna mellan dessa komponenter.

 • Elektrisk urladdning

  Egenskaper och tillämpningar för elektrisk urladdning, inklusive spänning och elektroder.

Färdigheter

 • Göra resursplanering

  Uppskatta förväntade behov i fråga om tid, personalresurser och ekonomiska resurser för att uppnå projektmålen.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • övervaka kvalitetsstandarder för tillverkning

  Övervaka kvalitetsnormer inom tillverknings- och slutbehandlingsprocessen.

 • Läsa vanliga ritningar

  Läsa och förstå vanliga ritningar, maskiner och processritningar.

 • Tolka elscheman

  Läsa och förstå ritningar och elscheman, förstå tekniska instruktioner och tekniska manualer för montering av elektrisk utrustning samt ha kunskap om ellära och elektroniska komponenter.

 • Avläsa monteringsscheman

  Avläsa och tolka scheman som innehåller en förteckning över alla delar och komponenter i en viss produkt. Schemat identifierar de olika komponenterna och materialen och ger anvisningar om hur man monterar en produkt.

 • Leda arbete

  Leda och övervaka den underordnade personalens dagliga verksamhet.

 • Handleda anställda

  Övervaka val, utbildning, resultat och motivation avseende anställda.

 • Inspektera produktkvaliteten

  Använda diverse tekniker för att säkerställa att produktkvaliteten uppfyller kvalitetsstandarder och specifikationer. Övervaka defekter, förpackningar och returer av produkter till olika produktionsavdelningar.

 • Följa produktionsschema

  Följa produktionsschemat med beaktande av alla krav, tidsaspekter och behov. I det här schemat anges vilka enskilda varor som ska produceras under varje tidsperiod och det omfattar olika aspekter som produktion, bemanning, inventering osv. Det är vanligtvis kopplat till tillverkning där planen anger när och hur mycket av varje produkt som kommer att krävas. Använda all information i det faktiska genomförandet av planen.

 • Hålla tidsfrister

  Säkerställa att operativa processer avslutas vid en tidigare överenskommen tid.

 • Utvärdera arbetstagares arbete

  Utvärdera behovet av arbetskraft för det kommande arbetet. Utvärdera resultatet för gruppen av arbetstagare och informera överordnade. Uppmuntra och stödja de anställda när det gäller lärande, lära dem tekniker och kontrollera tillämpningen för att säkerställa produktkvalitet och arbetsproduktivitet.

 • Uppnå produktivitetsmål

  Utarbeta metoder för att fastställa produktivitetsförbättringar, anpassa de mål som ska uppnås och den tid och de resurser som krävs.

 • Föra register över arbetsprocesser

  Dokumentera hur arbetet framskrider, inklusive tid, defekter, funktionsfel osv.

 • Planera skift för anställda

  Planera skift för anställda för att säkerställa att alla kundorder slutförs och produktionsplanen följs på ett tillfredsställande sätt.

 • övervaka lagernivåer

  Utvärdera hur mycket av lagret som används och avgöra vad som bör beställas.

Source: Sisyphus ODB