Yrke arbetsledare, tillverkning kemiska produkter

Arbetsledare (tillverkning av kemiska produkter) samordnar aktiviteter och personal inom tillverkningsprocessen för kemiska produkter och säkrar efterlevnad av produktionsmålen och tidsfristerna. De kontrollerar kvaliteten och optimerar kemikaliehanteringen genom att säkerställa genomförande av definierade provningar, analyser och kvalitetskontroller.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Analytisk kemi

  Instrument och metoder som används för att skilja åt, identifiera och kvantifiera materia – de kemiska komponenterna i naturliga och konstgjorda material och lösningar.

 • Bestämmelser för kontaminationsexponering

  Bestämmelserna om exponering för förorenade material eller en farlig miljö som reglerar åtgärderna i samband med riskbedömning, minimering av ytterligare exponering, karantän och behandling av exponerade personer.

 • Kemi

  Ämnets sammansättning, struktur och egenskaper och de processer och transformationer som de genomgår, men även användningen av olika kemikalier och deras interaktioner, produktionstekniker, riskfaktorer och bortskaffningsmetoder.

 • Laboratorietekniker

  Tekniker som används inom olika naturvetenskapliga områden för att få fram experimentella data, exempelvis gravimetrisk analys, gaskromatografi och elektroniska eller termiska metoder.

 • Kemiska processer

  De relevanta kemiska processer som används vid tillverkning, till exempel rening, separation, emulgation och spridningsbehandling.

Färdigheter

 • Utveckla kalibreringsförfaranden

  Utarbeta testförfaranden för provning av instrumentprestanda.

 • Godkänna råmaterial med hjälp av lämplig utrustning

  Utföra validering och kalibrering av utrustning samt tillämpa metoder och förfaranden för att ta emot inkommande råmaterial från leverantörer.

 • övervaka anställdas säkerhet

  Se till att personalen på platsen är säker; övervaka korrekt användning av skyddsutrustning och kläder; förstå och genomföra säkerhetsförfaranden.

 • Undvika kontamination

  Undvika blandning eller kontamination av material.

 • Kommunicera med andra avdelningar om testresultat

  Kommunicera med relevanta avdelningar om testrelaterad information, t.ex. provningsscheman, provningsstatistik och provningsresultat.

 • Förvalta avfall

  Förvalta eller bortskaffa stora mängder avfall eller farliga material. Se till att nödvändiga licenser och tillstånd finns, och att rimlig förvaltningspraxis, branschstandarder eller allmänt vedertagen jordbrukspraxis följs.

 • Genomföra laboratoriesimulationer

  Genomföra simulationer av prototyper, system eller nyutvecklade kemiska produkter med användning av laboratorieutrustning.

 • Fastställa kriterier för tillverkningskvalitet

  Definiera och beskriva de kriterier med hjälp av vilka datakvalitet mäts för tillverkningsändamål, t.ex. internationella standarder och tillverkningsbestämmelser.

 • Sköta förfarande för kemiska tester

  Hantera förfaranden som ska användas vid kemiska tester genom att utforma dem och utföra tester i enlighet med förfarandena.

 • övervaka kemiska processer

  Kontrollera att kemiska processer överensstämmer med kraven och övervaka alla indikatorer eller varningssignaler som ges av instrument såsom registreringsinstrument, flödesmätare och panellampor.

 • Testa kemiska prover

  Utföra tester på förberedda kemiska prover genom att använda lämplig utrustning och material. Testning av kemiska prover inbegriper åtgärder såsom pipettering och utspädning.

 • Hantera överbliven gas

  Hantera bortförande av behållare med överbliven gas.

 • Sköta inspektion av kemiska processer

  Sköta inspektion av kemiska processer och se till att inspektionsresultaten dokumenteras, att inspektionsförfarandena är välskrivna och att kontrollistorna uppdateras.

 • Dokumentera analysresultat

  Dokumentera förloppet och resultaten av provanalys på papper eller med hjälp av elektronisk utrustning.

 • Säkerställa efterlevnad av miljölagstiftning

  Övervaka verksamheter och utföra arbetsuppgifter som säkerställer överensstämmelse med standarder om miljöskydd och hållbarhet samt ändra aktiviteter vid ändringar i miljölagstiftningen. Se till att processerna överensstämmer med miljöreglerna och bästa praxis.

 • Använda utrustning för kemisk analys

  Använda laboratorieutrustning, till exempel utrustning för atomabsorption, pH-mätare och konduktivitetsmätare eller saltspraykammare.

Source: Sisyphus ODB