Yrke arbetsledare, tillverkning

Arbetsledare (tillverkning) samordnar, planerar och leder de direkta tillverknings- och produktionsprocesserna. De ansvarar för revision av produktionsscheman eller beställningar hantering av personalen inom dessa produktionsområden.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Tillverkningsprocesser

  De steg som krävs för att ett material ska omvandlas till en produkt, inbegripet produktens utveckling och fullskaliga tillverkning.

 • Produktionsprocesser

  De material och tekniker som krävs i produktions- och distributionsprocesserna.

Färdigheter

 • Följa produktionsschema

  Följa produktionsschemat med beaktande av alla krav, tidsaspekter och behov. I det här schemat anges vilka enskilda varor som ska produceras under varje tidsperiod och det omfattar olika aspekter som produktion, bemanning, inventering osv. Det är vanligtvis kopplat till tillverkning där planen anger när och hur mycket av varje produkt som kommer att krävas. Använda all information i det faktiska genomförandet av planen.

 • Hantera relationer med chefer

  Hantera relationer med chefer inom andra avdelningar för att säkerställa effektiv service och kommunikation, dvs. försäljning, planering, inköp, handel, distribution och teknik.

 • Utforma standarder för produktionsanläggningar

  Säkerställa hög säkerhetsstandard och kvalitet i anläggningar, system och arbetstagarnas beteende. Se till att förfaranden och revisionsstandarder följs. Se till att maskiner och apparater i produktionsanläggningen är lämpliga för uppgiften.

 • Säkerställa säkerheten i produktionslokaler

  Ta yttersta ansvar för säkerheten, kvaliteten och effektiviteten i produktionslokaler.

 • Utföra strategisk planering

  Vidta åtgärder inom ramen för fastställda mål och förfaranden på strategisk nivå för att mobilisera resurser och fullfölja etablerade strategier.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • övervaka transportband

  Övervaka flödet av arbetsobjekt på transportband när de behandlas av maskinen för att garantera optimal produktivitet.

 • övervaka produktionsutveckling

  Övervaka parametrar för att hålla ett öga på produktion, utveckling och kostnader inom ditt kontrollområde.

 • Samordna kommunikation inom ett arbetslag

  Samla in kontaktuppgifter för alla gruppmedlemmar och besluta om kommunikationssätt.

 • övervaka kvalitetskontrollen

  Övervaka och säkerställa kvaliteten hos de tillhandahållna varorna eller tjänsterna genom att övervaka att alla produktionsfaktorer uppfyller kvalitetskraven. Övervaka produktkontroll och -provning.

 • Hantera arbetsflöden

  Utveckla, dokumentera och genomföra trafik- och arbetsflödesprocesser inom företaget för olika funktioner. Upprätthålla kontakter med flera avdelningar och tjänster såsom redovisningsavdelningen och den kreativa direktören för planering och resursarbete.

 • Säkerställa att den färdiga produkten uppfyller alla krav

  Säkerställa att färdiga produkter uppfyller eller överträffar företagets specifikationer.

 • Uppnå produktivitetsmål

  Utarbeta metoder för att fastställa produktivitetsförbättringar, anpassa de mål som ska uppnås och den tid och de resurser som krävs.

 • Informera om produktionsplan

  Kommunicera en produktionsplan på alla nivåer så att målen, processerna och kraven är tydliga. Se till att informationen vidarebefordras till alla som är involverade i processen och att de tar på sig ansvaret för den övergripande framgången.

 • öka arbetsflödet inom produktionen

  Förbättra arbetsflödet inom produktionen genom att analysera och utveckla logistiska planer som påverkar produktionen och distributionen.

 • Anpassa produktionsschema

  Anpassa arbetsschemat för att upprätthålla kontinuerligt skiftarbete.

 • Sträva efter företagstillväxt

  Utveckla strategier och planer som syftar till att uppnå hållbar företagstillväxt, oavsett om företaget ägs av dig själv eller någon annan. Sträva i handling efter att öka intäkterna och åstadkomma positiva kassaflöden.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Planera arbetsmiljöförfaranden

  Införa rutiner för att upprätthålla och förbättra hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

 • Ta fram schema för avdelningens personal

  Leda personalen genom raster och luncher; schemalägga arbetet utifrån de arbetstimmar som avdelningen har tilldelats.

 • Analysera personalsituationen

  Utvärdera och identifiera personalbrist i fråga om kvantitet, kompetens, prestationsintäkter och överskott.

 • Följa organisations riktlinjer

  Följa organisationens eller avdelningens specifika standarder och riktlinjer. Förstå syftena med organisationen och gemensamma avtal och agera därefter.

 • Analysera tillverkningsprocesser för att förbättra dem

  Analysera tillverkningsprocesser i syfte att uppnå förbättringar. Utför analyserna med målet att reducera produktionsförluster och tillverkningskostnader.

 • Kontrollera tillverkning

  Planera, samordna och leda all produktionsverksamhet för att säkerställa att varor tillverkas i tid, i rätt ordning, håller tillräcklig kvalitet och har rätt sammansättning, från intag av varor till leverans.

 • Göra resursplanering

  Uppskatta förväntade behov i fråga om tid, personalresurser och ekonomiska resurser för att uppnå projektmålen.

 • Kommunicera tidsplaner till berörda personer

  Förmedla relevant information om tidsplanering. Lägga fram planen för de berörda personerna och informera dem om eventuella ändringar i tidsplanen. Godkänna tidsplanerna och kontrollera att alla har förstått den information de fått.

 • Säkerställa att varor märks korrekt

  Säkerställa att varor märks med all nödvändig märkningsinformation (t.ex. lagfäst, teknisk, farlighet, m.m.) när det gäller produkten. Säkerställa att märkningarna uppfyller de rättsliga kraven och följer bestämmelserna.

 • Planera skift för anställda

  Planera skift för anställda för att säkerställa att alla kundorder slutförs och produktionsplanen följs på ett tillfredsställande sätt.

 • Handleda anställda

  Övervaka val, utbildning, resultat och motivation avseende anställda.

 • Hålla tidsfrister

  Säkerställa att operativa processer avslutas vid en tidigare överenskommen tid.

 • Schemalägga produktion

  Planera produktionen med siktet på maximal lönsamhet samtidigt som företagets nyckeltal bibehålls i fråga om kostnader, kvalitet, service och innovation.

 • Optimera produktionen

  Analysera och identifiera styrkor och svagheter hos lösningar, slutsatser eller tillvägagångssätt vid problem; formulera och planera alternativ.

 • Utvärdera arbetstagares arbete

  Utvärdera behovet av arbetskraft för det kommande arbetet. Utvärdera resultatet för gruppen av arbetstagare och informera överordnade. Uppmuntra och stödja de anställda när det gäller lärande, lära dem tekniker och kontrollera tillämpningen för att säkerställa produktkvalitet och arbetsproduktivitet.

 • övervaka lagernivåer

  Utvärdera hur mycket av lagret som används och avgöra vad som bör beställas.

 • Följa företagets standarder

  Leda och styra enligt organisationens uppförandekod.

 • Se till att utrustning är tillgänglig

  Se till att nödvändig utrustning tillhandahålls, är klar och tillgänglig för användning innan förfarandena inleds.

 • Rapportera om produktionsresultat

  Rapportera om produktionen till hierarkin. Ange en specificerad uppsättning parametrar, till exempel mängd som produceras och tidpunkt, och eventuella problem eller oväntade händelser.

Source: Sisyphus ODB