Yrke arbetsledare, tryckeri

Arbetsledare (tryckeri) organiserar arbetet av ett eller flera team av maskinoperatörer inom tryckning, bokbindning och slutbehandling av trycksaker. De syftar till att optimera produktionsprocesser.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Tryckmedier

  Olika metoder beroende på tryckyta, såsom plast, metall, glas, textil, trä och papper.

 • Tillverkningsprocesser

  De steg som krävs för att ett material ska omvandlas till en produkt, inbegripet produktens utveckling och fullskaliga tillverkning.

 • Tryckmaterial

  Material såsom papper, film, metallfolier och glas på vilka texter eller bilder kan tryckas genom att applicera bläck med direkttryck eller genom mellanliggande valsar.

Färdigheter

 • Hantera arbetsflöden

  Utveckla, dokumentera och genomföra trafik- och arbetsflödesprocesser inom företaget för olika funktioner. Upprätthålla kontakter med flera avdelningar och tjänster såsom redovisningsavdelningen och den kreativa direktören för planering och resursarbete.

 • Utveckla tillverkningspolicyer

  Utveckla policyer och förfaranden som tillämpas på en tillverkningsanläggning, t.ex. anställningspolicyer och säkerhetsrutiner.

 • Följa en instruktion

  Tolka och uppfylla krav och förväntningar som har diskuterats och överenskommits med kunderna.

 • övervaka kvalitetskontrollen

  Övervaka och säkerställa kvaliteten hos de tillhandahållna varorna eller tjänsterna genom att övervaka att alla produktionsfaktorer uppfyller kvalitetskraven. Övervaka produktkontroll och -provning.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Samråda med redaktör

  Samråda med redaktör för böcker, tidskrifter, tidningar eller andra publikationer om förväntningar, behov och utveckling.

 • Fastställa kriterier för tillverkningskvalitet

  Definiera och beskriva de kriterier med hjälp av vilka datakvalitet mäts för tillverkningsändamål, t.ex. internationella standarder och tillverkningsbestämmelser.

 • Planera arbetsmiljöförfaranden

  Införa rutiner för att upprätthålla och förbättra hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

 • Ta fram tillverkningsriktlinjer

  Ta fram rutiner och riktlinjer för att se till att tillverkare på både internationella och inhemska marknader följer myndighets- och branschreglerna.

 • Hantera studioresurser

  Detta omfattar alla aspekter av studioresurser såsom förvaltning av den kreativa personalen och övervakning av arbetsbördan för att säkerställa att lämpliga personalresurser upprätthålls.

 • Följa organisations riktlinjer

  Följa organisationens eller avdelningens specifika standarder och riktlinjer. Förstå syftena med organisationen och gemensamma avtal och agera därefter.

 • Kommunicera med kunder

  Svara och kommunicera med kunder på ett maximalt effektivt och ändamålsenligt sätt för att möjliggöra för dem att få tillgång till önskade produkter eller tjänster, eller ge annan hjälp som de kan behöva.

 • Hantera relationer med chefer

  Hantera relationer med chefer inom andra avdelningar för att säkerställa effektiv service och kommunikation, dvs. försäljning, planering, inköp, handel, distribution och teknik.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Se till att utrustning är tillgänglig

  Se till att nödvändig utrustning tillhandahålls, är klar och tillgänglig för användning innan förfarandena inleds.

 • Uppfylla avtalsenliga specifikationer

  Uppfylla avtalsenliga specifikationer, tidsscheman och information från tillverkare. Kontrollera att arbetet kan utföras inom den beräknade och tilldelade tiden.

 • Besvara anbudsförfrågningar

  Ta fram priser och dokument för de produkter som kunder kan köpa.

 • Följa säkerhetsregler för tryckeriverksamhet

  Tillämpa säkerhets- och hälsoprinciper, policyer och institutionella regler för att arbeta med tryckeriproduktion. Skydda sig själv och andra mot sådana risker som kemikalier som används vid tryckeriverksamhet, invasiva allergener, värme och sjukdomsalstrande ämnen.

 • Ansvara för leveranser

  Övervaka och kontrollera flödet av leveranser inklusive inköp, lagring och förflyttning av råvaror med erforderlig kvalitet samt inventering av produkter i arbete. Hantera aktiviteter i försörjningskedjan och synkronisera utbudet med efterfrågan på produktion och kunder.

 • Följa företagets standarder

  Leda och styra enligt organisationens uppförandekod.

 • Sträva efter företagstillväxt

  Utveckla strategier och planer som syftar till att uppnå hållbar företagstillväxt, oavsett om företaget ägs av dig själv eller någon annan. Sträva i handling efter att öka intäkterna och åstadkomma positiva kassaflöden.

 • Hålla tidsfrister

  Säkerställa att operativa processer avslutas vid en tidigare överenskommen tid.

 • Bedöma studioproduktion

  Se till att personer som deltar i produktionscykeln har de resurser som behövs samt att tidsplanen för produktionen och dess leveranser är rimlig och uppnåelig.

Source: Sisyphus ODB