Yrke arbetsledare, vattenbruk

Arbetsledare (vattenbruk) övervakar produktionsprocesser vid storskalig vattenbruksverksamhet och inspekterar vattenbruksanläggningar för att upprätthålla och förbättra deras prestanda. De upprätthåller hälsa, säkerhet och trygghet på arbetsplatsen, utarbetar förvaltningsplaner för att minska risker på grund av skadedjur, rovdjur och sjukdomar samt övervakar både bortskaffandet av biologiskt och kemiskt avfall och underhållet av utrustning och maskiner.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Brandbekämpningssystem

  De enheter och system som används för att släcka bränder; klassning och kemi gällande bränder.

 • Vattenpolitik

  Grundlig kunskap om politik, strategier, institutioner och bestämmelser som rör vatten.

 • Förståelse av sötvattenekosystem

  Förståelse av sötvattenekosystem.

 • Vattenströmmar

  Förstå effekterna av vattenströmmar på fiskodlingar, i kassar, dammar, laguner och floder.

 • Designprinciper för inneslutningssystem

  Designelement för olika inneslutningssystem, till exempel burar, fållor/boxar, nät, dammar och tankar.

 • Identifiering och klassificering av fisk

  De processer som gör det möjligt att identifiera och klassificera fisk.

 • Lagstiftning rörande djurvälfärd

  Rättsliga ramar, yrkesetiska regler, nationella regelverk och EU-regelverk och rättsliga förfaranden för att arbeta med djur och levande organismer i syfte att säkerställa deras välbefinnande och hälsa.

 • Brandbekämpning vid vattenbruksanläggningar

  De metoder och den utrustning som krävs för att släcka bränder i vattenbruksanläggningar.

 • Biosäkerhet

  Känna till de allmänna principerna för begreppet biosäkerhet och särskilt de bestämmelser om förebyggande av sjukdom som ska tillämpas vid epidemier som hotar folkhälsan.

 • Agerande vid akut sjukdom eller olycksfall

  Metoder för snabba insatser vid akut sjukdom eller olycksfall på arbetsplatsen.

 • Registrering av olyckor och incidenter

  Metoder för rapportering och registrering av tillbud och olyckor på arbetsplatsen.

 • Försäkringsprinciper

  Förstå principerna för försäkring, inbegripet tredje parts skulder, lager och faciliteter.

Färdigheter

 • Garantera hälsa och säkerhet för vattenbrukspersonal

  Se till att rutiner för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen fastställs och följs i alla vattenbruksanläggningar, inklusive vattenkassar. Se till att både personalen och allmänheten är informerade och att verksamheten utförs i enlighet med gällande hälso- och säkerhetsföreskrifter.

 • Utarbeta arbetsinstruktioner

  Organisera arbetsmetoder och tillvägagångssätt vid nya uppgifter.

 • Fatta tidskritiska beslut

  Eftersträva optimalt tidskritiskt beslutsfattande inom organisationen.

 • Fastställa platsbundna säkerhetsrutiner

  Fastställa säkerhetsrutinerna för platsen.

 • Föra bok över arbetsuppgifter

  Organisera och klassificera register över sammanställda rapporter och korrespondens i samband med utfört arbete och förloppsregister över arbetsuppgifter.

 • Ta fram katastrofplaner för nödsituationer

  Utarbeta förfaranden som anger specifika åtgärder som ska vidtas i händelse av en nödsituation, med beaktande av alla risker och faror som skulle kunna uppstå, och säkerställa att planen överensstämmer med säkerhetslagstiftning samt utgör det säkraste förfaringssättet.

 • Ansvara för behandling av avloppsvatten

  Ansvara för behandling av avloppsvatten enligt miljölagstiftning.

 • Hålla utbildning på plats i vattenbruksanläggningar

  Hålla utbildning på plats i vattenbruksanläggningar genom att ge instruktioner och demonstrera uppgifter. Tillhandahålla, genomföra och övervaka en utbildningsplan.

 • Underhålla säkerhetssystem

  Utföra underhåll av brandbekämpningssystem och tillhörande säkerhetssystem.

 • Välja utrustning för vattenbruk

  Fastställa utrustning för vattenbruk i enlighet med företagets behov.

 • Utarbeta strategier inom vattenbruk

  Utarbeta strategier för vattenbruk baserat på rapporter och forskning för att hantera särskilda fiskodlingsfrågor. Planera och organisera arbetet för att förbättra vattenbruksproduktionen och hantera eventuella problem.

 • Kontrollera den akvatiska produktionsmiljön

  Bedöma effekterna av biologiska förhållanden som alger och påväxt genom hantering av vattenintag, upptagningsområden och syreanvändning.

 • Inspektera vattenbruksutrustning

  Inspektera redskap och maskiner för vattenbruk för att se till att de fungerar korrekt.

 • Underhålla vattenbruksutrustning

  Övervaka och underhålla vattenbruksutrustning och -maskiner, bland annat inneslutningssystem, lyftanordningar, transportredskap, desinfektionsutrustning, värmeutrustning, syresättningsanordningar, elektrisk utrustning, luftpumpar, undervattenspumpar, pumpar för levande fiskar och vakuumpumpar.

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • Ha uppsikt över skötselarbetet

  Ha uppsikt över skötselarbetet: gräsklippning, trimning, besprutning, ogräsrensning och beskärning.

 • Utarbeta förvaltningsplaner för att minska riskerna inom vattenbruk

  Utarbeta en förvaltningsplan för att minska riskerna för skadedjur, rovdjur och sjukdomar. Övervaka genomförandet av planen, särskilt sjukdomsförebyggande åtgärder, i hela vattenbruksanläggningen.

 • Ansvara för avfallshantering

  Övervaka deponering av biologiskt och kemiskt avfall i enlighet med föreskrifter.

 • Hantera vattenflöden och tillrinning

  Hantera vattenflöden och avrinningsområden i dammar, laguner och slussar.

 • Ansvara för vattenbruksanläggningar

  Ansvara för vattenbruksanläggningar och identifiera utrustningsbehov. Förstå ritningar, planer för vattenbruksutrustning och konstruktionsprinciper för olika inneslutningssystem.

 • Identifiera risker i vattenbruksanläggningar

  Identifiera farorna och utvärdera riskerna för hälsa och säkerhet i vattenbruksanläggningar.

 • Upprätthålla vattenkvaliteten vid vattenbruk

  Upprätthålla vattenkvaliteten i dammar, laguner och slussar.

Source: Sisyphus ODB