Yrke arbetsledare på destilleri

Arbetsledare på destillerier samordnar produktionsprocesser inom produktion av spritdrycker och leder arbetare som medverkar i processen. De kontrollerar att destillerade vätskor produceras i enlighet med angivna mängder och alkoholhalter.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Spritutbud

  Sprit och hur den används för att utveckla slutprodukten, som t.ex. whisky, vodka, cognac.

 • Utveckling av spritdrycker

  Processer som rör tillverkning av lagrade och olagrade spritdrycker. Bland olagrade spritdrycker ingår vodka och gin. Bland lagrade spritdrycker ingår whisky, rom och konjak.

 • Livsmedelsindustri

  Respektive bransch och de processer som används inom livsmedels- och dryckesindustrin, t.ex. urval, bearbetning, förpackning och lagring av råvaror.

 • Kvalitetssäkringsmetoder

  Principer för kvalitetssäkring, standardkrav och uppsättningen av processer och aktiviteter som används för att mäta, kontrollera och säkerställa kvaliteten på produkter och processer.

 • Lämpliga råvaror för specifika spritdrycker

  Råvaror såsom spannmål, potatis, socker eller frukt som kan fermenteras för att framställa en viss typ av alkoholhaltig dryck.

 • Skattebestämmelser för spritdrycker

  Användning av information från alkoholskåpet för att jämföra och överensstämma med beskattningsbestämmelserna avseende destilleringens styrka. Ett alkoholskåp är ett låst och förseglat glasskåp som endast är tillgängligt för företrädare från skatteverket. 

 • Temperaturskalor

  Celsius- och Fahrenheittemperaturskalor.

Färdigheter

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • Säkerställa säkerheten i produktionslokaler

  Ta yttersta ansvar för säkerheten, kvaliteten och effektiviteten i produktionslokaler.

 • Mäta destilleringsstyrka

  Mäta alkoholkoncentrationen på grundval av informationen i spirit safe och hålla destillationsprocessen och destillationens styrka inom ramen för de parametrar som anges i skattereglerna.

 • Uppmuntra team till kontinuerliga förbättringar

  Ge grupper kapacitet att identifiera möjligheter till kontinuerlig förbättring och att sedan driva processen för att förbättra resultaten.

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

 • Mäta pH-värde

  Mäta pH-värde som visar surhet eller alkalinitet.

 • Vidta skyddsåtgärder mot brandfarliga ämnen

  Vidta skyddsåtgärder mot bränder. Spritdrycker som innehåller 40 volymprocent alkohol fattar eld vid cirka 26 °C och om en antändningskälla introduceras i alkoholen. Flampunkten för ren alkohol är 16,6 °C.

 • Förbereda behållare för destillering av drycker

  Förbereda behållare eller fat för destillering av drycker. Förbereda utrustning för rening och avlägsnande av utspädningskomponenter, t.ex. vatten, i syfte att öka andelen alkohol.

 • Följa produktionsschema

  Följa produktionsschemat med beaktande av alla krav, tidsaspekter och behov. I det här schemat anges vilka enskilda varor som ska produceras under varje tidsperiod och det omfattar olika aspekter som produktion, bemanning, inventering osv. Det är vanligtvis kopplat till tillverkning där planen anger när och hur mycket av varje produkt som kommer att krävas. Använda all information i det faktiska genomförandet av planen.

 • Mäta vätskors densitet

  Mäta densiteten av vätskor, bl.a. oljor, med hjälp av t.ex. hygrometrar eller oscillerande rör.

 • Kontrollera om det finns insekter i obearbetad spannmål

  Inspektera last av obearbetat spannmål för att upptäcka skadliga insekter, till exempel plattbaggar.

 • Använda destilleringsutrustning

  Använda de olika delar som ingår i destilleringsutrustning såsom behållare, destillationskolonn, anslutningsrör, kylare, destillat och lagringsfat.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Leda och övervaka arbetslaget

  Leda och observera arbetstagarnas beteende.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • Rena sprit

  Rena spritdrycker genom att destillera dem upprepade gånger eller destillera dem med fraktionerad destillation för att avlägsna vatten och oönskade ämnen.

 • Mäta alkoholhalt

  Mäta temperatur (t.ex. med termometer) och specifik vikt (med t.ex. alkoholaerometer) och jämföra resultaten med tabeller från standardhandböcker för att fastställa blandningens alkoholhalt.

 • Blanda drycker

  Blanda drycker för att skapa nya dryckesprodukter som är attraktiva på marknaden, intressanta för företag och innovativa inom branschen.

 • Blanda smaktillsatser för sprit i enlighet med recept

  Blanda smaktillsatser och andra ingredienser såsom fruktsyror för att framställa brännvin, likörer och spritdrycker.

 • Minska resursslöseri

  Utvärdera och identifiera möjligheter att använda resurserna mer effektivt och kontinuerligt sträva efter att minska slöseriet med försörjningstjänster.

 • Föra register över lager av varor i produktion

  Föra register över varor oavsett om de är varor i främre ledet (dvs. råvaror), mellanledet eller efterledet (dvs. färdiga produkter). Räkna varor och förvara dem inför kommande produktions- och distributionsverksamheter.

 • Sköta laboratorium för livsmedelstillverkning

  Hantera laboratorieverksamhet i anläggningen eller fabriken och använda uppgifterna för att övervaka de tillverkade produkternas kvalitet.

Source: Sisyphus ODB