Yrke arbetsmiljöingenjör

Arbetsmiljöingenjörer genomför planer för att förbättra arbetsmiljöer och arbetskulturer. De bedömer risker, intervjuar anställda för att se till att arbetsmiljön överensstämmer med hälso- och säkerhetsföreskrifterna samt säkerställer att interaktionen på arbetsplatsen är positiv och produktiv. Om en arbetsmiljöingenjör arbetar på en vårdinrättning ska han/hon undersöka fall av smittspridning i inrättningen och ge alla anställda råd om bekämpning och förebyggande av infektioner. Arbetsmiljöingenjörer arbetar även på anläggningar där människor utsätts för joniserande strålning, t.ex. kärnkraftverk och forskningsinstitutioner.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Miljölagstiftning

  Miljöpolitik och lagstiftning som är tillämplig inom ett visst område.

 • Personlig skyddsutrustning

  Typer av skyddsmaterial och skyddsutrustning för olika typer av arbetsuppgifter, till exempel allmän eller specialiserad städverksamhet.

 • Tekniska ritningar

  Ritningsprogram och olika symboler, perspektiv, måttenheter, anmärkningssystem, visuella utformningar och sidlayout som används i tekniska ritningar.

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

 • Bedömning av risker och hot

  Säkerhetsdokumentationen och all säkerhetsrelaterad kommunikation och information.

 • Lagstiftning om hälsa, säkerhet och hygien

  Normer och lagstiftning om hälsa, säkerhet och hygien som gäller inom en viss sektor.

Färdigheter

 • Utbilda anställda om yrkesrisker

  Ge information och rådgivning till anställda rörande eventuella yrkesrisker och -faror, t.ex. industriella lösningsmedel, strålning, buller och vibrationer.

 • Lägga fram rapporter

  Visa resultat, statistik och slutsatser för publik på ett överskådligt och lättfattligt sätt.

 • övervaka lagstiftningens utveckling

  Övervaka förändringar i regler, politik och lagstiftning och fastställa hur de kan påverka organisationen, befintlig verksamhet eller ett specifikt fall eller en viss situation.

 • Följa säkerhetsstandarder i industriell miljö

  Efterleva säkerhetsrutiner och -standarder för industriella sammanhang, oftast beträffande maskiner.

 • Ge råd om riskhantering

  Ge råd om riskhanteringspolicyer och förebyggande strategier samt deras genomförande, med medvetenhet om olika slags risker för en viss organisation.

 • Upprätta en riskbedömning

  Bedöma risker, föreslå förbättringar och beskriva de åtgärder som ska vidtas på organisationsnivå.

 • Kommunicera arbetsmiljöåtgärder

  Informera om tillämpliga regler, riktlinjer och åtgärder för att undvika olyckor och risker på arbetsplatsen.

 • Ge råd om konflikthantering

  Ge råd till privata eller offentliga organisationer om övervakning av eventuella konfliktrisker och konfliktutveckling, och om konfliktlösningsmetoder som är specifika för de fastställda konflikterna.

 • Säkerställa efterlevnad av miljölagstiftning

  Övervaka verksamheter och utföra arbetsuppgifter som säkerställer överensstämmelse med standarder om miljöskydd och hållbarhet samt ändra aktiviteter vid ändringar i miljölagstiftningen. Se till att processerna överensstämmer med miljöreglerna och bästa praxis.

Source: Sisyphus ODB