Yrke arbetsmiljöinspektör

Arbetsmiljöinspektörer utreder införande och tillämpning av arbetsnormer och -policyer på arbetsplatser. De ger råd till arbetsgivare och arbetstagare om hur tillämpningen av policyer och lagstiftning kan förbättras samt säkrar efterlevnaden av lagar och hänsyn till jämställdhetsfrågor och arbetstagares rättigheter. De skriver rapporter och kommunicerar med myndigheter.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Genomförande av myndighetsföreskrifter

  Förfaranden som rör tillämpningen av offentlig politik på alla nivåer inom den offentliga förvaltningen.

 • Personalledning

  De metoder och förfaranden som används vid anställning och utveckling av anställda för att säkerställa organisationens värde, personalbehov, nytta, konfliktlösning och säkerställandet av ett positivt företagsklimat.

 • Revisionsmetoder

  De tekniker och metoder som ligger till grund för en systematisk och oberoende undersökning av data, policyer, verksamhet och prestanda med hjälp av datorstödda revisionsverktyg och -tekniker (CAAT), till exempel kalkylblad, databaser, statistisk analys och programvara för omvärldsbevakning.

 • Anställningslagstiftning

  Lagstiftningsområde som reglerar förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare och slår vakt om att arbetstagarna åtnjuter sina rättigheter enligt anställningsavtalet.

 • Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

  De regler, rutiner och föreskrifter som rör säkerhet, hälsa och välbefinnande av människor på deras arbetsplats. 

Färdigheter

 • Värna arbetstagarnas rättigheter

  Bedöma och hantera situationer där de rättigheter som fastställs i lagstiftning och företagspolicy för anställda kan åsidosättas och vidta lämpliga åtgärder för att skydda de anställda.

 • Samla in feedback från anställda

  Kommunicera på ett öppet och positivt sätt för att bedöma graden av tillfredsställelse hos anställda, deras åsikter om arbetsmiljön och för att identifiera problem och hitta lösningar.

 • övervaka organisationsmiljö

  Övervaka arbetsmiljön och de anställdas agerande i en organisation i syfte att bedöma hur de anställda uppfattar organisationskulturen och identifiera de faktorer som påverkar deras beteende och som kan möjliggöra en positiv arbetsmiljö.

 • Skriva inspektionsrapporter

  Beskriva resultaten och slutsatserna av inspektionen på ett klart och begripligt sätt. Logga inspektionsprocesserna, t.ex. kontakt, resultat och vidtagna åtgärder.

 • Genomföra arbetsplatsrevisioner

  Utföra revisioner och besiktningar av arbetsplatser för att säkra efterlevnad av regler och föreskrifter.

 • Kontrollera efterlevnaden av myndighetsföreskrifter

  Granska offentliga och privata organisationer för att säkerställa korrekt genomförande och efterlevnad av myndighetsföreskrifter som gäller för organisationen.

 • Ha en god relation med statliga myndigheter

  Upprätta och upprätthålla goda arbetsrelationer med kolleger hos olika statliga myndigheter.

 • Lägga fram rapporter

  Visa resultat, statistik och slutsatser för publik på ett överskådligt och lättfattligt sätt.

 • Ge råd om efterlevnad av myndighetsföreskrifter

  Ge råd till organisationer om hur de kan förbättra sin efterlevnad av tillämpliga obligatoriska statliga bestämmelser samt vilka åtgärder som måste vidtas för att säkerställa fullständig efterlevnad.

Source: Sisyphus ODB