Yrke arbetsterapeut

Arbetsterapeuter hjälper individer eller grupper med arbetsrelaterade begränsningar på grund av sjukdomar, fysiska störningar och tillfällig eller permanent psykisk funktionsnedsättning att återställa förmågan att klara av dagliga sysslor. De tillhandahåller behandling och rehabilitering för att de aktivt ska kunna delta i samhället, leva sina liv i enlighet med sina önskemål och syssla med aktiviteter som är av betydelse för dem.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Människans fysiologi

  Vetenskapen om de mänskliga organen, deras samspel och mekanismer.

 • Hälso- och sjukvårdslagstiftning

  Patienträttigheter och hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar samt eventuella följder och åtal i samband med vårdförsummelse eller missbruk.

 • Hygien inom hälso- och sjukvården

  Förfarandena för att upprätthålla en hygienisk miljö inom hälso- och sjukvården, t.ex. på sjukhus och kliniker. Det kan röra sig om allt från handtvätt till rengöring och desinfektion av den medicinska utrustning som används och metoder för infektionsbekämpning.

 • Psykiatri

  Psykiatri är en medicinsk specialitet som nämns i direktiv 2005/36/EG.

 • Geriatrik

  Geriatrik är en medicinsk specialitet som beskrivs i direktiv 2005/36/EG.

 • Patologi

  Komponenterna i en sjukdom, orsaken, utvecklingsmekanismerna, morfologisk förändring och de kliniska konsekvenserna av dessa förändringar.

 • Arbetsrehabilitering

  Rehabiliteringen av personer med funktionell, psykisk, utvecklingsrelaterad, kognitiv och emotionell funktionsnedsättning eller hälsofunktionsnedsättning för att övervinna hinder för tillgång till, bibehållande av eller återgång till arbete eller annan sysselsättning.

 • Internmedicin

  Internmedicin är en medicinsk specialitet som beskrivs i direktiv 2005/36/EG.

 • Dokumentation inom hälso- och sjukvård

  De skriftliga standarder som man använder inom hälso- och sjukvård för att dokumentera sin verksamhet.

 • Psykologi

  Människans beteende och prestationsförmåga med individuella skillnader i fråga om förmåga, personlighet, intressen, lärande och motivation.

 • Människans anatomi

  Den dynamiska relationen mellan mänsklig struktur och funktion och muskoskeletala-, kardiovaskulära, andnings-, matsmältnings-, endokrina, urin-, reproduktions-, integument- och nervsystem; normal och förändrad anatomi och fysiologi under människans hela livslängd.

 • Medicinsk terminologi

  Innebörden av medicinska termer och förkortningar, läkemedelsrecept och olika medicinska specialiteter och kunskap om hur terminologin används på rätt sätt.

 • Ortopedi

  Ortopedi är en medicinsk specialitet som beskrivs i direktiv 2005/36/EG.

 • Arbetsvetenskap

  Studiet av vardagliga aktiviteter, inbegripet beteenden, egenskaper samt mönster gällande beteenden och produktivitet.

 • Ergonomi

  Vetenskap om utformning av system, processer och produkter som kompletterar människors starka sidor så att de kan använda dessa både enkelt och säkert.

 • Lokal rehabilitering

  Rehabiliteringsmetoder som innefattar upprättande av sociala program för personer med funktionsvariation eller -hinder så att de kan integreras i samhället.

 • Sociologi

  Gruppbeteende och gruppdynamik, samhälleliga tendenser och influenser, mänsklig migration, etnicitet, kulturer och deras historia och ursprung.

 • Neurologi

  Neurologi är en medicinsk specialitet som beskrivs i direktiv 2005/36/EG.

 • Hälso- och sjukvårdsetik

  Moraliska normer och rutiner samt etiska frågor och skyldigheter som gäller inom hälso- och sjukvårdsyrken, t.ex. respekt för mänsklig värdighet, självbestämmanderätt, informerat samtycke och patientsekretess.

 • Barn- och ungdomsmedicin

  Barn- och ungdomsmedicin (eller pediatrik) är en medicinsk specialitet som anges i direktiv 2005/36/EG.

 • Rörelsetekniker

  De olika typer av rörelser och kroppsställningar som utförs för avslappning, harmoni mellan sinne och kropp, minskad stress, flexibilitet, bålstöd och rehabiliteringsändamål, och som krävs för eller som stöder arbetsprestandan.

 • Arbetsfysiologi

  Den komplexa fysiologi av specifika yrken, dess koppling till störningar och sjukdomstillstånd samt sättet att optimera hälsa, arbetsförmåga och produktivitet.

 • Medicinsk informationsteknik

  Processer och verktyg för analys och spridning av medicinska data med hjälp av datoriserade system.

 • Arbetsterapeutiska teorier

  Grundläggande teorier för arbetsterapeutisk verksamhet, yrkesbaserade modeller och relevanta referensramar.

 • Handledning

  Handledning av en enskild person eller en grupp av personer vid en särskild aktivitet.

 • Fysikalisk medicin

  De metoder för diagnos och behandling som tillämpas på personer med fysiska funktionshinder eller handikapp för att hjälpa dem att återställa kroppsliga funktioner som de förlorat på grund av medicinska skador eller sjukdomar.

Färdigheter

 • Utbilda patientens närstående om vården

  Utbilda patientens vårdgivare, familj eller arbetsgivare om hur de ska ta hand om och vårda patienten.

 • Förbättra patienters förmåga att utföra aktiviteter

  Förbättra eller återställa de kognitiva, sensomotoriska eller psykosociala aspekterna av en patients förmåga att utföra aktiviteter.

 • Göra en undersökning

  Bedöma patientens fysiska tillstånd med beaktande av detaljerad information om tidigare skador, kirurgi, allmän hälsa, resurser och livsstil.

 • Följa kvalitetsstandarder inom hälso- och sjukvård

  Tillämpa kvalitetsstandarder för riskhantering, säkerhetsförfaranden, patientåterkoppling, screening och medicintekniska produkter i daglig praxis, om de erkänns av de nationella yrkessammanslutningarna och myndigheterna.

 • Utföra patientaktivitetsanalyser

  Utföra patientaktivitetsanalyser i betydelsen av att knyta kravanalyser till kapacitetsanalyser. Förstå aktiviteten, dess krav och kontext.

 • Visa empati med patienter

  Förstå orsakerna till klienternas och patienternas symtom, svårigheter och beteenden. Visa empati för deras svårigheter och ha respekt för samt främja deras självständighet, självkänsla och frihet. Visa omtanke om patientens eller klientens välbefinnande och ta hand om dem med respekt för deras personliga gränser, känslighet, kulturella skillnader och preferenser.

 • Identifiera patientens personliga kapacitet

  Identifiera hälso- och sjukvårdsanvändarens personliga förmåga att agera på alla områden i livet med beaktande av miljöfaktorer som rör det sociala, kulturella, fysiska och institutionella området, identifiera biomekaniska, motoriska, sensoriska/perceptiva, kognitiva och psykosociala färdigheter och kompetens hos vårdanvändaren.

 • Använda tekniker för att öka patientens motivation

  Med hjälp av ändamålsenliga metoder och förfaranden stärka patientens motivation till förändring och övertyga hen om att behandling kan hjälpa.

 • Använda kontextspecifik klinisk kompetens

  Tillämpa professionell och evidensbaserad bedömning, fastställande av mål, leverans av ingripanden och utvärdering av kunder, med beaktande av kundernas utvecklings- och kontextuella historia inom ramen för sin egen praktik.

 • Uppmuntra patienter att utföra egenkontroller

  Uppmuntra hälso- och sjukvårdsanvändaren att utföra egenkontroller genom att utföra situationsanalyser och utvecklingsanalyser på egen hand. Hjälpa hälso- och sjukvårdsanvändaren att utveckla en viss grad av självkritik och egenanalys beträffande beteende, agerande, relationer och självmedvetenhet.

 • Utbilda om sjukdomsförebyggande insatser

  Erbjuda evidensbaserad rådgivning om förebyggande av ohälsa, informera och ge råd till individer och deras vårdare om förebyggande av ohälsa och/eller ge råd om hur deras miljö och hälsotillstånd kan förbättras. Ge råd om identifiering av risker som leder till ohälsa och hjälp att höja patienternas motståndskraft genom förebyggande strategier och strategier för tidigt ingripande.

 • Följa organisations riktlinjer

  Följa organisationens eller avdelningens specifika standarder och riktlinjer. Förstå syftena med organisationen och gemensamma avtal och agera därefter.

 • Registrera patienters framsteg i förhållande till behandling

  Registrera framsteg i patientens svar på en behandling genom att observera, lyssna och mäta resultaten.

 • Hjälpa patienter att uppnå självständighet vid vardagliga aktiviteter

  Hjälpa patienter att uppnå självständighet vid alla typer av aktiviteter, t.ex. påklädning, matlagning, intagande av måltid och användande av dator.

 • Hantera förändrade situationer inom hälso- och sjukvården

  Klara trycket och reagera korrekt och i tid på oväntade och snabbt föränderliga vårdsituationer.

 • Tillhandahålla hälsoutbildning

  Tillhandahålla evidensbaserade strategier för att främja ett hälsosamt liv samt förebyggande och hantering av sjukdomar.

 • Hantera akuta vårdsituationer

  Bedöma tecknen och vara väl förberedd inför en situation som utgör ett omedelbart hot mot en persons hälsa, säkerhet, egendom eller miljö.  

 • Acceptera eget ansvar

  Acceptera eget ansvar för sitt arbete och vara medveten om begränsningar i den egna förmågan och kompetensen.

 • Arbeta i multidisciplinära vårdteam

  Medverka i tillhandahållandet av tvärvetenskaplig hälso- och sjukvård och förstå reglerna och kompetensen inom andra hälso- och sjukvårdsyrken.

 • Bidra till hälso- och sjukvårdens kontinuitet

  Bidra till att en samordnad och kontinuerlig hälso- och sjukvård tillhandahålls.

 • Utveckla en samarbetsinriktad terapeutisk relation

  Utveckla en ömsesidig terapeutiskt relation under behandlingen som främjar och ökar vårdtagarens förtroende och samarbetsvilja.

 • Underlätta för patienter att sysselsätta sig

  Hitta meningsfulla och hälsosamma aktiviteter och strategier i samarbete med vårdanvändaren, så att personen kan nå sina mål.

 • Arbeta i ett mångkulturellt sammanhang inom hälso- och sjukvården

  Interagera och kommunicera med samt relatera till individer från olika kulturer i arbete inom hälso- och sjukvård.

 • Utarbeta ett rehabiliteringsprogram

  Utarbeta ett rehabiliteringsprogram för att hjälpa patienterna att bygga upp sin kompetens och återställa självförtroendet.

 • Tillämpa hälsovetenskap

  Tillämpa ett brett spektrum av biomedicinska, psykosociala, organisatoriska, utbildningsrelaterade och samhälleliga aspekter på hälsa, sjukdomar samt hälso- och sjukvård för att utöka vårdtjänster och förbättra livskvalitet.

 • Bedöma risker för äldre

  Besöka patientens hem för att identifiera miljöfaktorer som bidrar till fallskador eller andra skador hos äldre.

 • Lyssna aktivt

  Vara uppmärksam på vad andra säger, visa tålamod och förstå informationen som uttrycks, ställa frågor när så behövs och inte avbryta personen på ett olämpligt sätt. Ha förmåga att lyssna noggrant på önskemål från kunden, klienten, passageraren, brukaren eller andra och tillhandahålla lösningar därefter.

 • Följa kliniska riktlinjer

  Följa överenskomna protokoll och riktlinjer vid stöd till hälso- och sjukvårdspraxis som tillhandahålls av hälso- och sjukvårdsinstitutioner, yrkessammanslutningar eller myndigheter och även av vetenskapliga organisationer.

 • Kommunicera effektivt inom hälso- och sjukvården

  Kommunicera effektivt med patienter, familjer och andra vårdgivare, hälso- och sjukvårdspersonal och lokala partner.

 • Garantera patienters säkerhet

  Se till att hälso- och sjukvårdsanvändare behandlas yrkesmässigt, effektivt och utan risk för skada, anpassa teknik och förfaranden beroende på personens behov, förmåga eller rådande förhållanden.

 • Främja inkludering

  Främja inkludering inom hälso- och sjukvård och sociala tjänster samt respekt för olika trosuppfattningar, kulturer, värderingar och preferenser med hänsyn till vikten av jämställdhets- och mångfaldsfrågor.

 • Ge råd om patienters informerade samtycke

  Se till att patienterna/kunderna är fullständigt informerade om riskerna och fördelarna med de föreslagna behandlingarna så att de kan ge sitt informerade samtycke, göra patienter/kunder delaktiga i vården och behandlingen.

 • Tillämpa arbetsterapitekniker

  Tillämpa arbetsterapitekniker såsom omskolning och spjälning vid rehabilitering och återhämtning av patienter samt ge råd till patienter om deras dagliga aktiviteter.

 • Informera beslutsfattare om hälsorelaterade utmaningar

  Ge nyttig information om vårdyrken för att se till att politiska beslut fattas till förmån för olika samhällsgrupper.

 • Utföra aktivitetsanalyser

  Utföra en aktivitetsanalys med avseende på hur en aktivitet upplevs av en enskild person, med beaktande av olika påverkansfaktorer på resultaten.

 • Upprätta individuella behandlingsprogram

  Utveckla behandlingsprogram för varje enskild patient, hjälpa patienterna att uppnå mer oberoende och självförtroende i det dagliga livet.

 • Ge råd om miljöanpassningar

  Ge råd om miljöanpassningar i hemmet och på arbetsplatsen som syftar till att tillgodose patienters behov, t.ex. rullstolsanpassade åtgärder.

 • Instruera om användning av specialutrustning för dagliga aktiviteter

  Ge instruktioner om hur specialutrustning som rullstolar och äthjälpmedel ska användas under dagliga aktiviteter.

 • Visa tålamod

  Uppvisa tålamod genom att hantera oväntade förseningar eller andra fördröjningar utan att bli irriterad eller ängslig.

 • Interagera med patienter

  Kommunicera med klienter och deras vårdare, med patientens tillstånd, för att hålla dem informerade om klienternas och patienternas framsteg och skydda sekretessen.

 • Följa patienters framsteg i förhållande till behandling

  Observera och rapportera om hur användare av hälso- och sjukvård svarar på medicinsk behandling, övervaka deras framsteg eller försämring på daglig basis och ändra behandlingsförfarandena när så är nödvändigt.

 • Hantera patientdata

  Föra noggranna kundregister som även uppfyller rättsliga och yrkesmässiga krav och etiska skyldigheter för att underlätta kundhantering och se till att alla kunduppgifter (bl.a. muntliga, skriftliga och elektroniska) behandlas konfidentiellt.

 • Tillhandahålla tekniska hjälpmedel

  Tillhandahålla personer med tekniska hjälpmedel som gör det möjligt för dem att ta del av aktiviteter på ett mer fungerande sätt.

 • Använda verktyg för e-hälsa och mobil hälsa

  Använda verktyg för e-hälsa och mobil hälsa (webbaserade applikationer och tjänster) för att förbättra vården.

 • Använda organisationsmetoder

  Använda en uppsättning organisationstekniker och förfaranden som underlättar uppnåendet av de fastställda målen, såsom detaljerad planering av personalens scheman. Använda dessa resurser på ett effektivt och hållbart sätt och visa flexibilitet vid behov.

 • Följa hälso- och sjukvårdslagstiftning

  Följa regional och nationell lagstiftning som gäller för arbetet och tillämpa lagstiftningen i praktiken.

 • Använda datorprogram för att förbättra patienters färdigheter

  Använda specialiserade datorprogram för att hjälpa patienter att förbättra de färdigheter de använder i sitt dagliga liv, arbeta med beslutsfattande, logiskt tänkande, minne, sekvensering, samordning, problemlösning och perceptionsförmåga.

Source: Sisyphus ODB