Yrke arbetsterapibiträde

Arbetsterapibiträden hjälper arbetsterapeuter genom att arbeta med människor och samhällen för att öka deras förmåga att arbeta inom de yrken som de vill, behöver, eller förväntas ha eller byta yrke eller miljö för att bättre främja deras professionell sysselsättning. De arbetar under tillsyn av en arbetsterapeut.  

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Hälso- och sjukvårdsetik

  Moraliska normer och rutiner samt etiska frågor och skyldigheter som gäller inom hälso- och sjukvårdsyrken, t.ex. respekt för mänsklig värdighet, självbestämmanderätt, informerat samtycke och patientsekretess.

 • Lokal rehabilitering

  Rehabiliteringsmetoder som innefattar upprättande av sociala program för personer med funktionsvariation eller -hinder så att de kan integreras i samhället.

 • Hygien inom hälso- och sjukvården

  Förfarandena för att upprätthålla en hygienisk miljö inom hälso- och sjukvården, t.ex. på sjukhus och kliniker. Det kan röra sig om allt från handtvätt till rengöring och desinfektion av den medicinska utrustning som används och metoder för infektionsbekämpning.

 • Arbetsfysiologi

  Den komplexa fysiologi av specifika yrken, dess koppling till störningar och sjukdomstillstånd samt sättet att optimera hälsa, arbetsförmåga och produktivitet.

 • Arbetsrehabilitering

  Rehabiliteringen av personer med funktionell, psykisk, utvecklingsrelaterad, kognitiv och emotionell funktionsnedsättning eller hälsofunktionsnedsättning för att övervinna hinder för tillgång till, bibehållande av eller återgång till arbete eller annan sysselsättning.

 • Rörelsetekniker

  De olika typer av rörelser och kroppsställningar som utförs för avslappning, harmoni mellan sinne och kropp, minskad stress, flexibilitet, bålstöd och rehabiliteringsändamål, och som krävs för eller som stöder arbetsprestandan.

 • Handledning

  Handledning av en enskild person eller en grupp av personer vid en särskild aktivitet.

 • Arbetsvetenskap

  Studiet av vardagliga aktiviteter, inbegripet beteenden, egenskaper samt mönster gällande beteenden och produktivitet.

 • Ergonomi

  Vetenskap om utformning av system, processer och produkter som kompletterar människors starka sidor så att de kan använda dessa både enkelt och säkert.

Färdigheter

 • Visa empati med patienter

  Förstå orsakerna till klienternas och patienternas symtom, svårigheter och beteenden. Visa empati för deras svårigheter och ha respekt för samt främja deras självständighet, självkänsla och frihet. Visa omtanke om patientens eller klientens välbefinnande och ta hand om dem med respekt för deras personliga gränser, känslighet, kulturella skillnader och preferenser.

 • Kommunicera effektivt inom hälso- och sjukvården

  Kommunicera effektivt med patienter, familjer och andra vårdgivare, hälso- och sjukvårdspersonal och lokala partner.

 • Hjälpa patienter att uppnå självständighet vid vardagliga aktiviteter

  Hjälpa patienter att uppnå självständighet vid alla typer av aktiviteter, t.ex. påklädning, matlagning, intagande av måltid och användande av dator.

 • Instruera om användning av specialutrustning för dagliga aktiviteter

  Ge instruktioner om hur specialutrustning som rullstolar och äthjälpmedel ska användas under dagliga aktiviteter.

 • Visa tålamod

  Uppvisa tålamod genom att hantera oväntade förseningar eller andra fördröjningar utan att bli irriterad eller ängslig.

 • Tillämpa arbetsterapitekniker

  Tillämpa arbetsterapitekniker såsom omskolning och spjälning vid rehabilitering och återhämtning av patienter samt ge råd till patienter om deras dagliga aktiviteter.

 • Förbättra patienters förmåga att utföra aktiviteter

  Förbättra eller återställa de kognitiva, sensomotoriska eller psykosociala aspekterna av en patients förmåga att utföra aktiviteter.

 • Interagera med patienter

  Kommunicera med klienter och deras vårdare, med patientens tillstånd, för att hålla dem informerade om klienternas och patienternas framsteg och skydda sekretessen.

 • Garantera patienters säkerhet

  Se till att hälso- och sjukvårdsanvändare behandlas yrkesmässigt, effektivt och utan risk för skada, anpassa teknik och förfaranden beroende på personens behov, förmåga eller rådande förhållanden.

 • Följa patienters framsteg i förhållande till behandling

  Observera och rapportera om hur användare av hälso- och sjukvård svarar på medicinsk behandling, övervaka deras framsteg eller försämring på daglig basis och ändra behandlingsförfarandena när så är nödvändigt.

 • Utveckla terapeutiska relationer

  Upprätthålla den individuella terapeutiska relationen för att utveckla individens medfödda läkningskapacitet, för att uppnå ett aktivt samarbete inom hälsoutbildningen och läkningsprocessen och för att maximera potentialen för sunda förändringar.

 • Underlätta för patienter att sysselsätta sig

  Hitta meningsfulla och hälsosamma aktiviteter och strategier i samarbete med vårdanvändaren, så att personen kan nå sina mål.

 • Lyssna aktivt

  Vara uppmärksam på vad andra säger, visa tålamod och förstå informationen som uttrycks, ställa frågor när så behövs och inte avbryta personen på ett olämpligt sätt. Ha förmåga att lyssna noggrant på önskemål från kunden, klienten, passageraren, brukaren eller andra och tillhandahålla lösningar därefter.

 • Följa kliniska riktlinjer

  Följa överenskomna protokoll och riktlinjer vid stöd till hälso- och sjukvårdspraxis som tillhandahålls av hälso- och sjukvårdsinstitutioner, yrkessammanslutningar eller myndigheter och även av vetenskapliga organisationer.

Source: Sisyphus ODB