Yrke arborist

Arborister utför specialiserade arbeten i samband med övervakning, hälsa och underhåll av träd.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Bevarande och skydd av träd

  Miljökrav för bevarande av träd.

 • Växtarter

  De olika typerna av växter, träd och buskar och deras särskilda egenskaper. 

 • Hälso- och säkerhetsföreskrifter

  Nödvändiga hälso-, säkerhets-, hygien- och miljönormer samt lagstiftning inom sektorn för särskilda verksamheter.

 • Skogsekologi

  De ekosystem som finns i en skog, från bakterier till träd och jordarter.

Färdigheter

 • Klättra i träd

  Klättra upp och ned i träd på ett säkert sätt.

 • övervaka anläggningen

  Övervaka anläggningar under särskilda händelser för att säkerställa skydd av systemet, rapportera om anläggningens skick och förlusten av vatten eller växter på grund av funktionsfel i systemet.

 • Skydda den biologiska mångfalden

  Bevara den biologiska mångfalden inom arten genom att observera ekosystemet.

 • Hantera motorsåg

  Hantera en mekanisk motorsåg som drivs med elenergi, tryckluft eller bensin.

 • Arbeta med geomatik

  Kunna använda geomatik som inkluderar GPS (globalt positioneringssystem), GIS (geografiska informationssystem) och RS (fjärranalys) i det dagliga arbetet.

 • Kontrollera träds hälsotillstånd

  Övervaka förekomst av skadedjur och sjukdomar hos träd för att förbättra deras hälsa.

 • Bedöma skador

  Bedöma skador vid olyckor eller naturkatastrofer.

 • Utföra åtgärder för att bekämpa sjukdomar och skadedjur

  Vidta åtgärder för bekämpning av sjukdomar och skadegörare med hjälp av konventionella eller biologiska metoder och med beaktande av klimat, typ av växt eller gröda samt arbetsmiljö- och miljöskyddsbestämmelser. Förvara och hantera bekämpningsmedel i enlighet med rekommendationer och lagstiftning.

 • Spruta bekämpningsmedel

  Spruta bekämpningsmedel för att hålla insekter, svamp, ogräs och sjukdomar under kontroll.

 • Sköta träd

  Plantera, gödsla och trimma träd och häckar. Undersöka träden för att bedöma deras tillstånd och avgöra hur de ska behandlas. Arbeta för att utrota insekter, svampar och sjukdomar som är skadliga för träd, hjälpa till med föreskriven bränning och arbeta för att förebygga erosion.

 • Kontrollera trädsjukdomar

  Identifiera sjuka eller oönskade träd. Ta bort dem med hjälp av motorsågar eller handsågar.

 • Ge råd om trädfrågor

  Ge råd till organisationer och privatpersoner om att plantera och skydda träd. Undersöka aktuella projekt för bevarande och förvaltning av träd.

 • Skydda träd

  Bevara träd med beaktande av trädets/trädens hälsa och tillstånd samt planer för bevarande och skydd av området. Detta omfattar även fällning eller beskärning av träd, vilket kräver kunskaper om trädens biologi.

 • Utföra gödsling

  Utföra gödslingsuppgifter för hand eller med hjälp av lämplig utrustning i enlighet med gödslingsanvisningar, med beaktande av miljö-, hälso- och säkerhetsbestämmelser och -förfaranden.

 • Utföra trädriggning ovan mark

  Beräkna den förväntade belastningen för riggningen. Välj ut kompatibla komponenter för att skapa riggningssystemet och välj placering av förankringspunkter för riggningskomponenterna. Ta hänsyn till markpersonalens förväntade belastning och positioner, andra förankringspunkter, utrustning, planerad fallzon och beredningsområde. Avlägsna nedre träddelar med hjälp av sågar, för att minimera chockbelastningen för riggningssystemet.

 • Inspektera träd

  Genomföra trädundersökningar och inspektioner.

 • Uppkvista träd

  Kan dra tillbaka träd och stora grenar med avseende på hälso- och säkerhetsbestämmelser

 • Bedöma risker förknippade med trädhantering

  Utvärdera risker och faror, vidta effektiva åtgärder för att minimera riskerna och återställa träden till det ursprungliga skicket eller plantera nya.

 • Bevara skogar

  Sträva efter att bevara och återställa skogar, biologisk mångfald och ekologiska funktioner.

 • Plantera gröna växter

  Plantera växtfrön manuellt eller med markutrustning.

 • Utföra trädgallring

  Ta bort vissa träd från ett bestånd för att förbättra trädens hälsa, timrets värde och produktionen.

Source: Sisyphus ODB