Yrke astronaut

Astronauter är besättningsmedlemmar som styr rymdfarkoster för aktiviteter utanför Jordens låga omloppsbana eller ovanför den normala höjden för kommersiella flyg. De ligger i en omloppsbana runt Jorden för att utföra olika aktiviteter såsom forskning och experiment, uppskjutning eller uppsändning av satelliter och byggande av rymdstationer.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Geografiska informationssystem

  Verktygen inom geografisk kartläggning och positionering, bland annat GPS (globala positioneringssystem), GIS (geografiska informationssystem) och RS (fjärranalys).

 • Uppskjutning av satelliter i omloppsbana

  Kunskap om de olika förfarandena, faserna och kraven för uppskjutning av satelliter i omloppsbana.

 • Prestandaparametrar för globala system för satellitnavigering

  Känna till prestandaparametrarna för det globala systemet för satellitnavigering (GNSS) och de krav som ett GNSS-system bör uppfylla under specifika förhållanden.

 • Satellittyper

  Förstå de olika typer av satelliter som finns och deras olika funktioner. Känna till de olika typer av satelliter som används för kommunikation, strömningstjänster, övervakning och vetenskaplig forskning.

 • Geostationära satelliter

  Vara förtrogen med geostationära satelliter och deras funktion; rörelse i samma riktning som jorden roterar i. Förstå hur de används för telekommunikation och kommersiella ändamål.

 • Fysik

  Naturvetenskap som omfattar studier av ämnen, rörelse, energi, kraft och tillhörande begrepp.

Färdigheter

 • Tolka grafiska kommunikationsgränssnitt

  Ha förmågan att förstå de olika former och framställningar som används i den schematiska och 3D-isometriska modellen som läggs fram genom kommunikationsprogram.

 • Samla in data från experiment

  Samla in data som härrör från tillämpningen av vetenskapliga metoder såsom testmetoder, experimentell utformning eller mätningar.

 • Använda GPS-system

  Använda GPS-system.

 • Samla in data med GPS-utrustning

  Samla in data på fältet med hjälp av GPS-utrustning.

 • Göra research om klimatprocesser

  Bedriva forskning om de karakteristiska händelser som inträffar i atmosfären under växelverkningar och förändringar av olika atmosfäriska komponenter och förhållanden.

 • Använda 3D-grafikprogram

  Använda grafiska IKT-verktyg, t.ex Autodesk Maya och Blender, som möjliggör digital redigering, modellering, återgivning och komposition av grafik. Dessa verktyg arbetar utifrån matematiska framställningar av tredimensionella föremål.

 • Använda kommunikationsutrustning

  Installera, testa och sköta olika typer av kommunikationsutrustning, t.ex. utrustning för överföring, digital nätverksutrustning eller telekommunikationsutrustning.

 • Utföra vetenskapliga experiment i rymden

  Utföra olika typer av experiment inom olika vetenskapliga områden, t.ex. mänskliga, biologiska och fysiska. Följa vetenskapliga metoder och dokumentera resultat, i syfte att uppnå innovation eller upptäcka industriella och kommersiella tillämpningar.

 • Samla in geologiska data

  Medverka i insamlingen av geologiska data, däribland kärnloggning, geologisk kartläggning, geokemisk och geofysisk undersökning, digital datainsamling osv.

 • Använda olika kommunikationskanaler

  Använda olika typer av kommunikationskanaler, t.ex. muntlig, handskriven, digital och telefonkommunikation, i syfte att formulera och dela idéer eller information.

 • Kunna läsa av grafisk information

  Tolka diagram, kartor, grafik och andra visuella illustrationer som används i stället för skriftlig text. Den grafik som används skiljer sig åt mellan olika processer, och yrkesutövaren måste därför ha tillräcklig kunskap om fältet för att kunna följa och använda den presenterade informationen.

 • Göra tyngdkraftsmätningar

  Utföra geofysiska mätningar med gravitationsmätare, antingen på marken eller luftburna. Mäta avvikelser från det normala gravitationsfältet eller anomalier för att bestämma jordens struktur och sammansättning.

Source: Sisyphus ODB