Yrke audiolog

Audiologer bedömer, diagnostiserar och behandlar patienter (barn eller vuxna) med audiologiska störningar och balansorgansstörningar orsakade av infektiösa, genetiska, traumatiska eller degenerativa sjukdomstillstånd, t.ex. hörselnedsättning, tinnitus, yrsel, obalans, hyperakusi och ljudbearbetningsproblem. De kan förskriva hörapparat och ha en roll vid bedömning och hantering av patienter som kan dra nytta av hörselimplantat.   

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Audiologi

  Vetenskap med anknytning till hörsel, balans och andra relaterade störningar och sjukdomstillstånd som är specifika för vuxna eller barn.

 • Akustik

  Läran om ljud och dess eko, förstärkning och absorption i ett utrymme.

 • Människans anatomi

  Den dynamiska relationen mellan mänsklig struktur och funktion och muskoskeletala-, kardiovaskulära, andnings-, matsmältnings-, endokrina, urin-, reproduktions-, integument- och nervsystem; normal och förändrad anatomi och fysiologi under människans hela livslängd.

 • Kommunikation vid hörselnedsättning

  Fonologiska, morfologiska och syntaktiska aspekter och egenskaper hos mänsklig kommunikation för personer med hörselnedsättning.

 • Balansstörningar

  De orsaker som påverkar balansen hos människor, avvikelser och deras symptom, som t.ex. svindel, yrsel och desorientering.

 • Hygien inom hälso- och sjukvården

  Förfarandena för att upprätthålla en hygienisk miljö inom hälso- och sjukvården, t.ex. på sjukhus och kliniker. Det kan röra sig om allt från handtvätt till rengöring och desinfektion av den medicinska utrustning som används och metoder för infektionsbekämpning.

 • Patologi

  Komponenterna i en sjukdom, orsaken, utvecklingsmekanismerna, morfologisk förändring och de kliniska konsekvenserna av dessa förändringar.

 • Hälso- och sjukvårdssystem

  Hälso- och sjukvårdens struktur och funktion.

 • Audiometri

  Mätning av hörselskärpa, särskilt vad gäller ljudintensitet, tonhöjd och tonrenhet, för att diagnostisera hörselskada och relaterade störningar.

 • Hälso- och sjukvårdslagstiftning

  Patienträttigheter och hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar samt eventuella följder och åtal i samband med vårdförsummelse eller missbruk.

 • Balansens fysiologi

  Det vestibulära systemets egenskaper och funktioner, dvs. det system som ansvarar för kroppens jämvikt och balans.

 • Neurofysiologi

  Den medicinska specialitet som avser undersökning av nervsystemets funktioner.

 • Hörselns fysiologi

  Det sätt på vilket ljud överförs genom ytterörat, mellanörat, innerörat och hjärnan.

 • Psykoakustik

  Egenskaperna hos uppfattningen av ljud från musik eller tal och deras psykologiska effekter på den enskildes hörsel.

 • Hörapparater

  Typer, egenskaper hos och leverantörer av hörapparater som förstärker ljud för den person som bär den, i syfte att göra det lättare att höra vad som sägs och för att korrigera nedsatt hörsel.

 • Människans fysiologi

  Vetenskapen om de mänskliga organen, deras samspel och mekanismer.

 • Hörselförlust

  Uttryck, orsaker och symtom på hörselnedsättning, dvs. den delvisa eller totala oförmågan att höra ljud.

 • Människans öra

  Strukturen, funktioner och egenskaper hos ytterörat, mellanörat och innerörat, genom vilka ljud färdas från omgivningen till hjärnan.

Färdigheter

 • Justera cochleaimplantat

  Anpassa och justera cochleaimplantat som används för att förbättra hörseln via ett implanterat förstärkningssystem.

 • Instruera om användning av hörselhjälpmedel

  Visa hur patienterna ska använda och underhålla de föreskrivna hörapparaterna.

 • Hantera akuta vårdsituationer

  Bedöma tecknen och vara väl förberedd inför en situation som utgör ett omedelbart hot mot en persons hälsa, säkerhet, egendom eller miljö.  

 • Bidra till hälso- och sjukvårdens kontinuitet

  Bidra till att en samordnad och kontinuerlig hälso- och sjukvård tillhandahålls.

 • Utveckla en samarbetsinriktad terapeutisk relation

  Utveckla en ömsesidig terapeutiskt relation under behandlingen som främjar och ökar vårdtagarens förtroende och samarbetsvilja.

 • Framställa avtryck för öroninsatser

  Göra ett avtryck av örat för en form, även justera formen efter avtrycket.

 • Genomföra klinisk revision

  Genomföra intern klinisk revision genom insamling av statistiska, finansiella och andra uppgifter om tillhandahållande av tjänster.

 • Tillämpa hälsovetenskap

  Tillämpa ett brett spektrum av biomedicinska, psykosociala, organisatoriska, utbildningsrelaterade och samhälleliga aspekter på hälsa, sjukdomar samt hälso- och sjukvård för att utöka vårdtjänster och förbättra livskvalitet.

 • Följa kliniska riktlinjer

  Följa överenskomna protokoll och riktlinjer vid stöd till hälso- och sjukvårdspraxis som tillhandahålls av hälso- och sjukvårdsinstitutioner, yrkessammanslutningar eller myndigheter och även av vetenskapliga organisationer.

 • Tillhandahålla hälsoutbildning

  Tillhandahålla evidensbaserade strategier för att främja ett hälsosamt liv samt förebyggande och hantering av sjukdomar.

 • Använda verktyg för e-hälsa och mobil hälsa

  Använda verktyg för e-hälsa och mobil hälsa (webbaserade applikationer och tjänster) för att förbättra vården.

 • Tillhandahålla behandlingsstrategier för hälsorisker

  Identifiera möjliga behandlingsprotokoll för människors hälsa i en viss gemenskap i fall som t.ex. infektionssjukdomar med stora konsekvenser på global nivå.

 • Arbeta i multidisciplinära vårdteam

  Medverka i tillhandahållandet av tvärvetenskaplig hälso- och sjukvård och förstå reglerna och kompetensen inom andra hälso- och sjukvårdsyrken.

 • Lyssna aktivt

  Vara uppmärksam på vad andra säger, visa tålamod och förstå informationen som uttrycks, ställa frågor när så behövs och inte avbryta personen på ett olämpligt sätt. Ha förmåga att lyssna noggrant på önskemål från kunden, klienten, passageraren, brukaren eller andra och tillhandahålla lösningar därefter.

 • Använda kontextspecifik klinisk kompetens

  Tillämpa professionell och evidensbaserad bedömning, fastställande av mål, leverans av ingripanden och utvärdering av kunder, med beaktande av kundernas utvecklings- och kontextuella historia inom ramen för sin egen praktik.

 • Följa patienters framsteg i förhållande till behandling

  Observera och rapportera om hur användare av hälso- och sjukvård svarar på medicinsk behandling, övervaka deras framsteg eller försämring på daglig basis och ändra behandlingsförfarandena när så är nödvändigt.

 • Arbeta i ett mångkulturellt sammanhang inom hälso- och sjukvården

  Interagera och kommunicera med samt relatera till individer från olika kulturer i arbete inom hälso- och sjukvård.

 • Utvärdera den psykologiska betydelsen av hörselproblem

  Utvärdera hur hörselproblem påverkar patienter psykologiskt i deras utbildnings- eller yrkesmiljö eller sociala miljö.

 • Informera beslutsfattare om hälsorelaterade utmaningar

  Ge nyttig information om vårdyrken för att se till att politiska beslut fattas till förmån för olika samhällsgrupper.

 • Använda organisationsmetoder

  Använda en uppsättning organisationstekniker och förfaranden som underlättar uppnåendet av de fastställda målen, såsom detaljerad planering av personalens scheman. Använda dessa resurser på ett effektivt och hållbart sätt och visa flexibilitet vid behov.

 • Ge rådgivning till patienter om hur kommunikationen kan förbättras

  Ge rådgivning och instruktioner till patienter med hörselproblem för att hjälpa dem att förbättra sin kommunikation genom att vägleda dem till lösningar såsom teckenspråk eller läppläsning.

 • Remittera patienter

  Remittera till andra yrkeskategorier på grundval av vårdtagarens krav och behov, särskilt när det finns ett uppenbart behov av ytterligare hälsodiagnostik eller insatser.

 • Visa empati med patienter

  Förstå orsakerna till klienternas och patienternas symtom, svårigheter och beteenden. Visa empati för deras svårigheter och ha respekt för samt främja deras självständighet, självkänsla och frihet. Visa omtanke om patientens eller klientens välbefinnande och ta hand om dem med respekt för deras personliga gränser, känslighet, kulturella skillnader och preferenser.

 • Främja inkludering

  Främja inkludering inom hälso- och sjukvård och sociala tjänster samt respekt för olika trosuppfattningar, kulturer, värderingar och preferenser med hänsyn till vikten av jämställdhets- och mångfaldsfrågor.

 • Följa kvalitetsstandarder inom hälso- och sjukvård

  Tillämpa kvalitetsstandarder för riskhantering, säkerhetsförfaranden, patientåterkoppling, screening och medicintekniska produkter i daglig praxis, om de erkänns av de nationella yrkessammanslutningarna och myndigheterna.

 • Använda särskild hörselutrustning vid tester

  Använda ljudmätare och datorer för att avgöra graden av patientens hörselnedsättning och hitta andra faktorer som påverkar hörselproblemen.

 • Justera hörhjälpmedel

  Programmera hörapparater med hjälp av en dator, prova ut och sätta in hörapparater eller administrera cochleaimplantat och elektroniska apparater som används för att förbättra en persons hörsel.

 • Följa organisations riktlinjer

  Följa organisationens eller avdelningens specifika standarder och riktlinjer. Förstå syftena med organisationen och gemensamma avtal och agera därefter.

 • Bedriva hälsorelaterad forskning

  Bedriva forskning om hälsofrågor och meddela resultat muntligen, genom offentliga presentationer eller genom att skriva rapporter och andra publikationer.

 • Följa hälso- och sjukvårdslagstiftning

  Följa regional och nationell lagstiftning som gäller för arbetet och tillämpa lagstiftningen i praktiken.

 • Hantera förändrade situationer inom hälso- och sjukvården

  Klara trycket och reagera korrekt och i tid på oväntade och snabbt föränderliga vårdsituationer.

 • Ge råd om patienters informerade samtycke

  Se till att patienterna/kunderna är fullständigt informerade om riskerna och fördelarna med de föreslagna behandlingarna så att de kan ge sitt informerade samtycke, göra patienter/kunder delaktiga i vården och behandlingen.

 • Utbilda om sjukdomsförebyggande insatser

  Erbjuda evidensbaserad rådgivning om förebyggande av ohälsa, informera och ge råd till individer och deras vårdare om förebyggande av ohälsa och/eller ge råd om hur deras miljö och hälsotillstånd kan förbättras. Ge råd om identifiering av risker som leder till ohälsa och hjälp att höja patienternas motståndskraft genom förebyggande strategier och strategier för tidigt ingripande.

 • Interagera med patienter

  Kommunicera med klienter och deras vårdare, med patientens tillstånd, för att hålla dem informerade om klienternas och patienternas framsteg och skydda sekretessen.

 • Anpassa hörseltester

  Anpassa hörseltester efter patientens ålder och förmåga.

 • Hantera patientdata

  Föra noggranna kundregister som även uppfyller rättsliga och yrkesmässiga krav och etiska skyldigheter för att underlätta kundhantering och se till att alla kunduppgifter (bl.a. muntliga, skriftliga och elektroniska) behandlas konfidentiellt.

 • Garantera patienters säkerhet

  Se till att hälso- och sjukvårdsanvändare behandlas yrkesmässigt, effektivt och utan risk för skada, anpassa teknik och förfaranden beroende på personens behov, förmåga eller rådande förhållanden.

 • Acceptera eget ansvar

  Acceptera eget ansvar för sitt arbete och vara medveten om begränsningar i den egna förmågan och kompetensen.

 • Diagnostisera hörselnedsättning

  Mäta hörselnedsättningar och balansrubbningar och fastställa deras orsak.

 • Kommunicera effektivt inom hälso- och sjukvården

  Kommunicera effektivt med patienter, familjer och andra vårdgivare, hälso- och sjukvårdspersonal och lokala partner.

 • Rengöra patientens hörselgångar

  Rengöra patientens hörselgångar och undvika att orsaka skador på trumhinnan.

Source: Sisyphus ODB