Yrke avfallsmäklare

Avfallsmäklare agerar som förmedlare mellan kunder och avfallshanteringsföretag. De ser till att avfall samlas in från kunder av fackmän och transporteras till avfallshanteringsanläggningar för hantering.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Avfallshantering

  Metoder, material och föreskrifter som gäller för insamling, transport, hantering och bortskaffande av avfall. Detta omfattar återvinning och tillsyn av bortskaffande av avfall.

 • Lagstiftning om avfallstransporter

  Förordningar och lagstiftning om säker transport av farliga och icke-farliga avfallsmaterial, produkter och anordningar.

 • Typer av renhållningsfordon

  Olika typer av tunga lastbilar som används för avfallsinsamling, såsom frontlastare, baklastare och sidolastare.

Färdigheter

 • Samordna avfallstransporter

  Organisera transport av farligt eller icke-farligt avfall från en kund till en anläggning för hantering, förvaring eller bortskaffande av avfall och se till att alla rutiner är förenliga med miljölagstiftningen.

 • Identifiera kundbehov

  Använda lämpliga frågor och aktivt lyssnande för att identifiera kundernas förväntningar, önskningar och krav på produkter och tjänster.

 • Säkerställa att de lagstadgade reglerna för avfall följs

  Genomföra och övervaka företagsrutiner kring insamling, transport och bortskaffande av avfall i enlighet med alla bestämmelser och rättsliga krav.

 • Kommunicera med avfallshanteringsanläggningar

  Kommunicera med anläggningar som hanterar farligt eller icke-farligt avfall för att säkerställa ett effektivt samarbete vid organisering av avfallshanteringsrutiner.

 • Föra avfallsinsamlingsregister

  Föra register över rutter och schemaläggning av avfallsinsamling samt typ och volym av insamlat avfall.

 • Kommunicera med sophämtningspersonal

  Kommunicera med personal som hämtar avfall från olika platser och transporterar det till sophanteringsanläggningar i syfte att säkerställa optimalt samarbete och effektiva förfaranden för hantering och bortskaffande av avfall.

 • Kommunicera med kunder

  Svara och kommunicera med kunder på ett maximalt effektivt och ändamålsenligt sätt för att möjliggöra för dem att få tillgång till önskade produkter eller tjänster, eller ge annan hjälp som de kan behöva.

 • Säkerställa efterlevnad av miljölagstiftning

  Övervaka verksamheter och utföra arbetsuppgifter som säkerställer överensstämmelse med standarder om miljöskydd och hållbarhet samt ändra aktiviteter vid ändringar i miljölagstiftningen. Se till att processerna överensstämmer med miljöreglerna och bästa praxis.

Source: Sisyphus ODB