Yrke bårbärare

Bårbärare är professionella sjukvårdsassistenter som transporterar personer på bårar mellan olika avdelningar och platser på sjukhusen och utför därmed relaterade uppgifter.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Transportmetoder

  Kunskap om principer och metoder för att flytta människor eller varor med flyg, tåg, båt eller vägtransport, inbegripet relativa kostnader och optimala arbetsstrategier.

 • Störningar i vitala funktioner

  Egenskaper och störningar avseende vitala funktioner, medvetande respektive medvetslöshet, andnings- och cirkulationssystem, blödningar, chocker och konstgjord andning.

 • Principer för paramedicinsk verksamhet

  De teorier och principer som ligger till grund för teorin och principerna bakom paramedicinsk verksamhet.

 • Akuta fall

  Nödsituationer med olika sjukdomsmönster och sjukdomssyndrom, de särskilda nödfallen och deras lämpliga interventioner.

 • Människans anatomi

  Den dynamiska relationen mellan mänsklig struktur och funktion och muskoskeletala-, kardiovaskulära, andnings-, matsmältnings-, endokrina, urin-, reproduktions-, integument- och nervsystem; normal och förändrad anatomi och fysiologi under människans hela livslängd.

 • Strategier för nödsituationer

  Egenskaper och förfaranden inom strategier för nödsituationer, särskilt vid större olyckor och katastrofer.

 • Klinisk forskning

  Forskning och utveckling av teknik och utrustning som används av sjukvårdspersonal för att förebygga, diagnostisera och behandla sjukdomar.

 • Första hjälpen

  Akutvård som ges till en sjuk eller skadad person vid cirkulations- och/eller andningssvikt, medvetslöshet, sår, blödning, chock eller förgiftning.

Färdigheter

 • Immobilisera patienter för akuta insatser

  Immobilisera patienten med hjälp av en ryggstödsskiva eller annan anordning som fixerar ryggraden i förberedelse för transport av patienten på bår i ambulans.

 • Lyssna aktivt

  Vara uppmärksam på vad andra säger, visa tålamod och förstå informationen som uttrycks, ställa frågor när så behövs och inte avbryta personen på ett olämpligt sätt. Ha förmåga att lyssna noggrant på önskemål från kunden, klienten, passageraren, brukaren eller andra och tillhandahålla lösningar därefter.

 • Bedöma skador i akuta situationer

  Bedöma skadornas eller sjukdomens art och omfattning för att fastställa och prioritera en medicinsk behandlingsplan.

 • Prioritera akuta situationer

  Bedöma hur stora riskerna är i olika akutsituationer och prioritera utsändning av ambulanser i enlighet med riskbedömningen.

 • Sköta ett kommunikationssystem för akutsituationer

  Effektivt sköta sedvanliga kommunikationssystem som används i akutsituationer, t.ex. basstationer för mobila sändare och mottagare, bärbara sändare och mottagare, signalförstärkare, mobiltelefoner, personsökare, automatiska fordonsdetektorer och satellittelefoner efter behov.

 • Ge första hjälpen

  Administrera hjärt-lungräddning eller första hjälpen för att hjälpa en sjuk eller skadad person tills de får medicinsk behandling.

 • Välja riskkontroll

  Utföra lämpliga val av riskkontrollåtgärder och riskhanteringsmetoder.

 • Tillämpa god klinisk praxis

  Säkerställa överensstämmelse med och tillämpning av de etiska och vetenskapliga kvalitetsstandarder som används för att på internationell nivå genomföra, registrera och rapportera kliniska prövningar med mänskliga deltagare.

 • Transportera patienter till medicinska inrättningar

  Hjälpa att lyfta och transportera patienten till utryckningsfordonet och till den mottagande medicinska anläggningen vid ankomst.

 • Använda specifika paramedicinska tekniker i öppenvården

  Använda lämpliga tekniker inom paramedicinskt arbete, t.ex. sätta intravenösa dropp, administrera läkemedel, utföra konvertering vid förmaksflimmer och tillämpa kirurgiska tekniker för akutsituationer.

 • övervaka patienters vitalparametrar

  Övervaka och analysera vitalparametrar för hjärta, andning och blodtryck.

 • Följa organisations riktlinjer

  Följa organisationens eller avdelningens specifika standarder och riktlinjer. Förstå syftena med organisationen och gemensamma avtal och agera därefter.

 • Sköta specialutrustning i akutsituationer

  Sköta utrustning som t.ex. externa defibrillatorer och räddningsmasker, rygg- och dragskenor och intravenösa infusioner i avancerade livsuppehållande miljöer, ta fram elektrokardiogram vid behov.

 • Följa kvalitetsstandarder inom hälso- och sjukvård

  Tillämpa kvalitetsstandarder för riskhantering, säkerhetsförfaranden, patientåterkoppling, screening och medicintekniska produkter i daglig praxis, om de erkänns av de nationella yrkessammanslutningarna och myndigheterna.

 • Anpassa till en akutvårdsmiljö

  Anpassa praxis för att säkerställa att patienters behov inom akutvården är uppfyllda.

 • Utföra fysiska undersökningar i akuta situationer

  Utföra en grundlig och detaljerad fysisk undersökning av patienten i nödsituationer med hjälp av bedömningsfärdigheter såsom observation, palpation och auskultation samt formulera diagnoser i alla åldersgrupper åtföljt av en kallelse till specialist om sådan finns tillgänglig.

 • Använda kontextspecifik klinisk kompetens

  Tillämpa professionell och evidensbaserad bedömning, fastställande av mål, leverans av ingripanden och utvärdering av kunder, med beaktande av kundernas utvecklings- och kontextuella historia inom ramen för sin egen praktik.

 • Hantera akuta vårdsituationer

  Bedöma tecknen och vara väl förberedd inför en situation som utgör ett omedelbart hot mot en persons hälsa, säkerhet, egendom eller miljö.  

 • Förflytta patienter

  Använda de lämpligaste teknikerna för att hantera och flytta patienter till och ur en ambulans, sjukhussäng, rullstol, osv.

 • Positionera patienter som genomgår behandling

  Positionera eller immobilisera patienter på korrekt sätt inför säkra och effektiva insatser.

 • Interagera med patienter

  Kommunicera med klienter och deras vårdare, med patientens tillstånd, för att hålla dem informerade om klienternas och patienternas framsteg och skydda sekretessen.

 • Hantera allvarliga händelser

  Vidta omedelbara åtgärder för att reagera på allvarliga händelser som påverkar individers säkerhet och trygghet i privata eller offentliga områden, t.ex. trafikolyckor.

 • Följa kliniska riktlinjer

  Följa överenskomna protokoll och riktlinjer vid stöd till hälso- och sjukvårdspraxis som tillhandahålls av hälso- och sjukvårdsinstitutioner, yrkessammanslutningar eller myndigheter och även av vetenskapliga organisationer.

 • Garantera patienters säkerhet

  Se till att hälso- och sjukvårdsanvändare behandlas yrkesmässigt, effektivt och utan risk för skada, anpassa teknik och förfaranden beroende på personens behov, förmåga eller rådande förhållanden.

 • Hantera stress

  Behålla en kontrollerad psykisk status och effektivitet under påfrestningar eller ogynnsamma förhållanden.

 • Följa hälso- och sjukvårdslagstiftning

  Följa regional och nationell lagstiftning som gäller för arbetet och tillämpa lagstiftningen i praktiken.

 • Hantera förändrade situationer inom hälso- och sjukvården

  Klara trycket och reagera korrekt och i tid på oväntade och snabbt föränderliga vårdsituationer.

 • Kommunicera effektivt inom hälso- och sjukvården

  Kommunicera effektivt med patienter, familjer och andra vårdgivare, hälso- och sjukvårdspersonal och lokala partner.

 • Acceptera eget ansvar

  Acceptera eget ansvar för sitt arbete och vara medveten om begränsningar i den egna förmågan och kompetensen.

 • Iaktta tystnadsplikt

  Följa de regler som fastställer att information inte får lämnas ut utom till en annan behörig person.

Source: Sisyphus ODB