Yrke båtsman, fiskebåt

Båtsmän (fiskebåt) organiserar besättningen på däck och i fisklastrummet för att utföra order från en överordnad chef. De samordnar underhåll, manövrering, montering och reparation av fiskeredskap samt sortering, bearbetning och konservering av fångst i enlighet med fastställda hygienstandarder och säkerhetsbestämmelser.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg

  De grundläggande principerna och kraven i den internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg (Marpol): Regler om förhindrande av förorening genom olja, regler om kontroll av förorening genom skadliga flytande ämnen i bulk, förhindrande av förorening genom skadliga ämnen vid sjötransport i form av emballage, förhindrande av förorening genom utsläpp från fartyg, förhindrande av förorening genom avskräde från fartyg, förhindrande av luftförorening från fartyg.

 • Fiskerilagstiftning

  Studiet och analysen av olika strategier för fiskeriers förvaltningsstrategier med beaktande av internationella fördrag och branschnormer i syfte att analysera hanteringsbestämmelser för fiskerier. 

 • Förebyggande av miljöföroreningar

  Försiktighetsåtgärder vid förorening av miljön, förfaranden för att bekämpa föroreningar och tillhörande utrustning samt möjliga åtgärder för att skydda miljön.

 • Uppförandekoden för ansvarsfullt fiske

  FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO) uppförandekod för ansvarsfullt fiske och de riktlinjer som fastställts för yrkesfiskare.

 • Fiskeprodukters kvalitet

  Faktorer som påverkar fiskprodukternas kvalitet. Skillnader mellan olika arter, effekter av fiskeredskapen och parasiter påverkar till exempel kvaliteten.

 • Fiskeutrustning

  Identifiering av olika redskap som används för att fånga fisk och redskapens funktioner.

 • Internationella bestämmelser för att förhindra kollisioner till sjöss

  Grundläggande aspekter av internationella bestämmelser för att förhindra kollisioner till sjöss, exempelvis hur fartyg ska agera när de träffar på varandra, regler för lanternor och navigationsmarkörer, huvudsakliga ljus- och ljudsignaler, sjösignalering och sjöbojar.

 • Risker i samband med fiske

  Allmänna risker vid arbete på fiskefartyg och särskilda risker som endast förekommer i vissa fiskeformer. Förebyggande av hot och olyckor.

 • Fiskefartyg

  Beteckningen av de olika elementen och utrustningen på fiskefartyg.

Färdigheter

 • Hantera fiskprodukter

  Hantera fisk med omsorg och med den hygien som krävs för att bevara kvaliteten. På lämpligt sätt förbereda fiskprodukterna för lagring.

 • överleva på havet om fartyget överges

  Identifiera samlingssignaler och vilka nödsituationer de signalerar. Följa fastställda förfaranden. Ta på och använd en flytväst eller en räddningsdräkt. Hoppa säkert i vattnet från en höjd. Simma och ställ i ordning en livflotte medan du bär flytväst. Håll dig flytande utan flytväst. Ta dig ombord på en livflotte från fartyget, eller från vattnet när du använder flytväst. Vidta inledande åtgärder för att gå ombord på livflotte för att öka möjligheten för överlevnad. Släpp ut en boj eller ett drivankare. Hantera livräddningsutrustning. Använd lokaliseringsutrustning, inklusive radioutrustning.

 • Förvara fiskprodukter

  Ordna och klassificera fiskprodukter för korrekt förvaring. Upprätthålla lämpliga förhållanden för bevarande av fiskprodukter.

 • Samordna besättningen

  Samordna besättningens dagliga verksamhet. Se till att varje medlem i däckbesättningen förstår och utför sina tilldelade arbetsuppgifter på korrekt sätt. Bistå befälhavaren med utbildning och orientering av ny besättningspersonal. Samordna linhanteringen under manövrer. Övervaka underhåll och säkerhet på däck. Planera varje dags arbete för att uppnå bästa möjliga resultat från all personal i däckbesättningen.

 • Släcka bränder

  Välja lämpliga ämnen och metoder, såsom vatten och olika kemiska agenter, för att släcka bränder beroende på deras storlek. Använda en andningsmask.

 • Använda kritiska system på fartyg

  Drift av kritiska system såsom elektroniska navigationshjälpmedel samt styrnings-, avvattnings- och säkerhetsapparatur. Utföra kaptenens order.

 • Hålla vakt på fartyg

  Hålla vakt i fartygs för, akter eller på bryggan. Leta efter hinder i fartygets kurs och lokalisera navigeringshjälpmedel som bojar. Fastställa fartygets geografiska läge, med alla tillgängliga medel som GPS, radar, visuella observationer och djuplod. Utföra navigationsvakt under färd, säkerhetsinspektioner, ankringsinspektioner och hamnvakter vid andra tidpunkter enligt kaptenens bedömning, i enlighet med normala bryggrutiner.

 • Assistera vid underhåll av fartyg

  Assistera vid underhåll och reparation ombord, t.ex. genom att måla, smörja och rengöra material och utrustning. Utföra löpande underhålls- och reparationsarbeten. Bortskaffa avfall på ett säkert sätt. Tillämpa, underhålla och använda handverktyg och eldrivna verktyg.

 • Använda fartygsutrustning

  Använda fartygsutrustning såsom motorer och generatorer, vinschar och HVAC-system. Åta sig ansvaret för all extern utrustning samt en viss del av inredningen. Se till att utrustningen på däck används på ett säkert sätt.

 • Utföra manövrar i samband med fiske

  Bedriva manövrar för skjut- och inhalningsredskap för deras optimal prestanda, i enlighet med reglerna för ett ansvarsfullt fiske och med säkerhetsåtgärderna.

 • Vara med och organisera säkerhetsövningar

  Delta i förberedelserna och genomförandet av säkerhetsövningar. Leda insatser på platsen. Se till att skriftliga övningsrapporter registreras på rätt sätt. Se till att all personal följer de etablerade nödförfarandena så noggrant som möjligt när en nödsituation uppstår.

 • Genomföra navigationsvakt på ett säkert sätt

  Observera principerna för navigationsvakt. Ta över, ta emot och lämna över en vakt. Styra fartyget och utföra rutinuppgifter under en vakt. Följa säkerhets- och nödförfaranden. Följa säkerhetsåtgärder under en vakt och vidta omedelbara åtgärder vid brand eller olyckor.

 • Använda utrustning på fiskefartyg

  Använda fiskeredskap och fartygsdäck för framgångsrika fiskeaktiviteter enligt instruktion av överordnade. Sköta skjut- och halningsredskap för att uppnå optimal prestanda.

 • Samordna fiskhantering

  Organisera fiskhantering för att undvika att fiskprodukter fördärvas. Kontrollera att fartygsdäck och fiskebehållare är rena före lastning och manipulering. Kontrollera att fiskhuvuden har kapats av samt att fisken är rensad, tvättad och, i tillämpliga fall, sorterad i enlighet med hygienföreskrifter.

 • Hantera last

  Hantera de mekaniska delarna säkert vid lastning och lossning av last och i förråd. Stuvning och separering av produkter i enlighet med instruktioner.

 • Simma

  Förflytta sig genom vatten med hjälp av armar och ben.

 • Bistå vid fartygsmanövrar

  Bistå vid manövrar i hamn; förtöjning, förankring och annan moringsverksamhet. Bidra till en säker navigeringsrutin.

 • Göra i ordning fiskeutrustning

  Göra i ordning fiskeredskap och fartygets däck för lyckat fiskeresultat. Samordna besättningen i denna verksamhet.

 • Tillhandahålla utbildning

  Tillhandahålla utbildning och orientering för nya gruppmedlemmar eller överlåta denna uppgift till en medarbetare med lämplig erfarenhet.

Source: Sisyphus ODB