Yrke befälhavare

Befälhavare är ansvariga för fartyg som transporterar gods och passagerare och som bedriver verksamhet i offshore- och kustvatten. Fartygen kan variera från mindre färjor till kryssningsfartyg, beroende på det fartygstonnage som befälhavaren är certifierad för. Befälhavare har omfattande erfarenhet av fartyg och deras drift och har sannolikt nått sin befattning genom en karriär på andra fartygsrelaterade befattningar.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Säkerhetsutrustning för fartyg

  Skaffa sig teoretiska och praktiska kunskaper om säkerhetsutrustning som används på fartyg, inbegripet utrustning som livbåtar, livbojar, vattentäta dörrar och branddörrar, sprinklersystem, o.s.v. Handhavande av utrustning som används vid nödsituationer.

 • Transportteknik för sjöfart

  Förstå transportteknik för sjöfart och hålla sig à jour med de senaste rönen på området. Tillämpa dessa kunskaper i insatser och beslutsfattande när man är ombord.

 • Geografiskt område

  Detaljerade kunskaper om det geografiska området; kunskaper om var olika organisationer bedriver sin verksamhet.

 • Fartygstyper

  Känna till ett stort antal fartygstyper, deras egenskaper och specifikationer. Använda denna kunskap för att säkerställa att alla erforderliga säkerhetsåtgärder, tekniska åtgärder och underhållsåtgärder vidtas.

 • Globala nödsignals- och säkerhetssystemet till sjöss

  Den internationellt överenskomna uppsättningen säkerhetsförfaranden, typer av utrustning och kommunikationsprotokoll som används för att öka säkerheten och göra det lättare att rädda nödställda fartyg, båtar och flygplan.

 • Internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg

  De grundläggande principerna och kraven i den internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg (Marpol): Regler om förhindrande av förorening genom olja, regler om kontroll av förorening genom skadliga flytande ämnen i bulk, förhindrande av förorening genom skadliga ämnen vid sjötransport i form av emballage, förhindrande av förorening genom utsläpp från fartyg, förhindrande av förorening genom avskräde från fartyg, förhindrande av luftförorening från fartyg.

 • Transportsätt för gods

  Förstå olika transportsätt, till exempel luft-, sjö- eller intermodal transport för gods. Specialisera sig på ett av transportsätten och ha fördjupade kunskaper om detta transportsätts särdrag och förfaranden.

 • Internationella bestämmelser för att förhindra kollisioner till sjöss

  Grundläggande aspekter av internationella bestämmelser för att förhindra kollisioner till sjöss, exempelvis hur fartyg ska agera när de träffar på varandra, regler för lanternor och navigationsmarkörer, huvudsakliga ljus- och ljudsignaler, sjösignalering och sjöbojar.

 • Principer för maskinteknik

  Förstå principerna för maskinteknik, fysik och materialvetenskap.

Färdigheter

 • Planera rutter för fartyg

  Rita ett fartygs navigeringsväg under ledning av ett däcksbefäl. Använda en fartygsradar eller elektroniska sjökort och automatiska identifieringssystem.

 • Utföra navigationsberäkningar

  Lösa matematiska problem för att uppnå säker navigering.

 • övervaka lastning

  Övervaka processen för att lasta utrustning, gods, varor och andra artiklar. Se till att allt fraktgods hanteras och förvaras korrekt i enlighet med bestämmelser och standarder.

 • Använda kommunikationssystem för sjöfart

  Använda kommunikationssystem för sjöfart ombord; kommunicera med andra fartyg eller med kontrollcentrum på land, t.ex. för att skicka brådskande meddelanden om säkerhet; sända eller ta emot varningar, etc.

 • Använda sjöfartsengelska

  Kommunicera på engelska med det språk som används i verkliga situationer ombord fartyg, i hamnar och på andra ställen i fartygskedjan.

 • Säkerställa fartygs säkerhet

  Se till att säkerhetskraven för fartyg uppfylls i enlighet med rättsliga bestämmelser. Kontrollera om säkerhetsutrustningen har installerats och fungerar. Kommunicera med skeppsmaskinister för att se till att de tekniska delarna av fartyget fungerar effektivt och har den prestanda som krävs för den kommande resan.

 • övervaka passagerarnas förflyttning

  Övervaka ombordstigning och landstigning av passagerare; se till att säkerhetsreglerna följs enligt specifikationerna.

 • övervaka besättningens förflyttning

  Övervaka besättningens ombordstigning och landstigning samt se till att säkerhetsföreskrifter följs enligt specifikationer.

 • Säkerställa att reglerna följs kontinuerligt

  Utföra uppgifter och förfaranden för att se till att flygcertifikat bibehåller sin giltighet och genomföra skyddsåtgärder efter behov.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Ha uppsikt över lossning av last

  Övervaka processer för lossning av utrustning, gods, varor och andra föremål. Se till att allt hanteras och förvaras korrekt i enlighet med föreskrifter och normer.

 • Säkerställa allmänhetens säkerhet

  Genomföra relevanta förfaranden, strategier och använda lämplig utrustning för att främja lokal eller nationell säkerhetsverksamhet för skydd av data, personer, institutioner och egendom.

 • Använda mekanisk utrustning på fartyg

  Använda mekanisk utrustning på fartyg samt kommunicera med tekniker om fel uppstår eller om reparationer behövs under resans gång.

 • Styra fartyg

  Sköta och styra fartyg som t.ex. kryssningsfartyg, färjor, tankfartyg och containerfartyg.

 • Ta fram transportrutter

  Ta fram rutter genom att lägga till eller dra ifrån rutter, göra ändringar av turtätheten och ändra linjernas räckvidd. Anpassa rutterna genom att tillhandahålla ytterligare gångtid till flygrutter, lägga till ytterligare kapacitet under perioder av överbeläggning (eller minska kapaciteten under perioder med lågt passagerarantal) och anpassa avresetiderna till följd av ändrade förhållanden längs en viss linje, och på så sätt säkerställa en effektiv resursanvändning och uppnåendet av kundrelationsmål.

 • Analysera arbetsrelaterade skriftliga rapporter

  Läsa och förstå arbetsrelaterade rapporter, analysera innehållet i rapporterna och införliva resultaten i den dagliga verksamheten.

 • Utföra sjönavigering

  Se till att ett fartyg är utrustat med aktuella och fullgoda kartor samt lämpliga sjöfartsdokument. Leda arbetet med att upprätta färdrapporter, fartygets färdplan, dagliga positionsrapporter och kaptenens informationsblad.

 • Meddela förtöjningsplaner

  Förbereda informationsmöten med besättningen om förtöjningsplaner och arbetsfördelning. Förse besättningen med information om skyddsutrustning som hjälmar och skyddsglasögon.

 • Följa muntliga instruktioner

  Ha förmåga att följa medarbetares muntliga instruktioner. Sträva efter att förstå och förtydliga vad som efterfrågas i instruktionerna.

 • Bedöma fartygs status

  Bedöma de operativa radar-, satellit- och datasystemens status på ett fartyg. Övervaka hastighet, aktuell position, färdriktning och väderförhållanden under vaktskift.

 • Använda enheter och utrustning för sjönavigering

  Använda sjönavigeringsanordningar, t.ex. kompass eller sextant, eller navigeringshjälpmedel som fyrar eller bojar, radar-, satellit- och datorsystem för att navigera fartyg på vattenvägar. Arbeta med aktuella sjökort/kartor, anslag och publikationer för att fastställa ett fartygs exakta position.

 • Leda och övervaka arbetslaget

  Leda och observera arbetstagarnas beteende.

 • Föra färdloggar

  Föra skriftligt register över händelser som inträffar under fartygs- eller flygplansfärder.

Source: Sisyphus ODB