Yrke begravningsrådgivare

Begravningsrådgivare samordnar logistikfrågor vid begravningar. De bistår den avlidnas familj genom att ta hand om detaljer kring plats, datum och tid för begravningsceremonier. Begravningsrådgivare kontaktar företrädare för kyrkogården om förberedelse av gravplatsen, planerar transport av den avlidna personen, ger råd om typer av minnesmärken, juridiska krav eller formaliteter. Begravningsrådgivare organiserar krematoriers dagliga verksamhet. De övervakar krematoriepersonalens arbete och ser till att de tillhandahåller tjänster i enlighet med lagstadgade krav. De övervakar de intäkter som krematoriet ger samt utarbetar och upprätthåller verksamhetsregler för krematoriet.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Affärskännedom

  Ett företags verksamhet, de processer och uppgifter som används för att utföra dessa uppgifter och förhållandet mellan dessa funktioner, processer och uppgifter för var och en av de funktioner, processer och uppgifter som utförs i hela företaget.

Färdigheter

 • Uppfylla krav om personlig hygien

  Upprätthålla felfri personlig hygien och ha välvårdat utseende.

 • Ge råd om begravningstjänster

  Ge anhöriga till den avlidna personen information och råd om ceremoniella tjänster, begravnings- och kremeringstjänster.

 • Följa arbetsmiljöstandarder

  Följa de normer för hygien och säkerhet som fastställts av respektive myndigheter.

 • Hantera de finansiella aspekterna av ett företag

  Hantera företagsrelaterade rättsliga och finansiella frågor, beräkna och analysera siffror, söka möjligheter till besparingar och att maximera intäkter och produktivitet samt alltid balansera kostnader med möjliga fördelar innan beslut fattas.

 • Utarbeta organisationspolicyer

  Utveckla och övervaka genomförandet av policyer som syftar till att dokumentera och närmare beskriva rutinerna kring organisationens verksamhet mot bakgrund av dess strategiska planering.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Använda organisationsmetoder

  Använda en uppsättning organisationstekniker och förfaranden som underlättar uppnåendet av de fastställda målen, såsom detaljerad planering av personalens scheman. Använda dessa resurser på ett effektivt och hållbart sätt och visa flexibilitet vid behov.

 • Administrera tidsbokningar

  Acceptera, planera och ställa in tidsbokningar.

 • Utbilda anställda

  Leda och vägleda anställda genom en process där de får lära sig den kompetens som behövs för det prospektiva jobbet. Organisera verksamhet som syftar till att introducera arbetet och systemen eller förbättra individers och gruppers prestationer i organisatoriska sammanhang.

 • Ta hand om kundservice

  Behålla den högsta möjliga nivån av kundtjänst och se till att kundtjänsten alltid fullgörs på ett professionellt sätt. Hjälpa kunder eller deltagare att känna sig bekväma och tillgodose specialkrav.

 • Förbereda ceremoniplatser

  Utsmycka rum eller andra platser för ceremonier, t.ex. begravningar, kremeringar, bröllop eller dop.

 • Utveckla professionella nätverk

  Nå ut till och hålla kontakt med människor i ett yrkesmässigt sammanhang. Hitta en gemensam grund och använda dina kontaktuppgifter till ömsesidig nytta. Hålla reda på individerna i ditt personliga yrkesnätverk och hålla dig uppdaterad om deras verksamhet.

 • Visa vägen för gäster

  Visa vägen för gäster genom byggnader eller på områden, till deras sittplatser eller evenemang, och hjälpa dem med ytterligare information så att de kan nå den planerade destinationen.

 • Välkomna gäster

  Välkomna gäster på ett vänligt sätt till en viss plats.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Agera diplomatiskt

  Hantera människor på ett hänsynsfullt och taktfullt sätt.

 • Främja mänskliga rättigheter

  Främja och respektera mänskliga rättigheter och mångfald mot bakgrund av de självständiga individernas fysiska, psykiska, andliga och sociala behov, med beaktande av deras åsikter, övertygelser och värderingar, och de internationella och nationella etikreglerna samt de etiska konsekvenserna av hälso- och sjukvård, för att säkerställa deras rätt till privatliv och respektera sekretessen för hälso- och sjukvårdsinformation.

 • övervaka kremeringar

  Föra register över kremeringar som utförs eller ska utföras och se till att kremerade benrester blir korrekt identifierade.

Source: Sisyphus ODB