Yrke berggrundsgeolog

Berggrundsgeologer undersöker och planerar för mineralfyndigheter. De identifierar, definierar och erhåller äganderätten till en ekonomiskt lönsam mineralfyndighet.  De ansvarar för utformning, förvaltning och genomförande av undersökningsprogrammet.  

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Geologi

  Fast jord, bergarter, geologiska strukturer och de processer genom vilka dessa förändras.

 • Lagstiftning om mineraler

  Lagar som rör marktillgång, undersökningstillstånd, bygglov och mineralägande.

Färdigheter

 • Undersöka geokemiska prover

  Analysera laboratorieprover med hjälp av utrustning såsom spektrometrar, gaskromatografer, mikroskop, mikrosonder och kolanalysatorer. Fastställa ålder och egenskaper hos miljöprover såsom mineraler, bergarter eller jord.

 • Skapa affärsrelationer

  Skapa ett positivt, långsiktigt förhållande mellan organisationer och utomstående intressenter, till exempel leverantörer, distributörer, aktieägare och andra intressenter, i syfte att informera dem om organisationen och dess mål.

 • Ta itu med problem på ett kritiskt sätt

  Identifiera styrkor och svagheter hos olika abstrakta och rationella koncept, såsom problem, synpunkter och tillvägagångssätt som avser en viss problematisk situation, i syfte att ta fram lösningar och alternativa metoder för att hantera situationen.

 • Tänka strategiskt

  Tillämpa generering och effektiv tillämpning av företagsinsikter och eventuella möjligheter för att få konkurrensfördelar på lång sikt.

 • Ge geologiska råd för mineralutvinning

  Ge råd om den inverkan som geologiska faktorer har på utvecklingen av mineralproduktion. Beakta faktorer som kostnader, säkerhet och fyndighetsegenskaper.

 • Göra modeller över mineralfyndigheter

  Göra geologiska modeller av mineralfyndigheter för att avgöra deras plats, dimension och ekonomiska potential.

 • Göra miljöbedömningar av verksamhetsplatser

  Hantera och övervaka miljöbedömningar vid prospektering av mark för gruvdrift eller industriverksamhet. Definiera och avgränsa områden för geokemisk analys och vetenskaplig forskning.

 • Fastställa särdrag hos mineralfyndigheter

  Förbereda och genomföra geologisk kartläggning, loggning, provtagning samt analys av borrkärnor och andra underjordiska bergartsprover. Analysera resultaten i planer och sektioner med särskild betoning på geostatisk utvärdering och urvalsteori. Utföra tredimensionella undersökningar av kartor, fyndigheter, borrställen eller gruvor för att fastställa mineralfyndigheternas läge, storlek, tillgänglighet, innehåll, värde och potentiella lönsamhet.

 • Informera i frågor som rör mineraler

  Kommunicera med entreprenörer, politiker och offentliga tjänstemän i frågor som rör mineraler.

 • Förhandla om marktillgång

  Förhandla med markägare, arrendatorer, innehavare av mineralrättigheter, tillsynsorgan eller andra intressenter för att få tillträdestillstånd till områden som är av intresse för prospektering eller provtagning.

 • Informera om miljöpåverkan från gruvdrift

  Förbereda samtal, föreläsningar, samråd med berörda parter och offentliga utfrågningar om miljöfrågor i samband med gruvdrift.

 • Förhandla om markanskaffning

  Förhandla med markägare, arrendatorer, innehavare av mineralrättigheter eller andra berörda parter om mark som innehåller mineraltillgångar med syftet att köpa eller arrendera marken.

 • Använda geovetenskapliga verktyg

  Använda olika verktyg för bland annat geofysisk, geokemisk och geologisk kartläggning tillsammans med borredskap för att upptäcka mineralfyndigheter.

 • Tolka geofysiska data

  Tolka data av geofysisk art: Jordens form, dess gravitations- och magnetfält, dess struktur och sammansättning samt geofysisk dynamik och deras uttryck i plattektonik på Jordens yta.

 • Göra inledande resursberäkningar

  Uppfylla alla lagstadgade krav vid utförandet av inledande resursberäkningar, dvs. bedömningen av mängden värdefulla mineraler som förekommer.

 • Kommunicera med gruvmotståndare

  Kommunicera med gruvmotståndare när det gäller utvecklingen av en potentiell mineralfyndighet.

 • Bedöma mineralresurser

  Leta efter mineralresurser, inklusive mineraler, olja, naturgas och liknande icke-förnyelsebara resurser, efter att ha erhållit lagliga rättigheter att prospektera på ett visst område. Godkänna bedömningen av mineralresurserna.

Source: Sisyphus ODB