Yrke bergsingenjör

Bergsingenjörer analyserar vilka utvinningsmetoder såsom schaktnings-, borrnings- och blästringsmetoder är lämpligast för att utvinna råvaror från marken. De utarbetar planer innan ett nytt stenbrott öppnas och bedömer om stenbrottet är lönsamt. De hanterar den dagliga verksamheten i ett stenbrott, skapar och underhåller lägesrapporter, övervakar personalen, garanterar hälsa och säkerhet och bedömer hur ett stenbrott påverkar miljön.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Säkerhetslagstiftning för gruvdrift

  Lagar, förordningar och riktlinjer för säkerhet vid gruvdrift.

 • Geologiska faktorers påverkan på gruvdrift

  Kunskap om den påverkan geologiska faktorer, exempelvis förkastningars och stenars rörelser, har på gruvdrift.

 • Geologi

  Fast jord, bergarter, geologiska strukturer och de processer genom vilka dessa förändras.

 • Mekanik

  Teoretiska och praktiska tillämpningar av den forskning som syftar till att studera rörelser och krafter på fysiska organ till utveckling av maskiner och mekaniska anordningar.

 • Maskinteknik

  Teknisk gren som tillämpar principerna för fysik, ingenjörsvetenskap och materialvetenskap för att utforma, analysera, tillverka och underhålla mekaniska system.

 • Gruvdriftteknik

  Ingenjörsområden som är relevanta för gruvdrift. Principer, tekniker, förfaranden och utrustning som används vid mineralutvinning.

Färdigheter

 • Ge råd om gruvutveckling

  Ge råd om utveckling och uppförande av gruvor, anläggningar, system och produktionsvolymer för att bedöma operativ effektivitet.

 • Utarbeta tekniska rapporter

  Utarbeta tekniska rapporter som beskriver resultat och processer för vetenskaplig eller teknisk forskning eller bedömer dess framsteg. Dessa rapporter hjälper forskare att hålla sig à jour med de senaste rönen.

 • Ge råd om gruvproduktion

  Ge råd om utarbetande av tidtabeller och rapporter inom gruvproduktion, anläggningar, system och produktionsprocesser samt om produktionsvolymer för att bedöma operativ effektivitet.

 • Ge geologiska råd för mineralutvinning

  Ge råd om den inverkan som geologiska faktorer har på utvecklingen av mineralproduktion. Beakta faktorer som kostnader, säkerhet och fyndighetsegenskaper.

 • Utföra geologiska undersökningar

  Utföra undersökningar av gruvor och fält i syfte att analysera områdets egenskaper och hitta malm.

 • Skriva tekniska rapporter

  Sammanställa tekniska kundrapporter som är begripliga för människor utan teknisk bakgrund.

 • Införskaffa mekaniska maskiner

  Införskaffa lämpliga maskiner. Undersöka marknaden för att hitta de bästa maskinerna medan man håller sig inom ramen för budgeten och förhandla om köpet. Föra register.

 • Säkerställa efterlevnad av säkerhetslagstiftning

  Införa säkerhetsprogram för efterlevnad av nationella lagar och regler. Se till att utrustning och processer överensstämmer med säkerhetsförordningar.

 • Upprätthålla register över gruvdrift

  Föra register över gruvdriftsproduktion och -utveckling, inklusive maskinernas prestanda.

Source: Sisyphus ODB