Yrke biogastekniker

Biogastekniker arbetar med utvinning av gas från organiskt material i form av deponigas eller rötgas. De hanterar utrustning på biogasanläggningar, utför provnings- och underhållsåtgärder samt vidtar åtgärder vid fel.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Gasbränsle

  Gasformiga bränslen, till exempel acetylen, oxybensin, oxyhydrogen m.fl., samt dess olika kvaliteter, tillämpningar och de faror som är kopplade till dem.

 • Mekanik

  Teoretiska och praktiska tillämpningar av den forskning som syftar till att studera rörelser och krafter på fysiska organ till utveckling av maskiner och mekaniska anordningar.

 • Biomassakonversion

  Omvandlingsprocess där biologiskt material omvandlas till värme genom förbränning eller till biobränsle med hjälp av kemiska, termiska och biokemiska metoder.

 • Naturgas

  Olika aspekter som rör naturgas, dvs. hur den utvinns och bearbetas, dess beståndsdelar, användningsområden, miljöpåverkan osv.

 • återvinning av flytande naturgas

  Känna till de konventionella processer som används för att separera tyngre kolväten, t.ex. etan, propan och butan, från metan, som är den färdiga produkten vid gasbearbetningsanläggningar. Kunskap om tekniker för oljeabsorption, kryogena expansionsprocesser och andra relevanta processer.

Färdigheter

 • Lösa utrustningsfel

  Identifiera, rapportera och reparera utrustningsskador och tekniska fel samt kommunicera med fältrepresentanter och tillverkare för att erhålla reparations- eller reservdelar.

 • Sköta biogasanläggning

  Använda utrustning som behandlar energiväxter och avfall från jordbruksgårdar, s.k. anaeroba rötkammare. Se till att utrustningen fungerar korrekt vid omvandling av biomassa till biogas som används för produktion av värme och elektricitet.

 • Testa renhetsgrad för gas

  Testa renhetsgraden för gas med användning av särskild provningsutrustning.

 • Säkerställa underhåll av utrustning

  Se till att den utrustning som krävs för verksamheten regelbundet kontrolleras avseende fel, att rutinunderhåll utförs och att reparationer planeras och utförs vid skada eller fel.

 • Säkerställa korrekt gastryck

  Säkerställa nödvändigt, vanligtvis konstant, gastryck som är en del av en maskin eller ett verktyg, t.ex. handbrännare, som används för bearbetning av metallarbetsstycken under metalltillverkningsprocesser.

 • Underhålla biogasanläggningar

  Utföra rutinunderhåll och rutinreparationer av utrustning som behandlar energigrödor och avfall från anläggningar som kallas anaeroba rötkammare. Se till att utrustningen fungerar korrekt vid omvandling av biomassa till biogas som används för produktion av värme och elektricitet.

 • Hantera gasbehållare

  Hantera gasbehållare på ett säkert sätt och se till att de följer arbetsmiljölagstiftningen.

Source: Sisyphus ODB