Yrke biokemiingenjör

Biokemiingenjörer forskar om biovetenskap och strävar efter nya upptäckter. De omvandlar sina resultat till kemiska lösningar som kan förbättra välfärden i samhället, t.ex. vacciner, reparation av vävnader, förbättrade grödor och gröna tekniker såsom renare bränslen från naturresurser.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Genetik

  Läran om arvsmassa, gener och variationer i levande organismer. Genetisk forskning syftar till att förstå hur arvsprocessen från föräldrar till avkomma fungerar och hur gener i levande varelser är uppbyggda och beter sig.

 • God tillverkningssed

  Lagstadgade krav och goda tillverkningsseder (GMP) som tillämpas inom den berörda tillverkningssektorn.

 • Teknikprocesser

  En systematisk strategi för utveckling och underhåll av tekniska system.

 • Toxikologi

  De negativa effekterna av kemikalier på levande organismer, deras dos och exponering.

 • Statistisk processtyrning

  Metod för kvalitetskontroll som använder statistik för att övervaka processer.

 • Gaskromatografi

  Principerna för gaskromatografi som används för att analysera och separera specifika ämnen som förångas utan nedbrytning.

 • Gelkromatografi

  Teknik för polymeranalys som separerar analyterna utifrån deras vikt.

 • Biologi

  Vävnader, celler och funktioner hos växt- och djurorganismer, deras ömsesidiga beroende och den växelverkan som äger rum mellan dem och med miljön.

 • Vätskekromatografi

  Analytisk kemiteknik som används för att identifiera och kvantifiera komponenterna i en blandning.

 • Analytisk kemi

  Instrument och metoder som används för att skilja åt, identifiera och kvantifiera materia – de kemiska komponenterna i naturliga och konstgjorda material och lösningar.

 • Ingenjörsprinciper

  Tekniska aspekter som funktionalitet, reproducerbarhet och kostnader i förhållande till konstruktionen och hur de tillämpas i ingenjörsprojekt.

 • Klinisk kemi

  Klinisk kemi är en medicinsk specialitet som beskrivs i direktiv 2005/36/EG.

Färdigheter

 • Sköta förfarande för kemiska tester

  Hantera förfaranden som ska användas vid kemiska tester genom att utforma dem och utföra tester i enlighet med förfarandena.

 • Godkänna teknisk konstruktion

  Godkänna den färdigställda tekniska konstruktionen för faktisk tillverkning och montering av produkten.

 • Analysera ingenjörsprinciper

  Analysera de principer som måste beaktas när det gäller tekniska konstruktioner och projekt såsom funktionalitet, reproducerbarhet, kostnader och andra principer.

 • Utföra vätskekromatografi

  Använda dina kunskaper om polymerkaraktärisering och vätskekromatografi vid utarbetande av nya produkter.

 • Tolka 3D-ritningar

  Tolka och förstå planer och ritningar i tillverkningsprocesser som innefattar tredimensionella illustrationer.

 • Tolka 2D-ritningar

  Tolka och förstå planer och ritningar i tillverkningsprocesser som inbegriper representationer i två dimensioner.

 • Ge råd om nitratförorening

  Dikväveoxid bidrar till att utarma ozonskiktet, som skyddar jorden från ultraviolett strålning. Det är också det mineralgödsel som används mest på jordbruksmark. Gödsling innebär att stora mängder kväve har tillförts i vinodlingszonernas ekosystem.

 • Dokumentera analysresultat

  Dokumentera förloppet och resultaten av provanalys på papper eller med hjälp av elektronisk utrustning.

 • Ta fram utbildningsmaterial för biokemisk tillverkning

  Ta fram utbildningsmaterial för biokemisk tillverkning i samarbete med berörda personer.

 • Använda programvara för tekniska ritningar

  Upprätta tekniska konstruktioner och tekniska ritningar med hjälp av särskild programvara.

 • Säkerställa efterlevnad av miljölagstiftning

  Övervaka verksamheter och utföra arbetsuppgifter som säkerställer överensstämmelse med standarder om miljöskydd och hållbarhet samt ändra aktiviteter vid ändringar i miljölagstiftningen. Se till att processerna överensstämmer med miljöreglerna och bästa praxis.

 • Tillämpa tekniker för statistisk analys

  Använda modeller (beskrivande eller statistiska) och tekniker (datautvinning eller maskininlärning) för statistisk analys och IKT-verktyg för att analysera data, upptäcka korrelationer och göra prognoser.

 • Genomföra laboratoriesimulationer

  Genomföra simulationer av prototyper, system eller nyutvecklade kemiska produkter med användning av laboratorieutrustning.

 • Använda programvara för kromatografi

  Använda dataprogram för kromatografi som samlar in och analyserar resultat från kromatografidetektorer.

 • Ge råd om tillverkningsproblem

  Ge råd till de besökta industrianläggningarna om hur man på ett bättre sätt kan övervaka produktionen för att säkerställa att tillverkningsproblem diagnostiseras och löses korrekt.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

 • ändra tekniska ritningar

  Anpassa utformningen av produkter eller delar av produkter så att de uppfyller kraven.

 • Testa om prover innehåller föroreningar

  Mäta koncentrationer av föroreningsämnen i prover. Beräkna luftföroreningar eller gasflöden i industriella processer. Identifiera potentiella säkerhets- och hälsorisker såsom strålning.

 • Säkerställa efterlevnad av säkerhetslagstiftning

  Införa säkerhetsprogram för efterlevnad av nationella lagar och regler. Se till att utrustning och processer överensstämmer med säkerhetsförordningar.

Source: Sisyphus ODB