Yrke biolog, vattenbruk

Biologer (vattenbruk) använder kunskaper från forskning om vattenlevande djur och växter och deras samspel med varandra och med miljön i syfte att förbättra vattenbruksproduktionen, förebygga djur- och miljöproblem och vid behov tillhandahålla lösningar.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Vattenlevande arter

  Skötsel av biologiska vattenlevande arter.

 • Virologi

  Struktur, egenskaper, utveckling och samspel mellan virus och de sjukdomar de orsakar.

 • Fiskars anatomi

  Studie av fiskarters form eller morfologi.

 • Molekylär biologi

  Samspelet mellan olika cellsystem, samspelet mellan olika typer av genetiskt material och hur dessa interaktioner kan regleras.

 • Klinisk bakteriologi

  Klinisk bakteriologi är en medicinsk specialitet som nämns i direktiv 2005/36/EG.

 • Vetenskapliga forskningsmetoder

  Den teoretiska metod som används för vetenskaplig forskning som omfattar bakgrundsforskning, utarbetande av en hypotes, testning, analys av data och avslutning av resultaten.

 • Tillämpad zoologi

  Den vetenskapliga gren som studerar hur djurs anatomi, fysiologi, ekologi och beteende kan tillämpas i ett visst praktiskt sammanhang.

 • Botanik

  Taxonomi eller klassificering av växter, fylogeni och evolution, anatomi och morfologi samt fysiologi.

 • Biologi

  Vävnader, celler och funktioner hos växt- och djurorganismer, deras ömsesidiga beroende och den växelverkan som äger rum mellan dem och med miljön.

 • Bioteknik för vattenbruk

  Bioteknik och polymeraskedjerereaktioner för studier om hållbara vattenbruksmetoder.

 • Biosäkerhet

  Känna till de allmänna principerna för begreppet biosäkerhet och särskilt de bestämmelser om förebyggande av sjukdom som ska tillämpas vid epidemier som hotar folkhälsan.

 • Förebyggande av miljöföroreningar

  Försiktighetsåtgärder vid förorening av miljön, förfaranden för att bekämpa föroreningar och tillhörande utrustning samt möjliga åtgärder för att skydda miljön.

 • Ekologi

  Undersökning av hur organismer samverkar och hur de förhåller sig till den omgivande miljön.

 • Laboratorietekniker

  Tekniker som används inom olika naturvetenskapliga områden för att få fram experimentella data, exempelvis gravimetrisk analys, gaskromatografi och elektroniska eller termiska metoder.

 • Fiskars biologi

  Undersökning av fisk-, skaldjurs- eller kräftdjursorganismer, indelade i många specialiserade områden som täcker deras morfologi, fysiologi, anatomi, beteende, ursprung och fördelning.

Färdigheter

 • Utföra fiskmortalitetsstudier

  Samla in uppgifter om fiskmortalitet. Identifiera orsaker till mortalitet och tillhandahålla lösningar.

 • Utföra förebyggande åtgärder mot fisksjukdomar

  Vidta sjukdomsförebyggande åtgärder för fisk, blötdjur och kräftdjur för landbaserade och vattenbaserade vattenbruksanläggningar.

 • Kontrollera den akvatiska produktionsmiljön

  Bedöma effekterna av biologiska förhållanden som alger och påväxt genom hantering av vattenintag, upptagningsområden och syreanvändning.

 • Kontrollera vattenkvalitet

  Mäta vattenkvalitet: temperatur, syrehalt, salthalt, pH, N2, NO2, NH4, CO2, turbiditet och klorofyll. Övervaka den mikrobiologiska vattenkvaliteten.

 • Utarbeta strategier inom vattenbruk

  Utarbeta strategier för vattenbruk baserat på rapporter och forskning för att hantera särskilda fiskodlingsfrågor. Planera och organisera arbetet för att förbättra vattenbruksproduktionen och hantera eventuella problem.

 • Tillämpa vetenskapliga metoder

  Tillämpa vetenskapliga metoder och tekniker för att undersöka fenomen genom att erhålla nya kunskaper eller korrigera och integrera tidigare kunskaper.

 • Följa säkerhetsanvisningar vid fiske

  Följa policyer och institutionella bestämmelser i syfte att garantera en säker arbetsplats för de anställda inom fiske och vattenbruk. Hantera potentiella risker och faror genom att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.

 • Utföra fiskpopulationsstudier

  Undersökning av fiskpopulationer i fångenskap för att fastställa överlevnad, tillväxt och migration.

 • Forska om djur

  Samla in och analysera data om djurs liv för att identifiera grundläggande aspekter som ursprung, anatomi och funktion.

 • Föra bok över arbetsuppgifter

  Organisera och klassificera register över sammanställda rapporter och korrespondens i samband med utfört arbete och förloppsregister över arbetsuppgifter.

 • Inspektera fiskbestånd

  Samla in och undersöka fisk för att utvärdera fiskbeståndets hälsa.

 • Samla in data från experiment

  Samla in data som härrör från tillämpningen av vetenskapliga metoder såsom testmetoder, experimentell utformning eller mätningar.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

 • Använda specialutrustning

  Använda specialutrustning såsom elektronmikroskop, telemetri, digital bildanalys, globala positioneringssystem och datormodellering i studier och analyser av produktionsmetoder.

 • Utföra fältarbete

  Delta i forskning på fältet och utvärdering av statlig och privat mark och vatten.

 • Tillämpa vetenskapligt beslutsfattande inom hälso- och sjukvård

  Genomföra vetenskapliga rön för evidensbaserad praxis, integrera forskningsresultat i beslutsfattandet genom att bilda en fokuserad klinisk fråga som svar på ett erkänt informationsbehov, söka efter de mest lämpliga bevisen för att uppfylla detta behov, göra en kritisk bedömning av den insamlade bevisningen, lägga till bevis i en strategi för åtgärder och utvärdera effekterna av eventuella beslut och åtgärder.

 • Forska om växter

  Samla in och analysera data om växter för att identifiera deras grundläggande aspekter såsom ursprung, anatomi och funktion.

 • Samla in biologiska data

  Samla upp biologiska prover, registrera och sammanfatta biologiska data för användning i tekniska studier, utarbeta miljöförvaltningsplaner och biologiska produkter.

 • Utföra laboratorietester

  Utföra test i ett laboratorium för att ta fram tillförlitliga och exakta uppgifter till stöd för vetenskaplig forskning och produktprovning.

 • Analysera arbetsrelaterade skriftliga rapporter

  Läsa och förstå arbetsrelaterade rapporter, analysera innehållet i rapporterna och införliva resultaten i den dagliga verksamheten.

 • Skicka biologiska prover till laboratorium

  Skicka insamlade biologiska prover till det berörda laboratoriet i enlighet med strikta rutiner för märkning och spårning av informationen på proverna.

 • Bevara naturresurser

  Skydda vatten och naturresurser och samordna åtgärder. Samarbeta med miljöorgan och personal som arbetar med resurshantering.

Source: Sisyphus ODB