Yrke biologtekniker

Biologtekniker utför tekniskt arbete för att bistå forskare. De arbetar i laboratoriemiljö där de hjälper forskare att undersöka, utarbeta och prova olika biotekniska former. De förbereder laboratorieutrustning, förbereder vetenskapliga test och samlar in vetenskapliga data.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Laboratorietekniker

  Tekniker som används inom olika naturvetenskapliga områden för att få fram experimentella data, exempelvis gravimetrisk analys, gaskromatografi och elektroniska eller termiska metoder.

 • Biologi

  Vävnader, celler och funktioner hos växt- och djurorganismer, deras ömsesidiga beroende och den växelverkan som äger rum mellan dem och med miljön.

Färdigheter

 • Utföra laboratorietester

  Utföra test i ett laboratorium för att ta fram tillförlitliga och exakta uppgifter till stöd för vetenskaplig forskning och produktprovning.

 • Genomföra laboratoriesimulationer

  Genomföra simulationer av prototyper, system eller nyutvecklade kemiska produkter med användning av laboratorieutrustning.

 • Analysera experimentella laboratoriedata

  Analysera experimentella data och tolka resultat för att kunna skriva rapporter och sammanfattningar av resultaten.

 • Tillämpa vetenskapliga metoder

  Tillämpa vetenskapliga metoder och tekniker för att undersöka fenomen genom att erhålla nya kunskaper eller korrigera och integrera tidigare kunskaper.

 • Samla in biologiska data

  Samla upp biologiska prover, registrera och sammanfatta biologiska data för användning i tekniska studier, utarbeta miljöförvaltningsplaner och biologiska produkter.

 • Samla in data från experiment

  Samla in data som härrör från tillämpningen av vetenskapliga metoder såsom testmetoder, experimentell utformning eller mätningar.

 • Analysera forskningsdata

  Samla in och analysera forskningsdata. Tolka dessa data i enlighet med särskilda standarder och perspektiv för att kunna kommentera dem.

 • Kontakta forskare

  Lyssna, svara och upprätta en smidig kommunikation med forskare för att extrapolera deras resultat och information till ett varierat utbud av tillämpningar, inbegripet inom näringsliv och industri.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

 • Underhålla laboratorieutrustning

  Rena laboratorieartiklar av glas och annan utrustning efter användning samt leta efter skador eller korrosion för att säkerställa att de fungerar som de ska.

Source: Sisyphus ODB