Yrke biomedicinsk analytiker, patologi

Biomedicinska analytiker (patologi) hjälper specialiserade läkare inom patologi vid obduktion, registrerar prover, exemplar, organ och resultat och sköter deras korrekta bortskaffande under tillsyn och i enlighet med order av en läkare.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Medicinsk informationsteknik

  Processer och verktyg för analys och spridning av medicinska data med hjälp av datoriserade system.

 • Patologi

  Komponenterna i en sjukdom, orsaken, utvecklingsmekanismerna, morfologisk förändring och de kliniska konsekvenserna av dessa förändringar.

 • Människans fysiologi

  Vetenskapen om de mänskliga organen, deras samspel och mekanismer.

 • Klinisk bakteriologi

  Klinisk bakteriologi är en medicinsk specialitet som nämns i direktiv 2005/36/EG.

 • Infektionskontroll

  Överföringsvägar och metoder för att förhindra spridning av vanliga och viktiga infektionsorganismer samt metoder för sterilisering och desinfektion av patogena organismer i förebyggandet av infektioner.

 • Hälso- och sjukvårdsetik

  Moraliska normer och rutiner samt etiska frågor och skyldigheter som gäller inom hälso- och sjukvårdsyrken, t.ex. respekt för mänsklig värdighet, självbestämmanderätt, informerat samtycke och patientsekretess.

 • Steriliseringstekniker

  Metoder och tekniker som används för att förstöra eller avlägsna mikroorganismer såsom virus och bakterier som kan förorena medicinska instrument eller de olika typer av material som förekommer inom hälso- och sjukvården.

 • Människans anatomi

  Den dynamiska relationen mellan mänsklig struktur och funktion och muskoskeletala-, kardiovaskulära, andnings-, matsmältnings-, endokrina, urin-, reproduktions-, integument- och nervsystem; normal och förändrad anatomi och fysiologi under människans hela livslängd.

 • Hygien inom hälso- och sjukvården

  Förfarandena för att upprätthålla en hygienisk miljö inom hälso- och sjukvården, t.ex. på sjukhus och kliniker. Det kan röra sig om allt från handtvätt till rengöring och desinfektion av den medicinska utrustning som används och metoder för infektionsbekämpning.

 • Klinisk patologi

  Patologisk anatomi är en medicinsk specialitet som nämns i EU-direktivet 2005/36/EG.

 • Rättsliga krav i samband med dödsfall

  Lagstadgade skyldigheter och krav för vid dödsfall på sjukhus och för rättsliga obduktionsundersökningar. Krav på dödsattest och tillhörande dokumentation samt om avlägsnande av organ.

Färdigheter

 • Följa hälso- och sjukvårdslagstiftning

  Följa regional och nationell lagstiftning som gäller för arbetet och tillämpa lagstiftningen i praktiken.

 • Använda kontextspecifik klinisk kompetens

  Tillämpa professionell och evidensbaserad bedömning, fastställande av mål, leverans av ingripanden och utvärdering av kunder, med beaktande av kundernas utvecklings- och kontextuella historia inom ramen för sin egen praktik.

 • Ta prover under obduktioner

  Samla in prover från den avlidnes kropp, t.ex. kroppsvätskor och vävnader för klinisk undersökning, transplantation eller forskning.

 • Följa förfarandet om kontroll av hälsofarliga ämnen

  Följa rutiner om kontroll av hälsofarliga ämnen (COSHH) för aktiviteter med farliga ämnen såsom bakterier, allergener, spillolja, färg eller bromsvätska som orsakar sjukdom eller skada.

 • Arbeta i multidisciplinära vårdteam

  Medverka i tillhandahållandet av tvärvetenskaplig hälso- och sjukvård och förstå reglerna och kompetensen inom andra hälso- och sjukvårdsyrken.

 • Följa kvalitetsstandarder inom hälso- och sjukvård

  Tillämpa kvalitetsstandarder för riskhantering, säkerhetsförfaranden, patientåterkoppling, screening och medicintekniska produkter i daglig praxis, om de erkänns av de nationella yrkessammanslutningarna och myndigheterna.

 • Utföra löpande sysslor på bårhus

  Genomföra den dagliga verksamheten i bårhus genom att se till att instrumenten är rena och sterila, placera kropparna i kylrum, spåra den avlidnes prover och föra noggranna register över verksamheten i lokalen.

 • Assistera med att rekonstruera kroppen efter obduktion

  Assistera med rekonstruktion och tvättning av den avlidna kroppen efter obduktion.

 • Hantera ovanliga sinnesintryck i bårhuset

  Hantera starka lukter och traumatiska sinnesintryck från trafikolyckor, självmord eller suspekta dödsfall och samtidigt bevara sitt lugn och sin mentala skärpa.

 • Följa organisations riktlinjer

  Följa organisationens eller avdelningens specifika standarder och riktlinjer. Förstå syftena med organisationen och gemensamma avtal och agera därefter.

 • Följa kliniska riktlinjer

  Följa överenskomna protokoll och riktlinjer vid stöd till hälso- och sjukvårdspraxis som tillhandahålls av hälso- och sjukvårdsinstitutioner, yrkessammanslutningar eller myndigheter och även av vetenskapliga organisationer.

 • Iaktta tystnadsplikt

  Följa de regler som fastställer att information inte får lämnas ut utom till en annan behörig person.

 • Genomföra besök i obduktionsrummet

  Guida besökare i obduktionsrummet, se till att de bär lämpliga skyddskläder och följer korrekta förfaranden. På ett empatiskt sätt ta hand om anhöriga som besöker bårhuset för identifiering eller visning av avlidna personer.

 • Tillämpa hälsovetenskap

  Tillämpa ett brett spektrum av biomedicinska, psykosociala, organisatoriska, utbildningsrelaterade och samhälleliga aspekter på hälsa, sjukdomar samt hälso- och sjukvård för att utöka vårdtjänster och förbättra livskvalitet.

 • Kommunicera effektivt inom hälso- och sjukvården

  Kommunicera effektivt med patienter, familjer och andra vårdgivare, hälso- och sjukvårdspersonal och lokala partner.

 • Utföra obduktioner

  Öppna den avlidna personens kropp och ta bort de organ som ska undersökas, tolka resultaten inom ramen för den kliniska bakgrunden.

 • Tillhandahålla information om begravningstjänster

  Tillhandahålla informationsstöd om dokumentation såsom dödsattester, kremeringsformulär och andra typer av handlingar som krävs av myndigheter eller de avlidnas familjer.

 • Välja riskkontroll

  Utföra lämpliga val av riskkontrollåtgärder och riskhanteringsmetoder.

 • Arbeta med myndigheter som är inblandade i begravningsförfaranden

  Samarbeta med polis, begravningsentreprenörer, andlig omvårdnadspersonal och avlidna personers familjer.

 • Sköta inrättningens infektionskontroll

  Genomföra en rad åtgärder för att förebygga och kontrollera infektioner, utarbeta och fastställa förfaranden och strategier för hälsa och säkerhet.

 • Acceptera eget ansvar

  Acceptera eget ansvar för sitt arbete och vara medveten om begränsningar i den egna förmågan och kompetensen.

Source: Sisyphus ODB