Yrke blandarskötare, sprängämnesindustri

Blandarskötare (sprängämnesindustri) övervakar och styr utrustning som bearbetar kemiska ämnen för tillverkning av sprängämnen. De ansvarar för produktlagring i tankar.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Sprängämnen

  Egenskaperna hos sprängämnen, pyroteknik och sprängmetoder. Tillhörande risker och rättsliga krav.

Färdigheter

 • Föra register med information om satser

  Upprätta rapporter om historiken av tillverkade satser med beaktande av rådata, test som utförts och överensstämmelse med god tillverkningssed för varje produktsats.

 • Säkerställa efterlevnad av miljölagstiftning

  Övervaka verksamheter och utföra arbetsuppgifter som säkerställer överensstämmelse med standarder om miljöskydd och hållbarhet samt ändra aktiviteter vid ändringar i miljölagstiftningen. Se till att processerna överensstämmer med miljöreglerna och bästa praxis.

 • Optimera parametrar för tillverkningsprocesser

  Optimera och upprätthålla produktionsprocessens parametrar såsom flöde, temperatur eller tryck.

 • Säkerställa efterlevnad av säkerhetslagstiftning

  Införa säkerhetsprogram för efterlevnad av nationella lagar och regler. Se till att utrustning och processer överensstämmer med säkerhetsförordningar.

 • Sköta omrörningsmaskin

  Sköta omrörningsmaskin och se till att omrörningen sker jämnt.

 • Flytta kemikalier

  Överföra den kemiska blandningen från blandningstanken till förvaringstanken genom att vrida på ventilerna.

 • Styra kemiska reaktioner

  Styra reaktionen genom att justera ång- och kylventiler så att reaktionen ligger inom de angivna gränserna för explosionsskydd.

 • Sköta utrustning för sprängämnestillverkning

  Sköta utrustning för blandning av kemiska ingredienser som har slutprodukter som TNT, tetryl eller nitroglycerin.

 • Fylla på blandare

  Fylla på blandaren med blandade syror eller toluenföreningar, vilket säkerställer att typerna och mängderna överensstämmer med specifikationerna.

Source: Sisyphus ODB