Yrke brandman, MIRG-styrka

Brandmän (MIRG-styrka) ansvarar för nödåtgärder vid utbrott av brand eller andra farliga situationer i marina miljöer. De rycker ut vid bränder och utsläpp av farliga ämnen på fartyg, dockor och andra marina anläggningar. De ser till att marina anläggningar uppfyller kraven enligt hälso- och säkerhetsföreskrifterna. De ordnar även sanering av områden och bedömer skadan.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Första hjälpen

  Akutvård som ges till en sjuk eller skadad person vid cirkulations- och/eller andningssvikt, medvetslöshet, sår, blödning, chock eller förgiftning.

 • Brandsäkerhetsföreskrifter

  Rättsliga regler som ska tillämpas för brandsäkerhet och förebyggande av brand vid en anläggning.

 • Verksamhet inom flottan

  Operativa förfaranden och föreskrifter för örlogsorganisationer på baser och ombord på fartyg under missioner.

 • Förebyggande av bränder

  Föreskrifter om brand- och explosionsskydd och om den utrustning, de system och de metoder som används.

 • Hydraulik

  Kraftöverföringssystem som använder flytande vätskor för att överföra kraft.

 • Brandbekämpningssystem

  De enheter och system som används för att släcka bränder; klassning och kemi gällande bränder.

 • Hälso- och säkerhetsföreskrifter

  Nödvändiga hälso-, säkerhets-, hygien- och miljönormer samt lagstiftning inom sektorn för särskilda verksamheter.

Färdigheter

 • Förvalta akuta vårdsituationer

  Hantera situationer där beslutsfattande under tidspress är avgörande för att rädda liv.

 • Utföra sök- och räddningsinsatser

  Bistå vid bekämpning av naturkatastrofer och civila katastrofer, såsom skogsbränder, översvämningar och trafikolyckor. Genomföra sök- och räddningsinsatser.

 • Säkerställa allmänhetens säkerhet

  Genomföra relevanta förfaranden, strategier och använda lämplig utrustning för att främja lokal eller nationell säkerhetsverksamhet för skydd av data, personer, institutioner och egendom.

 • Välja riskkontroll

  Utföra lämpliga val av riskkontrollåtgärder och riskhanteringsmetoder.

 • Förebygga förorening av hav

  Genomföra inspektioner och vidta åtgärder för att förhindra eller minska förorening av hav. Följa internationella normer och resolutioner.

 • Använda olika typer av brandsläckare

  Ha kunskap om och tillämpa olika brandsläckningsmetoder samt olika typer och klasser av brandsläckningsutrustning.

 • Använda kommunikationssystem för sjöfart

  Använda kommunikationssystem för sjöfart ombord; kommunicera med andra fartyg eller med kontrollcentrum på land, t.ex. för att skicka brådskande meddelanden om säkerhet; sända eller ta emot varningar, etc.

 • Använda marina maskinsystem

  Sköta huvudkomponenterna i marina maskinsystem, inbegripet marina dieselmotorer, ångturbiner, ångpannor, axlar, propellrar, olika stödsystem, styrinrättningar, automatiska styrsystem och däckmaskineri. Följa säkerhets- och nödförfaranden för drift av framdrivningsmaskiner, inbegripet styrsystem. Förbereda, använda och underhålla följande maskinutrustning och styrsystem: huvudmotor och ångpanna med tillhörande hjälpsystem och ångsystem, hjälpgeneratorer och tillhörande system samt andra hjälpsystem såsom kyl-, luftkonditionerings- och ventilationssystem. Vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra att dessa system skadas.

 • Evakuera personer från byggnader

  Evakuera en person från en farlig byggnad eller en farlig situation i skyddssyfte, se till att den drabbade kommer i säkerhet och vid behov kan få sjukvård.

 • Säkerställa fartygs säkerhet

  Se till att säkerhetskraven för fartyg uppfylls i enlighet med rättsliga bestämmelser. Kontrollera om säkerhetsutrustningen har installerats och fungerar. Kommunicera med skeppsmaskinister för att se till att de tekniska delarna av fartyget fungerar effektivt och har den prestanda som krävs för den kommande resan.

 • Ge första hjälpen

  Administrera hjärt-lungräddning eller första hjälpen för att hjälpa en sjuk eller skadad person tills de får medicinsk behandling.

 • Släcka bränder

  Välja lämpliga ämnen och metoder, såsom vatten och olika kemiska agenter, för att släcka bränder beroende på deras storlek. Använda en andningsmask.

 • Undersöka sjöolyckor

  Utreda sjöolyckor och samla in bevis i händelse av skadeståndskrav.

 • Arbeta i grupp i farlig miljö

  Arbeta tillsammans med andra i en farlig, ibland bullrig, miljö, t.ex. en brinnande byggnad eller en smidesanläggning, för att uppnå en högre nivå av effektivitet samtidigt som medarbetarnas säkerhet beaktas.

 • Hantera allvarliga händelser

  Vidta omedelbara åtgärder för att reagera på allvarliga händelser som påverkar individers säkerhet och trygghet i privata eller offentliga områden, t.ex. trafikolyckor.

Source: Sisyphus ODB