Yrke brandman, förare

Brandmän (förare) kör och hanterar brandkårens utryckningsfordon såsom brandbilar. De är specialiserade på utryckningskörning och bistår vid brandbekämpning. De ska se till att allt material lagras korrekt på fordonet, transporteras och är klar för användning.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Första hjälpen

  Akutvård som ges till en sjuk eller skadad person vid cirkulations- och/eller andningssvikt, medvetslöshet, sår, blödning, chock eller förgiftning.

 • Brandbekämpningssystem

  De enheter och system som används för att släcka bränder; klassning och kemi gällande bränder.

 • Brandsäkerhetsföreskrifter

  Rättsliga regler som ska tillämpas för brandsäkerhet och förebyggande av brand vid en anläggning.

 • Hälso- och säkerhetsföreskrifter

  Nödvändiga hälso-, säkerhets-, hygien- och miljönormer samt lagstiftning inom sektorn för särskilda verksamheter.

 • Förebyggande av bränder

  Föreskrifter om brand- och explosionsskydd och om den utrustning, de system och de metoder som används.

 • Hydraulik

  Kraftöverföringssystem som använder flytande vätskor för att överföra kraft.

Färdigheter

 • Utföra riskanalys

  Identifiera och bedöma faktorer som kan äventyra ett projekts framgång eller hota en organisations funktion. Införa förfaranden för att undvika eller minimera faktorernas effekter.

 • Släcka bränder

  Välja lämpliga ämnen och metoder, såsom vatten och olika kemiska agenter, för att släcka bränder beroende på deras storlek. Använda en andningsmask.

 • Sköta specialutrustning i akutsituationer

  Sköta utrustning som t.ex. externa defibrillatorer och räddningsmasker, rygg- och dragskenor och intravenösa infusioner i avancerade livsuppehållande miljöer, ta fram elektrokardiogram vid behov.

 • Ge första hjälpen

  Administrera hjärt-lungräddning eller första hjälpen för att hjälpa en sjuk eller skadad person tills de får medicinsk behandling.

 • Använda olika typer av brandsläckare

  Ha kunskap om och tillämpa olika brandsläckningsmetoder samt olika typer och klasser av brandsläckningsutrustning.

 • Hantera stress

  Behålla en kontrollerad psykisk status och effektivitet under påfrestningar eller ogynnsamma förhållanden.

 • Tillämpa avancerade körtekniker

  Ha förmåga att effektivt styra ett fordon i extrema situationer med hjälp av defensiv, kringgående eller offensiv körning.

 • Köra fordon

  Kunna köra fordon och ha tillämplig typ av körkort beroende på det slags motorfordon som används.

 • Välja riskkontroll

  Utföra lämpliga val av riskkontrollåtgärder och riskhanteringsmetoder.

 • Använda nödutrustning

  Använda nödutrustning och verktyg som brandsläckare, hjulhakar, ficklampor och varningsskyltar.

 • Framföra brandbil i nödsituationer

  Framföra och sköta en brandbil i utryckningssituationer vid en säker och kontrollerad hastighet och i enlighet med lagar, förordningar och standarder för denna typ av verksamhet.

 • Säkerställa allmänhetens säkerhet

  Genomföra relevanta förfaranden, strategier och använda lämplig utrustning för att främja lokal eller nationell säkerhetsverksamhet för skydd av data, personer, institutioner och egendom.

 • Arbeta i grupp i farlig miljö

  Arbeta tillsammans med andra i en farlig, ibland bullrig, miljö, t.ex. en brinnande byggnad eller en smidesanläggning, för att uppnå en högre nivå av effektivitet samtidigt som medarbetarnas säkerhet beaktas.

 • Utföra sök- och räddningsinsatser

  Bistå vid bekämpning av naturkatastrofer och civila katastrofer, såsom skogsbränder, översvämningar och trafikolyckor. Genomföra sök- och räddningsinsatser.

 • Hantera allvarliga händelser

  Vidta omedelbara åtgärder för att reagera på allvarliga händelser som påverkar individers säkerhet och trygghet i privata eller offentliga områden, t.ex. trafikolyckor.

 • Reagera lugnt i stressande situationer

  Reagera snabbt, lugnt och säkert på oväntade situationer, tillhandahålla en lösning som löser problemet eller minskar dess konsekvenser.

 • Förvalta akuta vårdsituationer

  Hantera situationer där beslutsfattande under tidspress är avgörande för att rädda liv.

Source: Sisyphus ODB