Yrke bryggmästare

Bryggmästare säkerställer bryggkvaliteten för befintliga produkter och skapar blandningar för utveckling av nya produkter. Vid befintliga produkter övervakar de hela bryggningsprocessen genom att följa en av många bryggeriprocesser. När det gäller nya produkter utarbetar de nya brygg- och bearbetningstekniker eller ändrar befintliga metoder för att ta fram nya produkter.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Mäskning

  Hantera mäskningsprocessen och förstå dess påverkan på den färdigjästa dryckens kvalitet och egenskaper.

 • Malning av spannmål för dryckestillverkning

  Malningsprocess som kombinerar avancerad och konventionell våt- och torrmalning. Malningsmetoderna för spannmål till drycker säkerställer god bevaring av skal och optimal malning av frövitan, vilket tillför många fördelar till bryggningsprocessen och slutprodukterna.

 • Jäsning av drycker

  Jäsningsprocesser i samband med omvandling av socker till alkohol, gaser och syror. 

 • Jästjäsningsprinciper

  Förstå principerna om jästjäsning i jästa drycker som vin eller öl.

 • Livsmedelsindustri

  Respektive bransch och de processer som används inom livsmedels- och dryckesindustrin, t.ex. urval, bearbetning, förpackning och lagring av råvaror.

 • Bryggeriprocesser

  De processer och tekniker genom vilka råvaror omvandlas till jäsbart substrat för öltillverkning.

 • Bioteknik

  Teknik som använder, modifierar eller utnyttjar biologiska system, organismer och cellkomponenter för att utveckla ny teknik och nya produkter för särskilda användningsområden.

 • Vörtkokning

  Vörtkokningsprocess då bryggaren tillsätter humle i vörten och kokar blandningen i ett vörtkärl. De bittra beståndsdelarna i vörten ger ölet längre hållbarhetstid.

 • Enzymbearbetning

  Enzymbearbetningsmetoder som används vid livsmedelsproduktion samt i andra biotekniska industriprocesser.

 • Kvalitetssäkringsmetoder

  Principer för kvalitetssäkring, standardkrav och uppsättningen av processer och aktiviteter som används för att mäta, kontrollera och säkerställa kvaliteten på produkter och processer.

 • Finansiell kapacitet

  Finansiella transaktioner som beräkningar, kostnadsuppskattningar och budgetförvaltning med beaktande av relevanta kommersiella och statistiska uppgifter, till exempel uppgifter om material, varor och arbetskraft.

 • Ingredienser för öltillverkning

  Grundläggande ingredienser i öl, inklusive vatten, en stärkelsekälla såsom kornmalt, öljäst för jäsning och arom såsom humle.

 • Typer av korn

  De olika typerna av korn, deras egenskaper och kvalitet.

 • Lakning

  Silning där mäsken separeras i klar och flytande vört och restspannmål. Silning innefattar vanligtvis tre steg: mashout, omcirkulation och sparging.

 • Moderna bryggningssystem

  De mest uppdaterade systemen och bästa tillgängliga tekniken inom bryggerisektorn.

 • Efterbearbetning av öl

  Processen med efterjäsning av öl, inklusive mognadslagring och filtrering.

 • Vörtklarning

  Överföring av vörten från vörtpannan till sedimenteringsbehållaren för att rensa vörten från oupplösta humle- och proteinmassor och förbereda den för nedkylning.

Färdigheter

 • Utforma standarder för produktionsanläggningar

  Säkerställa hög säkerhetsstandard och kvalitet i anläggningar, system och arbetstagarnas beteende. Se till att förfaranden och revisionsstandarder följs. Se till att maskiner och apparater i produktionsanläggningen är lämpliga för uppgiften.

 • Utbilda anställda

  Leda och vägleda anställda genom en process där de får lära sig den kompetens som behövs för det prospektiva jobbet. Organisera verksamhet som syftar till att introducera arbetet och systemen eller förbättra individers och gruppers prestationer i organisatoriska sammanhang.

 • Arbeta organiserat

  Alltid hålla fokus på det aktuella projektet. Organisera, hantera din tid, planera, schemalägga och hålla tidsfrister.

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • övervaka jäsning

  Övervaka och kontrollera jäsningen. Övervaka saftens utfällning och råvarornas jäsning. Kontrollera jäsningsprocessens förlopp och att den uppfyller specifikationerna. Mäta, testa och tolka jäsningsprocessen och kvalitetsdata enligt specifikationerna.

 • Rengöra livsmedels- och dryckesmaskiner

  Rengöra maskiner som används för framställning av livsmedel eller drycker. Bereda lämpliga rengöringslösningar. Förbereda alla delar och se till att de är rena nog för att undvika avvikelser eller fel i produktionsprocessen.

 • Mäta vätskors densitet

  Mäta densiteten av vätskor, bl.a. oljor, med hjälp av t.ex. hygrometrar eller oscillerande rör.

 • Använda pneumatiska transportrännor

  Använda luftdrivna transportrännor för att överföra produkter eller blandningar från behållare till lagertankar.

 • Skapa nya koncept

  Utforma nya koncept.

 • Sörja för goda sanitära förhållanden

  Hålla arbetsplatser och utrustning fria från smuts, infektioner och sjukdomar genom att ta bort avfall och tillhandahålla lämplig rengöring.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Ge råd om öltillverkning

  Ge råd till ölföretag, små bryggerier och företagsledare inom ölindustrin för att förbättra kvaliteten på produkten eller produktionsprocessen.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • Utveckla operationella standardförfaranden inom livsmedelskedjan

  Utveckla operationella standardförfaranden (SOP) inom livsmedelskedjan på grundval av återkoppling från produktionen. Förstå de nuvarande driftförfarandena och identifiera de bästa teknikerna. Utveckla nya förfaranden och uppdatera befintliga förfaranden.

 • Utveckla processer för dryckestillverkning

  Ange arbetsrutinerna, förfarandena och de nödvändiga aktiviteterna för tillverkning av drycker för att uppnå produktionsmålen.

 • Utföra kvalitetskontroller vid livsmedelstillverkning

  Säkerställa kvaliteten i alla aspekter som ingår i livsmedelstillverkningsprocessen.

 • Sköta tidsplanering vid livsmedelstillverkning

  Säkerställa korrekt förvaltning av tid och resurser med hjälp av lämpliga planeringsmetoder.

 • Säkerställa att den färdiga produkten uppfyller alla krav

  Säkerställa att färdiga produkter uppfyller eller överträffar företagets specifikationer.

 • Upprätthålla en uppdaterad yrkeskunskap

  Regelbundet delta i utbildningsseminarier, läsa facktidskrifter och aktivt delta i yrkessamfund.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Sköta laboratorium för livsmedelstillverkning

  Hantera laboratorieverksamhet i anläggningen eller fabriken och använda uppgifterna för att övervaka de tillverkade produkternas kvalitet.

 • Utveckla ölrecept

  Agera kreativt vid utarbetande, provning och framtagning av nya ölrecept enligt specifikationer och befintliga recept.

Source: Sisyphus ODB