Yrke chef för IKT-granskning

Chefer för IKT-granskning övervakar IKT-revisorer som ansvarar för revisionsinformationssystem, plattformar och operativa förfaranden i enlighet med etablerade bolagsstandarder för effektivitet, tillförlitlighet och säkerhet. De utvärderar IKT-infrastruktur med avseende på risker för organisationen och fastställer kontroller för att minska förlust. De identifierar och rekommenderar förbättringar av befintliga riskhanteringskontroller och genomförandet av systemändringar eller uppgraderingar.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

 • Kontrollmål för informationsteknik (Cobit)

  En risk- och kontrollram som stöder beslutsfattarna att överbrygga klyftan mellan affärsrisker, krav och tekniska svårigheter.

 • Revisionsmetoder

  De tekniker och metoder som ligger till grund för en systematisk och oberoende undersökning av data, policyer, verksamhet och prestanda med hjälp av datorstödda revisionsverktyg och -tekniker (CAAT), till exempel kalkylblad, databaser, statistisk analys och programvara för omvärldsbevakning.

 • It-projektledning

  Metoder för planering, genomförande, översyn och uppföljning av it-projekt, såsom utveckling, integrering, förändring och försäljning av it-produkter och -tjänster, samt projekt som rör teknisk innovation på it-området.

 • Cybersäkerhet

  Metoder som skyddar it-system, nätverk, datorer, enheter, tjänster, digital information och personer mot olaglig eller otillåten användning.

Färdigheter

 • övervaka tekniktrender

  Studera och undersöka de senaste trenderna och utvecklingarna inom teknik. Iaktta och prognostisera deras utveckling beroende på aktuella eller framtida marknads- och affärsförhållanden.

 • Skapa affärsrelationer

  Skapa ett positivt, långsiktigt förhållande mellan organisationer och utomstående intressenter, till exempel leverantörer, distributörer, aktieägare och andra intressenter, i syfte att informera dem om organisationen och dess mål.

 • Utföra granskningar om efterlevnad av kontrakt

  Utföra en grundlig granskning av efterlevnad av kontrakt för att se till att varor eller tjänster levereras korrekt och i tid, kontrollera skrivfel eller uteblivna krediteringar eller rabatter samt inleda indrivningsförfaranden.

 • Säkerställa efterlevnad av verksamhetens it-standarder

  Säkerställa att händelseläget är i överensstämmelse med de IKT-regler och -förfaranden som beskrivs av en organisation för dess produkter, tjänster och lösningar.

 • Identifiera rättsliga krav

  Undersöka tillämpliga rättsliga och normativa rutiner och standarder, analysera och härleda rättsliga krav som gäller för organisationen, dess policyer och produkter.

 • Utarbeta granskningsplan

  Definiera alla organisatoriska uppgifter (tid, plats och ordning) och utarbeta en checklista för de ämnen som ska granskas.

 • Säkerställa överensstämmelse med rättsliga krav

  Säkerställa överensstämmelse med etablerade standarder och rättsliga krav, såsom specifikationer, riktlinjer, normer eller lagstiftning, för det mål som organisationen strävar efter att uppnå i sin verksamhet.

 • Utarbeta revisionsberättelser

  Sammanställa information om revisionsresultat avseende finansiella rapporter och ekonomisk förvaltning för att utarbeta rapporter, peka på förbättringsmöjligheter och bekräfta styrbarhet.

 • Styra IT-säkerhetsgodkännanden

  Vägleda om tillämpning och uppfyllande av relevanta branschstandarder, bästa praxis och lagstadgade krav på informationssäkerhet.

 • Utveckla IT-arbetsflöde

  Skapa repeterbara mönster för IT-verksamheten inom en organisation som ökar de systematiska omvandlingarna av produkter, informationsprocesser och tjänster genom produktionen.

 • Implementera IT-riskhantering

  Utveckla och implementera förfaranden för att identifiera, bedöma, behandla och minska IT-risker, såsom hacknings- och dataläckor, i enlighet med företagets riskstrategi, förfaranden och policyer. Analysera och hantera säkerhetsrisker och incidenter. Rekommendera åtgärder för att förbättra den digitala säkerhetsstrategin.

 • Hantera normala resursplaneringssystem för företag

  Samla in, hantera och tolka data som är relevanta för företaget och som rör frakt, betalning, lagerbestånd, resurser och tillverkning med hjälp av särskild programvara för affärshantering. Exempel på programvaror är Microsoft Dynamics​, SAP ERP och Oracle ERP.

 • Genomföra IT-revisioner

  Organisera och genomföra revisioner för att utvärdera IT-system, systemkomponenter samt system för informationsbehandling och informationssäkerhet. Identifiera och samla in potentiella kritiska problem och rekommendera lösningar som bygger på föreskrivna standarder och lösningar.

Source: Sisyphus ODB