Yrke chef för IKT-kundservice

Chefer för IKT-kundservice övervakar tillhandahållandet av tekniska stödtjänster till kunder i enlighet med de fastställda tidsfristerna. De planerar och organiserar användarstödåtgärder och löser IKT-relaterade problem och frågor. Chefer för IKT-kundservice utövar tillsyn över handläggarna för att kunderna ska få återkoppling och stöd efter deras behov. De medverkar även i utveckling av riktlinjer för kundservice och teambildande åtgärder.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Produktkunskap

  De produkter som erbjuds, deras funktioner, egenskaper och rättsliga och lagstadgade krav.

 • Organisationsstruktur

  Ramar för de olika avdelningarna inom organisationen, liksom dess personal, deras roller och ansvarsområden.

 • Produktegenskaper

  En produkts konkreta egenskaper såsom dess material, egenskaper och funktioner samt dess olika användningsområden, egenskaper samt krav på användning och stöd.

 • Tjänsters egenskaper

  Egenskaper hos en tjänst som kan inkludera erhållen information om dess tillämpning, funktion, egenskaper och användnings- och stödkrav.

Färdigheter

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Utbilda om datasekretess

  Utbyta information med och instruera användare om riskerna med data, särskilt riskerna för konfidentialitet, integritet eller tillgänglighet för data. Informera dem om hur dataskyddet garanteras.

 • Tillhandahålla IKT-support

  Lösa IKT-relaterade incidenter och serviceförfrågningar från kunder, klienter eller kolleger, bl.a. återställande av lösenord och uppdateringar av databaser, t.ex. e-post i Microsoft Exchange.

 • Göra framtidsbedömningar av arbetsbelastning

  Prognostisera och fastställa den arbetsinsats som krävs under en viss tid och tidsåtgången för att utföra dessa uppgifter.

 • Säkra känslig kundinformation

  Välja ut och tillämpa säkerhetsåtgärder och -regler för känslig kundinformation i syfte att skydda kundernas integritet.

 • Använda IT-ärendesystem

  Använda ett specialiserat system för att spåra registrering, behandling och lösning av frågor inom en organisation genom att tilldela var och en av dessa frågor ett ärendenummer, registrera synpunkter från berörda personer, spåra ändringar och visa status för ärendet, tills det är klart.

 • Hitta lösningar på problem

  Lösa problem som uppstår vid planering, prioritering, organisering, ledning/främjande och prestandabedömning. Använda systematiska processer för insamling, analys och sammanställning av information för att utvärdera nuvarande praxis och skapa nya överenskommelser om praxis.

 • Ansvara för dataregistrering

  Ansvara för registrering av uppgifter såsom adresser eller namn i ett system för datalagring och dataåtkomst genom manuell inmatning, elektronisk dataöverföring eller skanning.

 • Kommunicera med kunder

  Svara och kommunicera med kunder på ett maximalt effektivt och ändamålsenligt sätt för att möjliggöra för dem att få tillgång till önskade produkter eller tjänster, eller ge annan hjälp som de kan behöva.

 • Hålla sig à jour om produkten

  Samla in den senaste informationen om utvecklingen i fråga om befintliga eller stödda produkter, metoder eller tekniker.

 • Analysera personalsituationen

  Utvärdera och identifiera personalbrist i fråga om kvantitet, kompetens, prestationsintäkter och överskott.

Source: Sisyphus ODB