Yrke chef för e-handel

Chefer för e-handel skapar och genomför företags planer för elektronisk strategi för försäljning av produkter och tjänster på nätet. De förbättrar även dataintegriteten, användningen av nätbaserade verktyg och varumärkesexponering samt övervakar försäljningen för företag som saluför produkter till kunder som använder internet. De samarbetar med marknadsförings- och försäljningsledningen med hjälp av IKT-verktyg för att uppnå försäljningsmålen och ge affärspartner korrekt information och lämpliga erbjudanden.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • E-handelssystem

  Grundläggande digital arkitektur och kommersiella transaktioner för handel med produkter eller tjänster via internet, e-post, mobila enheter, sociala medier, o.s.v.

 • Business intelligence

  De verktyg som används för att omvandla stora mängder rådata till relevant och användbar affärsinformation.

 • Affärsstrategikoncept

  Den terminologi som används i samband med utformningen och genomförandet av viktiga trender och mål som vidtas av en organisations verkställande organ, med beaktande av dess resurser, konkurrens och miljö.

 • Mobil marknadsföring

  Undersökning av marknadsföring som använder mobila enheter som en kommunikationskanal. Detta tillvägagångssätt kan ge potentiella kunder individanpassad information (med användning av plats eller tid) som främjar produkter, tjänster eller idéer.

 • Elektronisk kommunikation

  Datakommunikation med digitala medel som datorer, telefon eller e-post.

 • Försäljningsstrategier

  Principerna för kundbeteende och målmarknader i syfte att främja och sälja en produkt eller en tjänst.

 • IT-marknad

  Processerna, intressenterna och dynamiken i kedjan av varor och tjänster inom ICT-sektorn.

 • Metoder för digital marknadsföring

  Marknadsföringsmetoder som används på webben för att nå och kommunicera med intressenter, kunder och klienter.

Färdigheter

 • Genomföra marknadsföringsstrategier

  Genomföra strategier som syftar till att främja en viss produkt eller tjänst med hjälp av de utarbetade marknadsföringsstrategierna.

 • Följa nyckeltal

  Identifiera de kvantifierbara åtgärder som ett företag eller en industri använder för att mäta eller jämföra resultat när det gäller att uppnå sina operativa och strategiska mål, med hjälp av resultatindikatorer.

 • Analysera affärskrav

  Undersöka kundernas behov och förväntningar på en produkt eller tjänst för att identifiera och åtgärda inkonsekvenser och eventuella meningsskiljaktigheter mellan berörda parter.

 • Planera digitala marknadsföringsstrategier

  Utveckla digitala marknadsföringsstrategier för både fritids- och affärsändamål, skapa webbplatser och hantera mobil teknik och sociala nätverk.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Skapa processmodeller

  Utarbeta formella och informella beskrivningar av affärsprocesserna och organisationsstrukturen genom att använda processmodeller, beteckningar och verktyg.

 • Definiera teknikstrategi

  Skapa en övergripande plan med mål, metoder, principer och taktiker som rör användningen av teknik inom en organisation samt beskriva hur målen ska uppnås.

 • Ta fram affärsplan för e-handel

  Samla in relevant information och skriva ett välstrukturerat dokument som stakar ut riktningen för ett affärsprojekt anpassat till en onlinemiljö.

 • Planera marknadsföringsstrategi

  Fastställa målet för marknadsföringsstrategin, oavsett om det avser skapande av en image, genomförande av en prisstrategi eller ökande av medvetenheten om produkten. Fastställa tillvägagångssätt för marknadsföringsåtgärder för att säkra effektivt och långsiktigt uppfyllande av målen.

 • Utföra strategisk planering

  Vidta åtgärder inom ramen för fastställda mål och förfaranden på strategisk nivå för att mobilisera resurser och fullfölja etablerade strategier.

 • Utföra verksamhetsanalys

  Utvärdera hur det går för en verksamhet, både som sådan och i relation till den konkurrensutsatta affärssfären, genom att göra research, sätta uppgifter i samband med affärsverksamhetens behov och identifiera möjligheter.

 • Implementera försäljningsstrategier

  Genomföra planen för att vinna konkurrensfördelar på marknaden genom att positionera företagets varumärke eller produkt och genom att rikta in sig på rätt publik för att sälja varumärket eller produkten.

Source: Sisyphus ODB