Yrke chef på researrangörsföretag

Chefer på researrangörsföretag ansvarar för förvaltning av anställda och för verksamhet inom researrangörsföretag i samband med organisering av paketresor och andra turisttjänster.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Turismmarknad

  Undersökning av turismmarknaden på internationell, regional och lokal nivå och med beaktande av turistdestinationer i hela världen.

 • Försäljningsstrategier

  Principerna för kundbeteende och målmarknader i syfte att främja och sälja en produkt eller en tjänst.

Färdigheter

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Rekrytera medarbetare

  Anställa nya medarbetare genom att fastställa yrkesrollen, annonsera, göra intervjuer och välja ut personal i enlighet med företagets policy och lagstiftningen.

 • Planera marknadsföringsstrategi

  Fastställa målet för marknadsföringsstrategin, oavsett om det avser skapande av en image, genomförande av en prisstrategi eller ökande av medvetenheten om produkten. Fastställa tillvägagångssätt för marknadsföringsåtgärder för att säkra effektivt och långsiktigt uppfyllande av målen.

 • Hantera känsliga personuppgifter

  Hantera kunders känsliga personuppgifter på ett säkert och diskret sätt.

 • Utföra marknadsundersökningar

  Samla in, bedöma och presentera data om målmarknaden och kunderna för att främja strategisk utveckling och genomförbarhetsbedömningar. Kartlägga trender på marknaden.

 • Ta hand om kundservice

  Behålla den högsta möjliga nivån av kundtjänst och se till att kundtjänsten alltid fullgörs på ett professionellt sätt. Hjälpa kunder eller deltagare att känna sig bekväma och tillgodose specialkrav.

 • Ta fram strategier för att generera intäkter

  Utarbeta metoder utifrån vilka ett företag ska marknadsföra och sälja en produkt eller tjänst i syfte att generera intäkter.

 • Omsätta strategi i åtgärder och mål

  Överföra strategiska uppgifter till den operativa nivån i enlighet med den planerade tidsplanen för att uppnå planerade resultat och mål.

 • Bygga upp ett leverantörsnätverk inom turism

  Etablera ett allmänt spritt nätverk av leverantörer inom turistnäringen. Förbereda bästa möjliga paket- och turisttjänster.

 • Utvärdera kundfeedback

  Utvärdera kundfeedback för att ta reda på om kunderna är nöjda eller missnöjda med produkten eller tjänsten.

 • övervaka tryckningen av turistpublikationer

  Hantera tryckningen av publikationer och material för marknadsföring av turismrelaterade produkter.

 • övervaka kvalitetskontrollen

  Övervaka och säkerställa kvaliteten hos de tillhandahållna varorna eller tjänsterna genom att övervaka att alla produktionsfaktorer uppfyller kvalitetskraven. Övervaka produktkontroll och -provning.

 • Utveckla tillgänglighetsstrategier

  Utforma strategier åt ett företag för att möjliggöra optimal tillgänglighet för alla kunder.

 • Hantera kontrakt

  Förhandla om villkor, kostnader och andra specifikationer för ett kontrakt, och samtidigt försäkra sig om att de uppfyller de rättsliga kraven och är rättsligt bindande. Övervaka genomförandet av kontraktet, komma överens om och dokumentera eventuella ändringar.

 • Tillhandahålla specialtillverkade produkter

  Tillverka och utveckla specialanpassade produkter och lösningar efter kundens specifika behov.

 • Skapa affärsrelationer

  Skapa ett positivt, långsiktigt förhållande mellan organisationer och utomstående intressenter, till exempel leverantörer, distributörer, aktieägare och andra intressenter, i syfte att informera dem om organisationen och dess mål.

 • Sätta ihop paketresor

  Färdigställa semester- och paketresor och ordna inkvartering, logistik och transporttjänster åt kunder, i form av chartrade flygplan, taxibilar, hyrbilar samt tillvalstjänster och utflykter.

 • Maximera försäljningsintäkter

  Öka möjlig försäljningsvolym och undvika förluster genom korsförsäljning, merförsäljning eller marknadsföring av tilläggstjänster.

 • Välja optimal distributionskanal

  Välj bästa möjliga distributionskanal för kunden.

 • Skapa strategier för prissättning

  Tillämpa metoder som ska användas för att fastställa produktvärden med beaktande av marknadsvillkor, konkurrenters åtgärder, insatskostnader och andra faktorer.

 • Ta fram turistprodukter

  Ta fram och främja turistprodukter, aktiviteter, tjänster och paketerbjudanden.

 • Hantera distributionskanaler

  Övervaka distributionskanaler med hänsyn till kunders krav.

 • Sätta upp mål på medellång eller lång sikt

  Schemalägga långsiktiga mål, direkta mål till kortsiktiga mål genom effektiva planerings- och lösningsprocesser på medellång sikt.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Följa lagar om hälsa, säkerhet, hygien och annat vad gäller livsmedel

  Iaktta optimal livsmedelssäkerhet och livsmedelshygien under beredning, produktion, bearbetning, förvaring, distribution och leverans av livsmedel.

 • Förhandla turistpriser

  Sluta avtal gällande turismförsäljning genom att diskutera tjänster, volymer, rabatter och provisioner.

 • övervaka utformningen av turistpublikationer

  Övervaka utformningen av marknadsföringspublikationer och -material för turistrelaterade produkter.

Source: Sisyphus ODB