Yrke cidermästare

Cidermästare planerar framställning av cider. De garanterar bryggkvalitet och följer en av olika bryggeriprocesser. De ändrar befintliga bryggeri- och bearbetningstekniker för att utveckla nya ciderprodukter och ciderbaserade drycker.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Bioteknik

  Teknik som använder, modifierar eller utnyttjar biologiska system, organismer och cellkomponenter för att utveckla ny teknik och nya produkter för särskilda användningsområden.

 • Livsmedelsindustri

  Respektive bransch och de processer som används inom livsmedels- och dryckesindustrin, t.ex. urval, bearbetning, förpackning och lagring av råvaror.

 • äppelsorter

  Äppelsorter, från söta till syrliga sorter, och deras respektive färger, former och användningsområden.

 • Kvalitetssäkringsmetoder

  Principer för kvalitetssäkring, standardkrav och uppsättningen av processer och aktiviteter som används för att mäta, kontrollera och säkerställa kvaliteten på produkter och processer.

 • Mäskning

  Hantera mäskningsprocessen och förstå dess påverkan på den färdigjästa dryckens kvalitet och egenskaper.

 • Kemiska egenskaper hos äpplen

  Kemisk sammansättning av äpplen: socker, vatteninnehåll, proteiner, syrlighet och vitaminer. Äpplens beståndsdelar som bidrar till bättre kvalitet, så att äppelproduktionen kan användas för att erhålla hälsosam juice och fruktkött.

 • Biokemiska processer i cidertillverkning

  Exempelvis omvandling av socker till alkohol och vikten av pH-värden under jäsningen.

 • Jäsning av drycker

  Jäsningsprocesser i samband med omvandling av socker till alkohol, gaser och syror. 

 • Metoder för livsmedels- och dryckestillverkning

  Råvaror och produktionsprocesser för att färdigställa livsmedel. Vikten av kvalitetskontroll och andra metoder för livsmedels- och dryckesindustrin.

Färdigheter

 • Följa hygienförfaranden vid livsmedelsberedning

  Se till att arbetsutrymmet är rent och överensstämmer med hygienstandarder inom livsmedelsindustrin.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • Säkerställa att den färdiga produkten uppfyller alla krav

  Säkerställa att färdiga produkter uppfyller eller överträffar företagets specifikationer.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Tillämpa pastöriseringsprocesser

  Följa och tillämpa förfaranden för att pastörisera livsmedel och drycker. Känna igen egenskaperna hos produkterna som ska pastöriseras och anpassa förfarandena i enlighet med detta.

 • Minska resursslöseri

  Utvärdera och identifiera möjligheter att använda resurserna mer effektivt och kontinuerligt sträva efter att minska slöseriet med försörjningstjänster.

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

 • Sörja för goda sanitära förhållanden

  Hålla arbetsplatser och utrustning fria från smuts, infektioner och sjukdomar genom att ta bort avfall och tillhandahålla lämplig rengöring.

 • Upprätthålla en uppdaterad yrkeskunskap

  Regelbundet delta i utbildningsseminarier, läsa facktidskrifter och aktivt delta i yrkessamfund.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Förbereda behållare för jäsning av drycker

  Förbereda behållare för jäsning av drycker beroende på typen av dryck som ska produceras. Detta omfattar de egenskaper som olika typer av behållare kan ge slutprodukten.

 • Sköta laboratorium för livsmedelstillverkning

  Hantera laboratorieverksamhet i anläggningen eller fabriken och använda uppgifterna för att övervaka de tillverkade produkternas kvalitet.

 • Jäsa äpplen

  Krossa äpplen och lagra dem i enlighet med specifikationerna i lämpliga behållare före genomförande av jäsprocessen i enlighet med jäsningstider och ingredienser som ska tillsättas. Övervaka jäsningsprocessen. 

 • Utveckla ciderrecept

  Utveckla ciderrecept med hänsyn till typen av äpplen, jäsningstiden, ingredienser, blandning och alla andra kritiska moment under produktionsprocessen.

 • Föra bok över arbetsuppgifter

  Organisera och klassificera register över sammanställda rapporter och korrespondens i samband med utfört arbete och förloppsregister över arbetsuppgifter.

 • Välja äpplen

  Välja mogna och omogna äpplen utifrån mängden stärkelse i dem som omvandlas till socker.

 • Mäta pH-värde

  Mäta pH-värde som visar surhet eller alkalinitet.

 • Kärna ur äpplen

  Kärna ur äpplen och dela dem i fyra delar med hjälp av ett instrument.

 • Samla in prover för analys

  Samla in prover av material eller produkter för laboratorieanalys.

 • Analysera livsmedels- och dryckesprover

  Undersöka om livsmedel eller drycker är säkra att konsumeras av människor. Kontrollera att de viktigaste ingredienserna har rätt koncentration och att märkningsdeklarationerna och halten av näringsämnen i dessa är korrekta. Se till att prover av livsmedel och drycker följer särskilda standarder eller förfaranden.

 • övervaka jäsning

  Övervaka och kontrollera jäsningen. Övervaka saftens utfällning och råvarornas jäsning. Kontrollera jäsningsprocessens förlopp och att den uppfyller specifikationerna. Mäta, testa och tolka jäsningsprocessen och kvalitetsdata enligt specifikationerna.

 • Analysera äppeljuice för ciderproduktion

  Analysera äppeljuice före jäsning samt cider under och efter jäsning. Observera hur egenskaperna av jäst juice ändras från år till år hos samma äppelsorter. Vara medveten om de mycket varierande nivåerna av socker, syror och tanniner i olika äppelsorter.

 • Göra sensorisk utvärdering

  Utvärdera kvaliteten på en viss typ av mat eller dryck på grundval av utseende, lukt, smak, arom m.m. Föreslå möjliga förbättringar och jämförelser med andra produkter.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • Kontrollera flaskor avsedda för livsmedel

  Kontrollera flaskor avsedda för livsmedel. Tillämpa testförfaranden för flaskor för att kontrollera om flaskan är lämpad för att innehålla livsmedel och drycker. Följa rättsliga eller företagsmässiga specifikationer för tappning.

 • Assistera vid tappning

  Förbereda vin för tappning. Bistå vid tappning och korkning.

 • Utforma standarder för produktionsanläggningar

  Säkerställa hög säkerhetsstandard och kvalitet i anläggningar, system och arbetstagarnas beteende. Se till att förfaranden och revisionsstandarder följs. Se till att maskiner och apparater i produktionsanläggningen är lämpliga för uppgiften.

Source: Sisyphus ODB