Yrke cirkuslärare

Cirkuslärare undervisar elever i olika cirkustekniker och cirkusnummer såsom trapetskonst, jonglering, mim, akrobatik, rockring, lindans, manipulering av föremål, enhjulingstricks osv. i rekreationssyfte. De ger elever en överblick över cirkusens historia och repertoar men inriktar sig främst på ett praktiskt tillvägagångssätt i sina kurser där de hjälper elever att experimentera med och behärska olika cirkustekniker, -stilar och -nummer samt uppmuntrar dem att utveckla en egen stil. De genomför rollbesättning, regisserar och producerar cirkusföreställningar och samordnar den tekniska produktionen och eventuell dekor och användning av rekvisita och kostymer på scenen.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Principer för lagarbete

  Samarbete mellan personer som kännetecknas av ett enat engagemang för att uppnå ett visst mål, delta likvärdigt och upprätthålla en öppen kommunikation, underlätta en effektiv användning av idéer osv.

 • Rörelsetekniker

  De olika typer av rörelser och kroppsställningar som utförs för avslappning, harmoni mellan sinne och kropp, minskad stress, flexibilitet, bålstöd och rehabiliteringsändamål, och som krävs för eller som stöder arbetsprestandan.

 • Cirkusdramaturgi

  Förstå hur en cirkusshow komponeras.

 • Cirkusestetik

  Det sätt på vilket cirkuskoncept och -traditioner har utvecklats genom tiderna och deras konstnärliga betydelse.

 • Cirkusvokabulär

  Den särskilda terminologi som används inom cirkusverksamhet.

 • Tekniker för skådespeleri och regi

  En rad tränings- och repetitionstekniker som syftar till att uppmuntra känslomässigt uttrycksfulla föreställningar. Tekniker för att hantera alla aspekter när det gäller att göra en film, spela en rollfigur och göra framträdanden i allmänhet. 

Färdigheter

 • Förnya konstnärligt utövande

  Hålla sig uppdaterad om nya trender och tillämpa dem på konstnärliga upplevelser.

 • Organisera repetitioner

  Hantera, planera och genomföra repetitioner för uppträdandet.

 • Ta fram artisters konstnärliga potential

  Motivera aktörerna att ta sig an utmaningar. Uppmuntra lärande av varandra. Skapa en miljö som tillåter experimenterande med olika metoder, till exempel improvisation.

 • Lära ut cirkusnummer

  Dela med dig av dina kunskaper och färdigheter med andra utövare för att lära dem viktiga cirkustekniker.

 • Välja konstnärsmaterial för att skapa konstverk

  Välja konstnärsmaterial utifrån hållfasthet, färg, textur, balans, vikt, storlek och andra egenskaper som kan garantera att konstverket är genomförbart med avseende på den förväntade formen, färgen osv., även om resultatet kan avvika från dem. Man kan använda konstnärsmaterial såsom färg, bläck, akvarellfärger, kol, olja eller programvara samt även avfall, levande produkter (frukt osv.) och alla andra material beroende på det kreativa projektet.

 • Utöva cirkusdiscipliner

  Inneha mycket hög praktisk och teknisk kompetens och talang inom en eller flera cirkusdiscipliner för att kunna utöva dessa som yrke.

 • Uppmuntra elever att uppskatta sina framsteg

  Uppmuntra elever att uppskatta sina framsteg och handlingar för att stärka deras självförtroende och utveckling.

 • Upprätthålla säkra arbetsförhållanden inom scenkonst

  Kontrollera de tekniska aspekterna av arbetsutrymmet, dräkter, rekvisita etc. Eliminera potentiella faror i arbetsutrymmet eller vid framträdande. Ingripa aktivt vid olyckor eller sjukdom.

 • Väga projektkrav mot arbetsmiljökrav

  Anpassa nivån på de insatser som krävs för den konstnärliga produktionen. Anpassa eller justera rörelser och rörelsesekvenser. Fastställda gränsvärden för prestanda. Tillåta återhämtningsperioder och vidta andra åtgärder.

 • Samråda med elever om utbildningsinnehåll

  Ta hänsyn till elevernas åsikter och preferenser vid utarbetandet av utbildningsinnehåll.

 • Samordna konstnärlig produktion

  Övervaka den dagliga samordningen av produktionsuppgifter så att organisationen ryms inom den önskade konstnärliga och affärsmässiga politiken och för att presentera produktioner med en enhetlig företagsidentitet för allmänheten.

 • Utveckla en coachningsstil

  Utveckla en modell för coachning av enskilda personer eller grupper som ser till att alla deltagare är bekväma och har möjlighet att ta till sig de färdigheter och kompetenser som förmedlas genom coachningen på ett positivt och produktivt sätt.

 • Kontrollera produktionsschema

  Kontrollera löpande och långsiktiga scheman för repetitioner, övningar, föreställningar, säsonger, turnéer osv., med beaktande av projektets tidsplan och de förberedelser som krävs i samband med produktionen.

 • Ge konstruktiv återkoppling

  Ge återkoppling genom både kritik och beröm på ett respektfullt, tydligt och konsekvent sätt. Lyfta fram såväl framgångar som misstag samt fastställa metoder för formativ bedömning i syfte att utvärdera arbetet.

 • Tillhandahålla lektionsmaterial

  Se till att nödvändiga material för undervisning i en klass, t.ex. visuella hjälpmedel, förbereds, uppdateras och finns i utbildningslokalen.

 • Använda praktiska exempel i undervisning

  Hämta exempel från dina egna erfarenheter, kunskaper och din kompetens som passar ett visst undervisningsinnehåll, i syfte att hjälpa eleverna eller studenterna med inlärningen.

 • Förbereda lektioner

  Förbereda innehåll som ska läras ut under lektioner i enlighet med målen i läroplanen genom att utarbeta övningar, ta fram aktuella exempel osv.

 • Arbeta med cirkustrupper

  Arbeta tillsammans med andra cirkusartister och cirkusledningen. Se till att spela din roll och samtidigt hålla föreställningen som helhet i åtanke.

 • Tillämpa klassrumsmanagement

  Upprätthålla disciplinen och engagera eleverna under utbildningen.

 • Anpassa undervisning till elevers förmåga

  Identifiera elevernas inlärningsproblem och framsteg. Välja undervisnings- och inlärningsstrategier som stödjer elevernas individuella inlärningsbehov och -mål.

 • Ansvara för elevrelationer

  Sköta kontakterna mellan elever och lärare. Agera som en rättvis auktoritet och skapa en miljö som präglas av förtroende och stabilitet.

 • Tillämpa undervisningsmetoder

  Använda olika metoder, inlärningsstilar och kanaler för att undervisa elever, t.ex. genom att kommunicera innehåll i begrepp som de kan förstå, organisera diskussionspunkter för tydlighet och upprepa argument vid behov. Använda ett brett spektrum av pedagogiska hjälpmedel och metoder som är lämpliga för kursens innehåll samt elevernas nivå, mål och prioriteringar.

 • Garantera elevers säkerhet

  Se till att alla elever som omfattas av en instruktörs eller annan persons tillsyn är säkra och inräknade. Följa säkerhetsföreskrifter som gäller för inlärningssituationen.

 • Anpassa konstnärliga planer till platsen

  Anpassa planerna till andra platser med avseende på det konstnärliga konceptet.

 • Observera elevers framsteg

  Följa upp elevernas inlärning och bedöma deras resultat och behov.

 • Hjälpa elever med inlärning

  Stödja och vägleda elever i deras arbete, ge eleverna praktiskt stöd och uppmuntran.

 • Utforma en konstnärlig vision

  Kontinuerligt utveckla och definiera en konkret konstnärlig vision med utgångspunkt i förslaget och hela vägen fram till den färdiga produkten.

Source: Sisyphus ODB