Yrke civilingenjör, dränering

Civilingenjörer (dränering) projekterar och bygger dräneringssystem för avlopps- och dagvattensystem. De utvärderar alternativen för att utforma dräneringssystem som uppfyller kraven, samtidigt som man ser till att lagstiftningen, miljönormer och miljöpolicyer följs. De väljer det mest optimala dräneringssystemet för att förebygga översvämningar, kontrollera bevattning och avleda avloppsvatten från vattenkällor.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Teknikprocesser

  En systematisk strategi för utveckling och underhåll av tekniska system.

 • Ingenjörsprinciper

  Tekniska aspekter som funktionalitet, reproducerbarhet och kostnader i förhållande till konstruktionen och hur de tillämpas i ingenjörsprojekt.

 • Typer av rörledningar

  Kunskap om olika typer av rörledningar och deras olika användningsområden. Skilja mellan de rörledningar som används för att transportera varor över korta och långa avstånd och förstå deras respektive matningssystem.

 • Hydraulik

  Kraftöverföringssystem som använder flytande vätskor för att överföra kraft.

 • Tekniska ritningar

  Ritningsprogram och olika symboler, perspektiv, måttenheter, anmärkningssystem, visuella utformningar och sidlayout som används i tekniska ritningar.

 • Hydraulvätska

  Olika typer och kvaliteter av samt tillämpningsområden för hydrauloljor som används vid metallbearbetning såsom smide och gjutning och som består av mineraloljor och vatten.

 • översvämningsutrustning

  Användning av de verktyg och den utrustning som behövs för översvämningsskador och saneringsåtgärder, till exempel för att pumpa bort vatten.

Färdigheter

 • Analysera möjliga vägar för rörledningsprojekt

  Analysera möjliga vägar för utarbetande av rörledningsprojekt. Säkerställa att avgörande faktorer som miljö, platsens egenskaper, ändamålet och andra faktorer tas i beaktande. Analysera de bästa vägmöjligheterna och samtidigt sträva efter att upprätthålla en balans mellan budgeten och kvaliteten.

 • Säkerställa efterlevnad av miljölagstiftning

  Övervaka verksamheter och utföra arbetsuppgifter som säkerställer överensstämmelse med standarder om miljöskydd och hållbarhet samt ändra aktiviteter vid ändringar i miljölagstiftningen. Se till att processerna överensstämmer med miljöreglerna och bästa praxis.

 • Säkerställa efterlevnad av säkerhetslagstiftning

  Införa säkerhetsprogram för efterlevnad av nationella lagar och regler. Se till att utrustning och processer överensstämmer med säkerhetsförordningar.

 • ändra tekniska ritningar

  Anpassa utformningen av produkter eller delar av produkter så att de uppfyller kraven.

 • Ta fram konstruktionslösningar för rörledningar

  Utforma infrastruktur för rörledningar med beaktande av tekniska principer. Skapa planer, mäta platser, fastställa material och lägga fram funktionella förslag för hur de ska byggas.

 • Säkerställa att reglerna för rörledningsinfrastruktur följs

  Se till att bestämmelserna för drift av rörledningar uppfylls. Se till att rörledningsinfrastrukturen uppfyller lagstiftade krav och följer bestämmelser som gäller för transport av varor via rörledningarna.

 • Fastställa översvämningsrisk

  Identifiera de områden som löper störst risk att skadas av översvämningar, t.ex. områden nära floder, samt identifiera de händelser som skulle kunna orsaka översvämningar, t.ex. väderförändringar.

 • Undersöka platser för byggande av rörledning

  Genomföra undersökningar av olika typer av platser, t.ex. inlands- eller sjöfartsplatser, för planering och uppförande av rörledningsinfrastruktur.

 • Använda programvara för tekniska ritningar

  Upprätta tekniska konstruktioner och tekniska ritningar med hjälp av särskild programvara.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

 • Designa system för dräneringsbrunnar

  Konstruktionssystem som finns i bostäder och i offentliga fastigheter, t.ex. på gator och på taket av offentliga byggnader, och som dränerar bort överskottsvatten från dessa områden. De fungerar som stöd vid sanering efter översvämningar, avlägsnar regnvatten och minimerar risken vid kraftiga stormar och transporterar därefter det obehandlade vattnet till naturen.

 • Ta hänsyn till hur ämnens egenskaper påverkar flödet i rörledningar

  Ta hänsyn till varornas egenskaper för att säkerställa att rörledningsflödet inte avbryts. Förutse varornas densitet vid utformning av rörledningar eller vid dagligt underhåll av rörledningsinfrastrukturen.

 • Godkänna teknisk konstruktion

  Godkänna den färdigställda tekniska konstruktionen för faktisk tillverkning och montering av produkten.

 • Minska miljöpåverkan från rörledningsprojekt

  Sträva efter att minska den potentiella påverkan som rörledningar och de varor som transporteras via dem kan ha på miljön. Investera tid och resurser för att ta hänsyn till rörledningens miljökonsekvenser, eventuella åtgärder som kan vidtas för att skydda miljön och den potentiella ökningen av projektkostnaderna.

Source: Sisyphus ODB