Yrke civilingenjör, elkraft

Civilingenjörer (elkraft) projekterar och utarbetar system som alstrar elkraft samt utvecklar strategier för att förbättra befintliga elproduktionssystem. De strävar efter att förena hållbara lösningar med effektiva lösningar till ett överkomligt pris. De engagerar sig i projekt där det krävs tillgång till elenergi.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • El

  Förstå principerna för el- och strömkretsar och de risker som är förknippade med detta.

 • Säkerhetsbestämmelser för elkraft

  Efterlevnad av de säkerhetsåtgärder som ska vidtas vid installation, drift och underhåll av anläggningar och utrustning som genererar, överför och distribuerar elkraft, t.ex. använda lämpliga säkerhetsanordningar och känna till förfaranden för hantering av utrustning samt förebyggande åtgärder som krävs.

 • Ström

  Flödet av elektriska laddningar, drivna av elektroner eller joner i ett medium som elektrolyt eller plasma.

 • Teknikprocesser

  En systematisk strategi för utveckling och underhåll av tekniska system.

 • Tekniska ritningar

  Ritningsprogram och olika symboler, perspektiv, måttenheter, anmärkningssystem, visuella utformningar och sidlayout som används i tekniska ritningar.

 • Elgeneratorer

  Principer och åtgärder för produkter som kan omvandla mekanisk energi till elektrisk energi, som t.ex. generatorer för likström eller växelström, rotorer, statorer, armaturer och fält.

 • Ingenjörsprinciper

  Tekniska aspekter som funktionalitet, reproducerbarhet och kostnader i förhållande till konstruktionen och hur de tillämpas i ingenjörsprojekt.

 • Elektroteknik

  Kunskap om elektroteknik, det ingenjörsområde som avser studier och användning av elektricitet, elektronik och elektromagnetism.

 • Teknik för förnybar energi

  De olika typer av energikällor som inte kan tömmas såsom vindkraft, solenergi, vatten, biomassa och biobränsle. De olika tekniker som används för att tillämpa dessa typer av energi i större omfattning såsom vindturbiner, vattenkraftsdammar, solceller och koncentrerad solenergi.

 • Energi

  Effektkapacitet i form av mekanisk och elektrisk energi, värmeenergi, potentiell energi eller annan energi från kemiska eller fysiska resurser som används för att driva ett fysiskt system.

Färdigheter

 • Designa elkraftsystem

  Bygga produktionsanläggningar, distributionsstationer och -system samt överföringsledningar för att överföra energi och ny teknik till angivna platser. Använda högteknologisk utrustning samt utföra efterforskning, underhåll och reparation för att hålla systemen I drift. Utforma och planera byggnader som ska uppföras för ändamålet.

 • Godkänna teknisk konstruktion

  Godkänna den färdigställda tekniska konstruktionen för faktisk tillverkning och montering av produkten.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

 • ändra tekniska ritningar

  Anpassa utformningen av produkter eller delar av produkter så att de uppfyller kraven.

 • Utveckla strategier för elavbrott

  Utveckla och genomföra strategier som säkerställer att snabba och effektiva åtgärder kan vidtas i händelse av ett avbrott i generering, överföring eller distribution av elenergi, t.ex. ett elavbrott eller en plötslig ökning av efterfrågan.

 • ändra energiefterfrågan

  Hantera en tillfällig avstängning av elkraftssystem genom att ändra energiefterfrågan. Syftet med detta är att begränsa avbrott i elförsörjningen för kunderna medan det aktuella problemet identifieras och hanteras.

 • Använda programvara för tekniska ritningar

  Upprätta tekniska konstruktioner och tekniska ritningar med hjälp av särskild programvara.

 • Kontrollera efterlevnad av eldistributionsschema

  Övervaka driften av elanläggning för energidistribution och eldistributionssystem för att se till att distributionsmålen uppfylls och att elförsörjningskraven uppfylls.

 • Hantera elavbrott

  Sätta igång de strategier som skapats för att hantera nödsituationer och oförutsedda problem vid generering, överföring och distribution av elkraft, såsom strömavbrott, för att snabbt lösa problemet och återgå till normal drift.

 • Säkerställa säkerheten vid elkraftsverksamhet

  Övervaka och kontrollera driften av ett system för överföring och distribution av elkraft för att säkerställa att stora risker kontrolleras och förebyggs, bland annat risker för dödande elchocker, skador på egendom och utrustning samt instabilitet i fråga om överföring och distribution.

 • Främja hållbar energi

  Främja användningen av förnybara el- och värmekällor för organisationer och enskilda individer samt arbeta mot en hållbar framtid genom att uppmuntra till försäljning av utrustning för förnybar energi, t.ex. solenergiutrustning.

Source: Sisyphus ODB