Yrke civilingenjör, flygplatsplanering

Civilingenjörer (flygplatsplanering) leder och samordnar planerings-, projekterings- och utvecklingsprogram på flygplatser.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Markanvändning vid flygplatsplanering

  Ha djup kunskap om principerna som styr markanvändning för mänskliga aktiviteter på och runt flygplatser samt beakta effekterna av dessa aktiviteter på naturtillgångar som vatten, jord, näringsämnen och vilda djur och växter.

 • Geologiska faktorer vid byggande av flygplats

  Kunskap om geologiska egenskaper som påverkar markförhållanden och grundläggning för en flygplats, för planering och för potentiella konstruktions- och utvecklingsändamål.

Färdigheter

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Ta fram översiktsplan för flygplats

  Ta fram en översiktsplan för en långsiktig utveckling av en flygplats; skapa grafiska framställningar av nuvarande och framtida flygplatsfunktioner.

 • Tillämpa regler och standarder för flygplatser

  Känna till och tillämpa antagna standarder och föreskrifter för europeiska flygplatser. Tillämpa kunskapen för att genomdriva flygplatsregler och -bestämmelser samt flygplatsens säkerhetsplan.

 • Använda olika kommunikationskanaler

  Använda olika typer av kommunikationskanaler, t.ex. muntlig, handskriven, digital och telefonkommunikation, i syfte att formulera och dela idéer eller information.

 • Kunna använda datorer

  Använda datorer, it-utrustning och modern teknik på ett effektivt sätt.

 • Följa föreskrifter

  Se till att du är korrekt informerad om de rättsliga bestämmelser som gäller för en viss verksamhet och följa dess regler, policyer och lagstiftning.

 • Arbeta i ett luftfartsteam

  Arbeta självsäkert i ett team för allmänna luftfartstjänster där varje individ arbetar inom ett visst ansvarsområde för att uppnå ett gemensamt mål, t.ex. god kundinteraktion, flygsäkerhet och flygplansunderhåll.

 • Samverka med flygplatsintressenter

  Träffa statstjänstepersoner, miljöexperter, exploatörer, särskilda intressegrupper och allmänheten, flygplatsanvändare och andra intressenter för att bedöma olika tjänster, utrymmen och flygplatsens användbarhet.

 • Ta fram manualer för godkännande av flygplatser

  Utforma manualer för godkännande av flygplatser och hålla dem aktuella; tillhandahålla uttömmande information om faciliteter, utrustning och förfaranden på flygplatsen.

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • Utföra genomförbarhetsstudie

  Utvärdera och bedöma potentialen hos ett projekt, en plan, ett förslag eller en ny idé. Genomföra en standardiserad studie som bygger på omfattande undersökningar och forskning för att stödja beslutsprocessen.

 • Leda underentreprenörer vid flygplatsarbete

  Leda anlitade arkitekter, ingenjörer och andra underleverantörer i deras arbete. Fastställa tidsplaner och göra kostnadsberäkningar för projektet samt informera den verkställande ledningen om projektets framsteg.

 • Genomföra strategiskt arbete

  Genomföra en strategi för utveckling och omvandling av företaget. Strategisk förvaltning innebär utarbetande och genomförande av ett företags viktigaste mål och initiativ från ledningens sida för ägarnas räkning, baserat på beaktande av tillgängliga resurser och en bedömning av de interna och externa miljöer där organisationen är verksam.

 • Följa tillväxttrender inom luftfartsverksamhet

  Hålla sig uppdaterad om luftfartens utvecklingstrender och innovationer; förstå nyckelkomponenter i flygplatsens långsiktiga utvecklingsplaner.

 • Designa specialgjorda kartor

  Utforma kartor med beaktande av kundens specifikationer och krav.

 • Hantera resurser för flygplatsutveckling

  Direkttilldelade resurser för konstruktion och ytterligare utveckling av flygplatsegendom och anläggningar; hantera kostnader, kvalitet och tidsplanering för viktiga projekt inom flygplansförbättring.

 • Jämföra leverantörers anbud

  Jämföra anbud och tilldela kontrakt för att utföra angivna arbetsuppgifter inom en fastställd tidsram.

Source: Sisyphus ODB