Yrke civilingenjör, järnväg

Civilingenjörer (järnväg) följer ett säkert, kostnadseffektivt, högkvalitativt och miljömässigt ansvarsfullt tillvägagångssätt i alla tekniska projekt på järnvägsbolag. De ger projektledningsråd vid alla byggprojekt, bl.a. om provning, idrifttagning och platstillsyn. De granskar entreprenörerna när det gäller säkerhet, miljöaspekter och kvaliteten på projektering, process och prestanda för att se till att alla projekt följer interna standarder och tillämplig lagstiftning.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Byggnadsteknik för järnväg

  Grundligt förstå karaktären av byggnadsteknik för järnväg; förståsäkerhetskraven och relaterade säkerhetsstandarder och -rutiner för att säkra att projektlösningarna optimerar byggbarheten och underhållbarheten.

 • Konstruktionsteknik för järnväg

  Djup kunskap om konstruktionsteknik för järnväg, inbegripet dess elektriska, civila och mekaniska aspekter. Förstå principerna inom konstruktionsavtalshantering och projektledning.

 • Ramlagstiftning för järnväg

  Känna till och tillämpa ramlagstiftning för järnväg där det finns krav på järnvägar i EU. Veta vilken lagstiftning som gäller för gränsöverskridande godstransit.

 • Statistik

  Studiet av statistiska teorier, metoder och praxis såsom insamling, organisering, analys, tolkning och presentation av data. Statistiken behandlar alla aspekter av data, inbegripet planering av datainsamling i fråga om projektering och experiment för att förutse och planera arbetsrelaterad verksamhet.

Färdigheter

 • Förstå finansiell terminologi för affärsbruk

  Förstå innebörden av grundläggande finansiella begrepp och termer som används i företag och finansinstitut eller organisationer.

 • Designa specialgjorda kartor

  Utforma kartor med beaktande av kundens specifikationer och krav.

 • Upprätthålla leverantörsrelationer

  Skapa varaktiga och meningsfulla relationer med leverantörer och tjänsteleverantörer för att skapa positiva, lönsamma och varaktiga samarbeten och kontraktsförhandlingar.

 • Granska entreprenörer

  Undersöka och dokumentera olika industrientreprenörer för att avgöra om de följer regler och standarder i fråga om säkerhet, miljö, kvalitet avseende projektering, byggande och provning osv.

 • Instruera personal

  Instruera underordnad personal genom att använda olika kommunikationsmedel. Anpassa kommunikationen till målgruppen i syfte att förmedla instruktioner på rätt sätt.

 • Främja miljömedvetenhet

  Beräkna företagens koldioxidavtryck och andra metoder för att främja hållbarhet och öka medvetenheten om miljöpåverkan.

 • Utföra navigationsberäkningar

  Lösa matematiska problem för att uppnå säker navigering.

 • Utarbeta tekniska järnvägsstudier

  Förbereda undersökningar och utformning av järnvägssystem inklusive analyser av material, konstruktionshållfasthet, konstruktionsprocesser, beräkningar, scheman, specifikationer och kostnadsberäkningar. Granska järnvägssystem och anläggningsstudier som entreprenören har utarbetat för att se till att de harmonierar med stationerna, vägbanorna, dräneringssystemen och andra järnvägskonstruktioner.

 • Leda järnvägsbyggnadsprojekt

  Hantera den övergripande planeringen, samordningen och kontrollen över ett projekt från början till slut. Detta inbegriper att under hela projektets varaktighet hålla kontakten med olika typer av utrustning, material och underleverantörer inom järnvägsområdet.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Utföra riskanalys

  Identifiera och bedöma faktorer som kan äventyra ett projekts framgång eller hota en organisations funktion. Införa förfaranden för att undvika eller minimera faktorernas effekter.

 • Göra numeriska beräkningar

  Arbeta med siffror och utföra komplexa beräkningar. Kunskap om matematikens grundläggande aspekter är avgörande.

 • Kunna använda datorer

  Använda datorer, it-utrustning och modern teknik på ett effektivt sätt.

 • Skriva tekniska rapporter

  Sammanställa tekniska kundrapporter som är begripliga för människor utan teknisk bakgrund.

 • Sköta bokföringshandlingar

  Ansvara för och färdigställa alla formella dokument som återger ett företags eller ett projekts ekonomiska transaktioner.

 • Hålla kontakt med järnvägsexperter

  Kommunicera och samarbeta med broexperter, geotekniska experter, materialexperter, arkitekter osv.

 • Följa föreskrifter

  Se till att du är korrekt informerad om de rättsliga bestämmelser som gäller för en viss verksamhet och följa dess regler, policyer och lagstiftning.

 • övervaka förhållandena på arbetsplatsen

  Regelbundet se till att arbetsförhållandena på platsen uppfyller arbetsmiljökraven; se till att det föreslagna arbetet inte kommer att utgöra en fara för andras fysiska säkerhet.

 • Bedöma järnvägsverksamhet

  Se över och studera befintlig järnvägsutrustning, anläggningar, system och processer för att förbättra järnvägssäkerheten och effektiviteten, höja kvaliteten och sänka kostnaderna.

 • Följa etisk uppförandekod för transporttjänster

  Utföra transporttjänster i enlighet med vedertagna principer om vad som är rätt och fel. Dessa inbegriper principer om rättvisa, öppenhet och opartiskhet.

 • Säkerställa efterlevnad av miljölagstiftning

  Övervaka verksamheter och utföra arbetsuppgifter som säkerställer överensstämmelse med standarder om miljöskydd och hållbarhet samt ändra aktiviteter vid ändringar i miljölagstiftningen. Se till att processerna överensstämmer med miljöreglerna och bästa praxis.

 • Förklara teknisk information

  Förklara tekniska detaljer för icke-tekniska kunder, intressenter eller andra berörda parter på ett tydligt och kortfattat sätt.

 • Främja innovativ infrastruktur

  Under hela samordningen av ett konstruktionsprojekt främja utvecklingen av innovativa och hållbara infrastrukturer i enlighet med den senaste utvecklingen på området.

 • Sköta anbudsförfaranden

  Organisera arbetet med att skriva och utforma förslag eller anbud vid anbudsförfaranden.

 • Använda olika kommunikationskanaler

  Använda olika typer av kommunikationskanaler, t.ex. muntlig, handskriven, digital och telefonkommunikation, i syfte att formulera och dela idéer eller information.

 • Upprätthålla kundrelationer

  Bygga varaktiga och meningsfulla relationer med kunder för att säkerställa nöjdhet och lojalitet genom att ge korrekt och vänlig rådgivning och support, leverera högkvalitativa produkter och tjänster samt erbjuda information och service efter försäljning.

Source: Sisyphus ODB