Yrke civilingenjör, transport

Civilingenjörer (transport) projekterar och fastställer tekniska specifikationer för anläggning och utveckling av vägar och transportinfrastruktur. De använder tekniska koncept och kunskaper för att utveckla hållbara och effektiva transportsätt från vägar till kanaler, järnvägar och flygplatser.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Detaljplanering

  Uppdelning av mark i områden där olika användningsområden och verksamheter är tillåtna, till exempel bostadsområden, jordbruksområden och industriområden. Dessa områden regleras av lagstiftningsförfaranden och lokala myndigheter.

 • Teknikprocesser

  En systematisk strategi för utveckling och underhåll av tekniska system.

 • Gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner

  Erbjudna maskiner för gruvdrift, konstruktion samt väg- och vattenbyggnad, deras funktioner, egenskaper och rättsliga och regelmässiga krav.

 • Designprinciper

  Aspekter inom design, såsom harmoni, skala, proportioner, balans, symmetri, utrymme, form, konsistens, färg, ljus, nyans och kongruens, och hur de tillämpas i praktiken.

 • Transportteknik

  Underdisciplin inom väg- och vattenbyggnad, planering, utformning och studier av drift och ledning av transporter av människor och varor på ett säkert, effektivt, bekvämt, ekonomiskt och miljövänligt sätt.

 • Ingenjörsprinciper

  Tekniska aspekter som funktionalitet, reproducerbarhet och kostnader i förhållande till konstruktionen och hur de tillämpas i ingenjörsprojekt.

 • Byggmetoder

  De olika teknikerna och metoderna för att uppföra byggnader och andra konstruktioner.

 • Väg- och vattenbyggnad

  Ingenjörsdisciplin som studerar utformning, konstruktion och underhåll av naturligt uppförda verk såsom vägar, byggnader och kanaler.

 • Stadsplanering

  Politiska och tekniska processer som syftar till att utforma stadsmiljön och optimera markanvändningen genom att beakta olika aspekter såsom infrastruktur, vatten samt grönområden och sociala ytor.

 • Transportmetoder

  Kunskap om principer och metoder för att flytta människor eller varor med flyg, tåg, båt eller vägtransport, inbegripet relativa kostnader och optimala arbetsstrategier.

 • Tekniska ritningar

  Ritningsprogram och olika symboler, perspektiv, måttenheter, anmärkningssystem, visuella utformningar och sidlayout som används i tekniska ritningar.

 • Matematik

  Matematik är studiet av ämnen som kvantitet, struktur, utrymme och förändring. Det inbegriper identifiering av mönster och utarbetande av nya hypoteser utifrån dessa mönster. Matematiker strävar efter att bevisa att dessa hypoteser är korrekta eller felaktiga. Det finns många områden inom matematik, varav vissa används i stor utsträckning vid praktiska tillämpningar.

Färdigheter

 • Använda programvara för tekniska ritningar

  Upprätta tekniska konstruktioner och tekniska ritningar med hjälp av särskild programvara.

 • ändra tekniska ritningar

  Anpassa utformningen av produkter eller delar av produkter så att de uppfyller kraven.

 • Utföra analytiska matematiska beräkningar

  Tillämpa matematiska metoder och använda beräkningsteknik för att utföra analyser och finna lösningar på specifika problem.

 • Ge råd om markanvändning

  Rekommendera de bästa sätten att använda mark och resurser. Ge råd om platser för vägar, skolor, parker osv.

 • Göra statistiska prognoser

  Genomföra en systematisk statistisk undersökning av data som representerar tidigare observerade beteenden i systemet som ska prognostiseras, bl.a. iakttagelser om användbara prediktorer utanför systemet.

 • Utforma transportsystem

  Planera och utforma flygplatser, kollektivtrafiksystem och motorvägar för att bedöma hur människor och varor kan förflyttas på ett säkert och effektivt sätt.

 • Godkänna teknisk konstruktion

  Godkänna den färdigställda tekniska konstruktionen för faktisk tillverkning och montering av produkten.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

 • Säkerställa efterlevnad av säkerhetslagstiftning

  Införa säkerhetsprogram för efterlevnad av nationella lagar och regler. Se till att utrustning och processer överensstämmer med säkerhetsförordningar.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

Source: Sisyphus ODB