Yrke civilingenjör, vattenförsörjning

Civilingenjörer (vattenförsörjning) forskar om och utarbetar metoder för tillhandahållande av rent vatten, vattenrening och förebyggande och hantering av översvämningsskador. De undersöker vattenbehov på en plats och utarbetar metoder för att tillgodose dessa behov, t.ex. projektering och utveckling av projekt för förvaltning av vattenresurser såsom reningsverk, rörledningar, pumpsystem, bevattningssystem eller dräneringssystem och andra vattenförsörjningssystem. De ser även till att dessa system installeras korrekt på byggarbetsplatser. De underhåller, reparerar och bygger konstruktioner som kontrollerar vattenresurser, t.ex. broar, kanaler och dammar.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Vattenpolitik

  Grundlig kunskap om politik, strategier, institutioner och bestämmelser som rör vatten.

 • Tekniska ritningar

  Ritningsprogram och olika symboler, perspektiv, måttenheter, anmärkningssystem, visuella utformningar och sidlayout som används i tekniska ritningar.

 • Landskapsdesign

  Förstå landskapsdesign och -skötsel.

 • återanvändning av vatten

  Principerna för återanvändning av vatten i komplexa cirkulationssystem.

 • Ingenjörsprinciper

  Tekniska aspekter som funktionalitet, reproducerbarhet och kostnader i förhållande till konstruktionen och hur de tillämpas i ingenjörsprojekt.

 • översvämningsutrustning

  Användning av de verktyg och den utrustning som behövs för översvämningsskador och saneringsåtgärder, till exempel för att pumpa bort vatten.

 • Teknikprocesser

  En systematisk strategi för utveckling och underhåll av tekniska system.

 • Typer av rörledningar

  Kunskap om olika typer av rörledningar och deras olika användningsområden. Skilja mellan de rörledningar som används för att transportera varor över korta och långa avstånd och förstå deras respektive matningssystem.

 • Hydraulvätska

  Olika typer och kvaliteter av samt tillämpningsområden för hydrauloljor som används vid metallbearbetning såsom smide och gjutning och som består av mineraloljor och vatten.

 • Hydraulik

  Kraftöverföringssystem som använder flytande vätskor för att överföra kraft.

Färdigheter

 • Leda ett vattenförvaltningsteam

  Leda ett team i vattenförvaltningsprojekt och vägleda varandra till det gemensamma målet att komplettera och genomföra en rad olika uppdrag och uppgifter.

 • Analysera specifika gruppers behov

  Identifiera och svara på specifika sociala problem inom en grupp, avgränsa problemets omfattning och beskriva resurser som behövs för att ta itu med problemet samt identifiera befintliga resurser och tillgångar inom gruppen som kan bidra till att lösa problemet.

 • Säkerställa efterlevnad av miljölagstiftning

  Övervaka verksamheter och utföra arbetsuppgifter som säkerställer överensstämmelse med standarder om miljöskydd och hållbarhet samt ändra aktiviteter vid ändringar i miljölagstiftningen. Se till att processerna överensstämmer med miljöreglerna och bästa praxis.

 • Upptäcka brister i rörledningsinfrastruktur

  Upptäcka brister i rörledningsinfrastrukturen under konstruktionen eller med tidens gång. Upptäcka brister, t.ex. konstruktionsbrister, korrosion, markrörelser, tryckmätningsuttag som gjorts av misstag och annat.

 • Ta fram konstruktionslösningar för rörledningar

  Utforma infrastruktur för rörledningar med beaktande av tekniska principer. Skapa planer, mäta platser, fastställa material och lägga fram funktionella förslag för hur de ska byggas.

 • Tolka vetenskapliga data för att bedöma vattenkvalitet

  Analysera och tolka data såsom biologiska egenskaper för att ta reda på vattnets kvalitet.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

 • Ge råd om bevattningsprojekt

  Ge råd om utförande av bevattningsprojekt. Revidera order till entreprenören för att se till att konstruktionen är förenlig med installationskoncept och den befintliga översiktsplanen över området. Övervaka entreprenörens arbete.

 • ändra tekniska ritningar

  Anpassa utformningen av produkter eller delar av produkter så att de uppfyller kraven.

 • Säkerställa efterlevnad av säkerhetslagstiftning

  Införa säkerhetsprogram för efterlevnad av nationella lagar och regler. Se till att utrustning och processer överensstämmer med säkerhetsförordningar.

 • Godkänna teknisk konstruktion

  Godkänna den färdigställda tekniska konstruktionen för faktisk tillverkning och montering av produkten.

 • Utveckla översvämningsstrategier

  Utarbeta planer och utforma utrustning för förebyggande av översvämningar och effektiv hjälp i händelse av översvämning, genom att bedöma riskerna, identifiera förbättringar i befintliga strategier och utforma nya översvämningsstrategier.

 • Använda programvara för tekniska ritningar

  Upprätta tekniska konstruktioner och tekniska ritningar med hjälp av särskild programvara.

 • Bevara vattenresurser

  Arbeta för att bevara grundvatten. Träffa och diskutera med naturvårdsmyndigheter och informera ledningen om utveckling inom naturvårdspolitik.

Source: Sisyphus ODB