Yrke coach, muntlig framställning och presentationsteknik

Coach inom muntlig framställning och presentationsteknik undervisar kunder (ofta privat) i teori och tekniker om hur de kan förbättra sin förmåga att tala inför publik. De identifierar varje kunds styrkor och svagheter och anpassar sin undervisning till deras specifika behov, vilket kan inkludera en förbättring av kundens röstbehärskning, artikulering, presentationsförmåga och kroppsspråk. Beroende på kundens bakgrund (företag, utbildning eller annat) ger de även instruktioner om övertygande argument, retoriskt tal och andra debattekniker.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Uttalsteknik

  Uttalsteknik för att på ett korrekt och förståeligt sätt uttala ord.

 • Retorik

  Samtalskonst som syftar till att förbättra förmågan hos författare och talare att informera, övertyga eller motivera sin publik.

 • Talteknik

  Bakgrunden till och befintlig kunskap på områdena andnings-, röst- och talteknik.

 • Andningsteknik

  Olika tekniker för att kontrollera rösten, kroppen och nerverna genom andning.

Färdigheter

 • Ge konstruktiv återkoppling

  Ge återkoppling genom både kritik och beröm på ett respektfullt, tydligt och konsekvent sätt. Lyfta fram såväl framgångar som misstag samt fastställa metoder för formativ bedömning i syfte att utvärdera arbetet.

 • Ta hänsyn till elevers situation

  Ta studenternas personliga bakgrund i beaktande i undervisningen och visa empati och respekt.

 • Hjälpa elever med inlärning

  Stödja och vägleda elever i deras arbete, ge eleverna praktiskt stöd och uppmuntran.

 • Använda praktiska exempel i undervisning

  Hämta exempel från dina egna erfarenheter, kunskaper och din kompetens som passar ett visst undervisningsinnehåll, i syfte att hjälpa eleverna eller studenterna med inlärningen.

 • Uppmuntra elever att uppskatta sina framsteg

  Uppmuntra elever att uppskatta sina framsteg och handlingar för att stärka deras självförtroende och utveckling.

 • Tillämpa undervisningsmetoder

  Använda olika metoder, inlärningsstilar och kanaler för att undervisa elever, t.ex. genom att kommunicera innehåll i begrepp som de kan förstå, organisera diskussionspunkter för tydlighet och upprepa argument vid behov. Använda ett brett spektrum av pedagogiska hjälpmedel och metoder som är lämpliga för kursens innehåll samt elevernas nivå, mål och prioriteringar.

 • Anpassa undervisning till elevers förmåga

  Identifiera elevernas inlärningsproblem och framsteg. Välja undervisnings- och inlärningsstrategier som stödjer elevernas individuella inlärningsbehov och -mål.

 • Bedöma elever

  Utvärdera elevers (akademiska) framsteg, resultat, kurskunskaper och färdigheter genom uppdrag, prov och examinationer. Diagnostisera deras behov och spåra deras framsteg, styrkor och svagheter. Utarbeta en sammanfattande rapport om de mål som eleven har uppnått.

 • Anpassa undervisning till målgruppen

  Undervisa eleverna på det lämpligaste sättet beroende på undervisningens kontext eller åldersgrupp, t.ex. i en formell eller informell undervisningsmiljö, eller undervisa vuxna på annat sätt än barn.

 • Undervisa i att tala offentligt

  Instruera kunder eller studenter i teori och praktik för att tala inför publik på ett fängslande sätt. Tillhandahålla coachning i ämnen som rör att tala offentligt, t.ex. diktion, andningstekniker, analys av utrymmet, forskning om talhållande och tal och inför att hålla tal.

Source: Sisyphus ODB