Yrke communityansvarig

Communityansvariga tillhandahåller och upprätthåller interaktiva miljöer på webben som stöds genom program såsom sociala medier, forum och wikier. De upprätthåller förbindelser mellan olika digitala samhällen.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Marknadsundersökning

  De processer, tekniker och ändamål som ingår i det första steget för att utveckla marknadsföringsstrategier, såsom insamling av information om kunder och fastställande av segment och mål.

 • Marknadsbaserad prissättning

  Prisvolatilitet enligt marknads- och priselasticitet samt de faktorer som påverkar pristrender och förändringar på marknaden på lång och kort sikt.

 • Företagens sociala ansvar

  Hantering eller styrning av affärsprocesser på ett ansvarsfullt och etiskt sätt med beaktande av det ekonomiska ansvaret gentemot aktieägarna som lika viktigt som ansvaret gentemot berörda miljö- och samhällsparter.

 • Redigeringsprogramvara

  Den programvara som tillhandahåller förprogrammerade element som möjliggör utveckling av interaktiva multimedietillämpningar för att redigera, strukturera och placera innehåll som ska publiceras.

 • Strategi för innehållsmarknadsföring

  Processen för att skapa och dela medier och publicera innehåll för att värva kunder.

 • Sökord i digitalt innehåll

  Digitala verktyg för sökordssökning. Systemen för informationssökning identifierar innehållet i ett dokument med hjälp av nyckelord och metadata.

 • Prissättningsstrategier

  Teknikerna, teorierna och de allmänt vedertagna strategierna för prissättning av varor. Förhållandet mellan prissättningsstrategier och resultat på marknaden såsom vinstmaximering, avskräckande av nya aktörer eller ökning av marknadsandelen.

 • Marknadsföringsmix

  Principen om saluföring, där de fyra grundläggande delarna beskrivs i de marknadsföringsstrategier som ska tillämpas på produkten, platsen, priset och marknadsföringen.

 • Webbanalys

  Egenskaperna, verktygen och teknikerna för mätning, insamling, analys och rapportering av webbdata för att få information om användarnas beteende och för att förbättra prestandan av en webbplats.

 • Metoder för moderering online

  De strategier och metoder som används för att interagera med och moderera onlineanvändare och grupper på nätet.

 • Metoder för marknadsföring av varumärken

  De metoder och system som används för att undersöka och fastställa en varumärkesidentitet i marknadsföringssyfte.

Färdigheter

 • Utvärdera marknadsföringsinnehåll

  Revidera, bedöma, anpassa och godkänna marknadsföringsmaterial och innehåll som definieras i marknadsföringsplanen. Utvärdera skriftligt material, bilder, tryck eller videoannonser, offentliga tal och uttalanden i enlighet med målen för marknadsföringen.

 • Integrera företagets strategi i den dagliga verksamheten

  Reflektera över företags strategiska grund, dvs. deras uppdrag, visioner och värden, för att integrera denna grundval i jobbets prestanda.

 • Meddela affärsplaner till medarbetare

  Distribuera, presentera och kommunicera affärsplaner och -strategier till ledning och anställda och se till att mål, åtgärder och viktiga budskap förmedlas på rätt sätt.

 • Studera säljnivåer för produkter

  Samla in och analysera säljnivåer av produkter och tjänster och använda denna information för att fastställa volym som ska produceras i följande satser samt tillse kundåterkoppling, pristrender och försäljningsmetodernas effektivitet.

 • Planera marknadsföringsstrategi

  Fastställa målet för marknadsföringsstrategin, oavsett om det avser skapande av en image, genomförande av en prisstrategi eller ökande av medvetenheten om produkten. Fastställa tillvägagångssätt för marknadsföringsåtgärder för att säkra effektivt och långsiktigt uppfyllande av målen.

 • Analysera arbetsrelaterade skriftliga rapporter

  Läsa och förstå arbetsrelaterade rapporter, analysera innehållet i rapporterna och införliva resultaten i den dagliga verksamheten.

 • Analysera interna företagsfaktorer

  Studera och förstå olika interna faktorer som påverkar driften av företag, t.ex. kultur, strategisk grund, produkter, priser och tillgängliga resurser.

 • Integrera marknadsföringsstrategier med den övergripande strategin

  Integrera marknadsföringsstrategin och dess aspekter, t.ex. marknadsdefinition, konkurrenter, prisstrategi och kommunikation, med de allmänna riktlinjerna i företagets globala strategi.

 • Fastställa mätbara marknadsföringsmål

  Ange mätbara prestandaindikatorer för marknadsföringsplanen, t.ex. marknadsandel, kundvärde, märkesmedvetenhet och försäljningsintäkter. Följa upp utvecklingen av dessa indikatorer under utarbetandet av marknadsföringsplanen.

 • Utföra analys av onlinedata

  Analysera onlineupplevelser och onlinedata för att förstå användarnas beteende, vad som väcker uppmärksamhet på internet och andra faktorer som kan optimera webbplatsens utveckling och exponering.

 • Använda innehållshanteringssystem

  Använda programvara som gör det möjligt att publicera, redigera och ändra innehåll samt utföra underhåll från ett centralt gränssnitt.

 • Samarbeta vid utveckling av marknadsföringsstrategier

  Samarbeta med en grupp yrkesverksamma för att utveckla marknadsföringsstrategier genom marknadsanalys och finansiell bärkraft och samtidigt hålla sig i linje med företagets mål.

 • Omvandla krav till innehåll

  Utveckla digitalt innehåll genom att följa angivna krav och riktlinjer.

 • Lägga årlig marknadsföringsbudget

  Beräkna både de intäkter och utgifter som förväntas betalas under det kommande året när det gäller marknadsföringsrelaterad verksamhet som reklam, försäljning och leverans av produkter till kunder.

 • Samordna arbete för företagsutveckling

  Samordna insatser, planer, strategier och åtgärder mellan företagens avdelningar för att öka verksamhetens tillväxt och omsättning. Framhålla affärsutveckling som det slutliga målet för alla insatser som görs inom företaget.

 • Utföra marknadsundersökningar

  Samla in, bedöma och presentera data om målmarknaden och kunderna för att främja strategisk utveckling och genomförbarhetsbedömningar. Kartlägga trender på marknaden.

 • Följa nyckeltal

  Identifiera de kvantifierbara åtgärder som ett företag eller en industri använder för att mäta eller jämföra resultat när det gäller att uppnå sina operativa och strategiska mål, med hjälp av resultatindikatorer.

 • Planera marknadsföringskampanjer

  Utveckla en metod för att marknadsföra en produkt via olika kanaler, t.ex. tv, radio, tryckta medier, onlineplattformar och sociala medier, i syfte att informera och leverera värde till kunder.

 • Utföra marknadsföring via sociala medier

  Använda webbplatser för sociala medier som Facebook och Twitter för att skapa uppmärksamhet och deltagande av befintliga och potentiella kunder genom diskussionsforum, webbloggar, mikrobloggar och sociala grupper för att få en snabb överblick eller insikt i ämnen och åsikter på det sociala nätet och hantera inkommande framställningar eller förfrågningar.

 • Ansvara för feedback

  Ge feedback till andra. Utvärdera och svara på ett konstruktivt och professionellt sätt på kritisk kommunikation från kolleger och kunder.

 • Tillhandahålla skriftligt innehåll

  Kommunicera information i skriftlig form via digitala eller tryckta medier i enlighet med målgruppens behov. Strukturera innehållet i enlighet med specifikationer och standarder. Följa grammatik- och stavningsregler.

 • Hantera innehållsutvecklingsprojekt

  Planera och genomföra utformning, leverans och hantering av digitalt eller tryckt innehåll, utveckla ett system som beskriver hela utvecklings- och utgivningsprocessen för det redaktionella materialet samt använda IKT-verktyg för att stödja processen.

 • Analysera konsumenters köptrender

  Analysera köpvanor eller dominerande kundbeteende.

 • Samordna marknadsföringsaktiviteter

  Hantera översynen av marknadsföringsinsatserna, t.ex. marknadsföringsplaneringen, beviljandet av interna finansiella resurser, reklammaterial, genomförande, kontroll och kommunikationsinsatser.

 • Fastställa potentiella marknader för företag

  Observera och analysera resultaten av marknadsundersökningar för att identifiera lovande och lönsamma marknader. Beakta företagets särskilda styrkor och matcha dessa med marknader där ett sådant värdeerbjudande saknas.

 • Utveckla professionella nätverk

  Nå ut till och hålla kontakt med människor i ett yrkesmässigt sammanhang. Hitta en gemensam grund och använda dina kontaktuppgifter till ömsesidig nytta. Hålla reda på individerna i ditt personliga yrkesnätverk och hålla dig uppdaterad om deras verksamhet.

 • Analysera externa företagsfaktorer

  Bedriva forskning och analys av företagsexterna faktorer som konsumenter, ställning på marknaden, konkurrenter och den politiska situationen.

 • Följa upp önskemål från online-besökare

  Ta emot återkoppling från online-besökare och vidta åtgärder som tillgodoser deras önskemål och specifika behov.

 • Analysera resultat från kundtjänstundersökningar

  Analysera resultat från undersökningar som fyllts i av passagerare/kunder, analysera resultat för att identifiera trender och dra slutsatser.

 • Fungera som moderator på forum

  Övervaka kommunikationsaktivitet i ett webbforum och andra diskussionsplattformar genom att bedöma om innehållet följer forumets regler, driva igenom uppföranderegler och säkerställa att forumet förblir fritt från olagligt material och konflikter.

 • Undersöka webbplatsanvändares behov och önskemål

  Registrera och analysera webbplatstrafik genom att sprida enkäter eller använda e-handel och analyser. Identifiera målbesökares behov och preferenser för att tillämpa marknadsföringsstrategier för att öka webbplatstrafiken.

 • Använda olika kommunikationskanaler

  Använda olika typer av kommunikationskanaler, t.ex. muntlig, handskriven, digital och telefonkommunikation, i syfte att formulera och dela idéer eller information.

 • Hantera lönsamhetsfrågor

  Regelbundet granska försäljnings- och vinstprestationen.

 • Skapa innehållsrubrik

  Hitta på en tilldragande rubrik som drar människors uppmärksamhet till innehållet i din artikel, historia eller publikation.

 • Utveckla plan för webbcommunity

  Utarbeta en plan som syftar till att utöka webbcommunityn, främja användning av dess funktioner, behålla nya användare och öka användarnas deltagande.

Source: Sisyphus ODB