Yrke danslärare

Danslärare undervisar elever i olika dansgenrer och -former, t.ex. balett-, jazz-, stepp- och tävlingsdans, hiphopdans, latinamerikansk dans, folkdans osv. De ger eleverna en översikt över dansens historia och repertoar men använder främst ett praktiskt inriktat tillvägagångssätt i sina kurser; de hjälper eleverna att experimentera med och behärska olika stilar och tekniker av dans och dramatiskt uttryck samt uppmuntrar dem att utveckla en egen stil. De genomför rollbesättning, regisserar och producerar föreställningar och samordnar den tekniska produktionen och användning av dekor, rekvisita och kostymer på scenen.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Principer för lagarbete

  Samarbete mellan personer som kännetecknas av ett enat engagemang för att uppnå ett visst mål, delta likvärdigt och upprätthålla en öppen kommunikation, underlätta en effektiv användning av idéer osv.

Färdigheter

 • Utveckla en coachningsstil

  Utveckla en modell för coachning av enskilda personer eller grupper som ser till att alla deltagare är bekväma och har möjlighet att ta till sig de färdigheter och kompetenser som förmedlas genom coachningen på ett positivt och produktivt sätt.

 • Tillhandahålla lektionsmaterial

  Se till att nödvändiga material för undervisning i en klass, t.ex. visuella hjälpmedel, förbereds, uppdateras och finns i utbildningslokalen.

 • Anpassa undervisning till elevers förmåga

  Identifiera elevernas inlärningsproblem och framsteg. Välja undervisnings- och inlärningsstrategier som stödjer elevernas individuella inlärningsbehov och -mål.

 • Ansvara för elevrelationer

  Sköta kontakterna mellan elever och lärare. Agera som en rättvis auktoritet och skapa en miljö som präglas av förtroende och stabilitet.

 • Använda praktiska exempel i undervisning

  Hämta exempel från dina egna erfarenheter, kunskaper och din kompetens som passar ett visst undervisningsinnehåll, i syfte att hjälpa eleverna eller studenterna med inlärningen.

 • Väga deltagarnas individuella behov mot gruppens behov

  Tillämpa en rad olika tillvägagångssätt i er praxis som balanserar varje enskild persons behov i förhållande till behoven i gruppen som helhet. Stärka varje individs förmåga och erfarenhet, så kallad personcentrerad praxis och samtidigt stimulera deltagarna och hjälpa arbetstagarna att bilda en sammanhållen grupp. Skapa en stöttande och säker atmosfär för aktivt utforskande av din konstnärliga disciplin.

 • Observera elevers framsteg

  Följa upp elevernas inlärning och bedöma deras resultat och behov.

 • Uttrycka sig fysiskt

  Uttrycka känslor och idéer genom rörelser, gester och handlingar.

 • Tillämpa undervisningsmetoder

  Använda olika metoder, inlärningsstilar och kanaler för att undervisa elever, t.ex. genom att kommunicera innehåll i begrepp som de kan förstå, organisera diskussionspunkter för tydlighet och upprepa argument vid behov. Använda ett brett spektrum av pedagogiska hjälpmedel och metoder som är lämpliga för kursens innehåll samt elevernas nivå, mål och prioriteringar.

 • Upprätthålla säkra arbetsförhållanden inom scenkonst

  Kontrollera de tekniska aspekterna av arbetsutrymmet, dräkter, rekvisita etc. Eliminera potentiella faror i arbetsutrymmet eller vid framträdande. Ingripa aktivt vid olyckor eller sjukdom.

 • Inspirera entusiasm för dans

  Uppmuntra och göra det möjligt för människor, särskilt barn, att engagera sig i dans samt förstå och uppskatta dans, antingen i ett privat eller offentligt sammanhang.

 • Uppmuntra elever att uppskatta sina framsteg

  Uppmuntra elever att uppskatta sina framsteg och handlingar för att stärka deras självförtroende och utveckling.

 • Samråda med elever om utbildningsinnehåll

  Ta hänsyn till elevernas åsikter och preferenser vid utarbetandet av utbildningsinnehåll.

 • Uppvisa teknisk expertis inom sin dansstil

  Visa, beskriva eller korrigera rörelser tillsammans med dina deltagare så att de får möjlighet att lära sig mer om sin kropp och dansstilen de lär sig. Komponera och strukturera dans med deltagarna i den valda dansstilen. Kommunicera de kreativa och kompositionsrelaterade färdigheter och den erfarenhet som finns och om deras relevans för målmarknaden.

 • Hjälpa dansare att ta in det koreografiska materialet

  Lära ut det koreografiska materialet genom att använda fysisk demonstration och relevant dokumentation (skriven, visuell, auditiv), som förmedlar koreografens idé, nyanser och detaljer i koreografin.

 • Tillämpa klassrumsmanagement

  Upprätthålla disciplinen och engagera eleverna under utbildningen.

 • Garantera elevers säkerhet

  Se till att alla elever som omfattas av en instruktörs eller annan persons tillsyn är säkra och inräknade. Följa säkerhetsföreskrifter som gäller för inlärningssituationen.

 • Leda rörelseövningar

  Hjälpa kunder eller patienter att röra sig på ett strukturerat eller improviserat sätt för uttrycksändamål.

 • Ge konstruktiv återkoppling

  Ge återkoppling genom både kritik och beröm på ett respektfullt, tydligt och konsekvent sätt. Lyfta fram såväl framgångar som misstag samt fastställa metoder för formativ bedömning i syfte att utvärdera arbetet.

 • Hjälpa elever med inlärning

  Stödja och vägleda elever i deras arbete, ge eleverna praktiskt stöd och uppmuntran.

 • Undervisa i dans

  Undervisa elever i teoretisk och praktisk dans, som fritidssysselsättning vill eller i syfte att hjälpa dem att fullfölja en framtida karriär på detta område. Lägga fram rättelseinstruktioner som stöder skillnader och uppmärksamma etiska uppförandekoder omkring beröring, personligt utrymme och lämpliga pedagogiska metoder som ett verktyg för att utveckla deltagarna.

 • Förbereda lektioner

  Förbereda innehåll som ska läras ut under lektioner i enlighet med målen i läroplanen genom att utarbeta övningar, ta fram aktuella exempel osv.

 • Ta fram artisters konstnärliga potential

  Motivera aktörerna att ta sig an utmaningar. Uppmuntra lärande av varandra. Skapa en miljö som tillåter experimenterande med olika metoder, till exempel improvisation.

 • Inspirera dansare till förbättring

  Inspirera sin grupp av deltagare i sessionerna genom att skapa förståelse för dans och skapande av dans. Visa dansrörelser i fråga om korrekt kroppsanpassning och tillämpade anatomiska kunskaper i förhållande till de dansstilar som man leder.

Source: Sisyphus ODB