Yrke databasdesigner

databasdesigner
Credits: Shutterstock.com

Databasdesigner specificerar den logiska strukturen, processer och informationsflöden i databaser. De utformar datamodeller och databaser för att säkra insamling av data.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Relaterade yrken databaser

 • Annat inom IT och hårdvara
 • Databasadministratör

Kunskap

 • Frågespråk

  Standardiserade datorspråk för att hämta information från en databas och för dokument som innehåller den information som söks.

 • Webbprogrammering

  Programmeringsparadigm som bygger på en kombination av kodning (som lägger till sammanhang och struktur till text) och annan webbprogrammering, såsom Ajax, javascript och PHP, för att genomföra lämpliga åtgärder och visualisera innehållet.

 • Modellering av affärsprocess

  Verktyg, metoder och notationer för att beskriva och analysera affärsprocesser och ta fram modeller för dess fortsatta utveckling. Business Process Model and Notation (BPMN) och Business Process Execution Language (BPEL) är exempel på sådana verktygssatser.

 • Systemteori

  De principer som kan tillämpas på alla typer av system på alla hierarkiska nivåer, som beskriver systemets interna organisation, dess mekanismer för att upprätthålla identitet och stabilitet och uppnå anpassning och självreglering samt dess beroende och interaktion med miljön.

 • Databashanteringssystem

  Verktyg för att skapa, uppdatera och hantera databaser, såsom Oracle, MySQL och Microsoft SQL Server.

 • Databas

  Klassificering av databaser som anger deras syfte, egenskaper, terminologi, modeller och användningsområden, t.ex. XML-databaser, dokumentbaserade databaser och fulltextdatabaser.

 • Frågespråk för RDF-format

  Frågespråk som SPARQL, som används för att hämta och hantera data som lagrats i RDF-format (Resource Description Framework).

 • Systemutveckling

  Sekvensen av etapper såsom planering, skapande, provning och användning samt modeller för utarbetande och livscykelhantering av ett system.

 • Informationsstruktur

  Den typ av infrastruktur som definierar formatet av data: halvstrukturerad, ostrukturerad och strukturerad.

 • It-säkerhetslagstiftning

  Den uppsättning lagstadgade regler som skyddar informationsteknik, it-nätverk och datorsystem och som omfattar de rättsliga konsekvenser som följer av att de används felaktigt. De reglerade åtgärderna omfattar brandväggar, intrångsdetektering, antivirusprogram och kryptering.

 • Verktyg för databasutveckling

  Metoder och verktyg för att skapa en logisk och fysisk struktur för databaser, såsom logiska datastrukturer, diagram, modelleringsmetoder och enhetsrelationer.

Färdigheter

 • Bedöma IT-kunskaper

  Utvärdera den implicita kompetensen hos kvalificerade experter inom ett IKT-system för att göra den explicit för vidare analys och utnyttjande.

 • Hantera standarder för datautbyte

  Fastställa och upprätthålla standarder för överföring av data från källscheman till den datastruktur som krävs för ett resultatschema.

 • Skriva databasdokumentation

  Utarbeta dokumentation som innehåller information om den databas som är relevant för slutanvändarna.

 • Ta fram programdesign

  Införliva en rad krav i en tydlig och organiserad programvarudesign.

 • Analysera affärskrav

  Undersöka kundernas behov och förväntningar på en produkt eller tjänst för att identifiera och åtgärda inkonsekvenser och eventuella meningsskiljaktigheter mellan berörda parter.

 • Utföra dataanalys

  Samla in data och statistik att testa och utvärdera i syfte att generera anspråk och mönsterprognoser med målet att upptäcka användbar information i en beslutsprocess.

 • Utveckla automatiska migreringsmetoder

  Skapa automatisk överföring av IKT-information mellan olika typer av lagring, format och system för att personal ska slippa göra det manuellt.

 • Tillämpa IT-systemteori

  Implementera principer för IT-systemteori för att förklara och dokumentera systemegenskaper som kan tillämpas överallt i andra system

 • Skapa databasdiagram

  Utarbeta modeller och diagram för databaser som fastställer strukturen av en databas med hjälp av modellprogramvaruverktyg som ska användas i efterföljande processer.

 • Migrera befintliga data

  Tillämpa migrations- och konverteringsmetoder på befintliga data för att överföra eller konvertera data mellan olika format, lagringsplatser eller datorsystem.

 • Fastställa tekniska krav

  Specificera tekniska egenskaper hos varor, material, metoder, processer, tjänster, system, programvara och funktioner genom att identifiera och uppfylla de särskilda behov som ska tillgodoses i enlighet med kundernas krav.

 • Administrera hanteringssystem för relationsdatabas

  Extrahera, lagra och kontrollera information med hjälp av hanteringssystem för relationsdatabasmodellen, som arrangerar data i rader och kolumner, såsom Oracle Database, Microsoft SQL Server och MySQL (Oracle Corporation).

 • Skapa datauppsättningar

  Generera en samling nya eller befintliga relaterade datauppsättningar som består av separata delar, men som kan göras om till en enhet.

 • Använda märkspråk

  Använd datorspråk som är syntaktiskt urskiljbara från texten, för att lägga till noter till ett dokument, ange layout och processtyper av dokument såsom HTML.

 • Hantera databas

  Använda system och modeller för databashantering, definiera databeroenden, använda frågespråk och databashanteringssystem för att utveckla och hantera databaser.

 • Utforma databasschema

  Utarbeta ett utkast till databasschema genom att följa reglerna för relationsdatabassystem (RDBMS) för att skapa en logiskt ordnad grupp av objekt, t.ex. tabeller, kolumner och processer.

Source: Sisyphus ODB