Yrke datatekniker, hårdvarutestare

Datatekniker (hårdvarutestare) genomför provning av datorhårdvara såsom kretskort, datorchips, datorsystem och andra elektroniska och elektriska komponenter. De analyserar hårdvarukonfigurationer och testar hårdvarans tillförlitlighet och överensstämmelse med specifikationerna.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Instrumentprestandaelement

  Element som anger eller påverkar instrumentets prestanda. En första indikation på instrumentets prestanda är dess noggrannhet eller precision, vilket kan mätas genom dess svarstider, upplösning och intervall. En andra indikation på prestanda är instrumentets tekniska prestanda, såsom dess effektnivå, den elektromagnetiska störningen och stötspänningen. En tredje indikation på prestanda är miljöfaktorer som kan påverka instrumentets prestanda, till exempel fuktighet, driftstemperaturer eller damm.

 • Kvalitetssäkringsförfaranden

  Förfaranden för besiktning av en produkt eller ett system för att säkerställa att den överensstämmer med specifikationer och krav.

 • Testmetoder för hårdvara

  Processer där maskinvarukomponenter eller system testas, t.ex. systemtest, kontinuitetstest och In-Circuit Testing.

 • Hårdvarukomponenter

  De väsentliga delar som utgör ett maskinvarusystem, såsom LCD-bildskärmar, kamerasensorer, mikroprocessorer, minnen, modem, batterier och delarnas kopplingar.

 • Elektrisk urladdning

  Egenskaper och tillämpningar för elektrisk urladdning, inklusive spänning och elektroder.

 • Kretsscheman

  Läsa och förstå kretsscheman som visar kopplingarna mellan anordningar, t.ex. kraft- och signalanslutningar.

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

 • Standarder för elektronisk utrustning

  Nationella och internationella kvalitets- och säkerhetsnormer samt föreskrifter om användning och tillverkning av elektronisk utrustning och dess komponenter såsom halvledare och kretskort.

 • Maskinvaruarkitekturer

  Utformningen av fysiska maskinvarukomponenter och deras sammanlänkningar.

 • Maskinvaruplattformar

  Egenskaper av den hårdvarukonfiguration som krävs för att behandla programvaruprodukten.

 • Hårdvarumaterial

  Egenskaper, tillämpningar och miljöeffekter av material som används för att utveckla maskinvara.

Färdigheter

 • Analysera testdata

  Tolka och analysera data som har samlats in under testning för att formulera slutsatser, nya insikter eller lösningar.

 • Avläsa monteringsscheman

  Avläsa och tolka scheman som innehåller en förteckning över alla delar och komponenter i en viss produkt. Schemat identifierar de olika komponenterna och materialen och ger anvisningar om hur man monterar en produkt.

 • Avläsa tekniska ritningar

  Läsa de tekniska ritningarna för en produkt som ingenjören har upprättat för att föreslå förbättringar, göra produktmodeller eller använda produkten.

 • Testa maskinvara

  Testa maskinvarusystem och -komponenter för datorutrustning med hjälp av lämplig utrustning och lämpliga testmetoder, t.ex. systemtest (ST), pågående tillförlitlighetstest (ORT) och in-circuit-test (ICT). Övervaka och utvärdera systemets prestanda och vidta åtgärder vid behov.

 • Läsa vanliga ritningar

  Läsa och förstå vanliga ritningar, maskiner och processritningar.

 • Använda mätinstrument

  Använda olika mätinstrument beroende på vilken egenskap som ska mätas. Använda olika instrument för att mäta längd, area, volym, hastighet, energi, kraft och annat.

 • Säkerställa att specifikationer följs

  Säkerställa att monterade produkter överensstämmer med specifikationerna.

 • Inspektera produktkvaliteten

  Använda diverse tekniker för att säkerställa att produktkvaliteten uppfyller kvalitetsstandarder och specifikationer. Övervaka defekter, förpackningar och returer av produkter till olika produktionsavdelningar.

 • Analysera kvalitetskontroller

  Utföra inspektioner och tester av tjänster, processer eller produkter för att bedöma kvalitet.

 • Använda testutrustning

  Använda utrustning för att testa prestanda och drift av maskiner.

 • Hålla tidsfrister

  Säkerställa att operativa processer avslutas vid en tidigare överenskommen tid.

 • Mäta elektriska egenskaper

  Mäta spänning, ström, resistans eller andra elektriska egenskaper med hjälp av elektrisk mätutrustning, till exempel multimetrar, voltmetrar och amperemetrar.

 • Kommunicera med andra avdelningar om testresultat

  Kommunicera med relevanta avdelningar om testrelaterad information, t.ex. provningsscheman, provningsstatistik och provningsresultat.

Source: Sisyphus ODB