Yrke datavetare

Datavetare bedriver forskning inom data- och informationsvetenskap och inriktar sig på ökad kunskap om och förståelse för grundläggande aspekter av IKT-fenomen. De upprättar forskningsrapporter och tar fram förslag. De uppfinner och utformar nya metoder för datateknik, hittar innovativa användningsområden för befintlig teknik och befintliga studier samt löser komplexa problem inom databehandling.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Vetenskapliga forskningsmetoder

  Den teoretiska metod som används för vetenskaplig forskning som omfattar bakgrundsforskning, utarbetande av en hypotes, testning, analys av data och avslutning av resultaten.

Färdigheter

 • Tillämpa dekonstruktion

  Använda teknik för att extrahera information eller demontera en IKT-komponent, en programvara eller ett system för att analysera, korrigera och montera ihop eller reproducera komponenten, programvaran eller systemet.

 • Tillämpa tekniker för statistisk analys

  Använda modeller (beskrivande eller statistiska) och tekniker (datautvinning eller maskininlärning) för statistisk analys och IKT-verktyg för att analysera data, upptäcka korrelationer och göra prognoser.

 • Studera litteratur i en fråga

  Bedriva omfattande och systematisk forskning i information och publikationer om ett visst ämne. Presentera en jämförande utvärderande litteratursammanfattning.

 • Bedriva akademisk forskning

  Planera akademisk forskning genom att formulera forskningsfrågan och bedriva empirisk forskning eller litteraturforskning för att undersöka sanningen i forskningsfrågan.

 • Syntetisera forskningspublikationer

  Läsa och tolka vetenskapliga publikationer som illustrerar ett forskningsproblem och förknippad metodik, lösning och hypotes. Jämföra publikationerna och ta fram den information som behövs.

 • Utföra forskningsverksamhet om IT-användare

  Utföra forskningsarbete, t.ex. rekrytering av deltagare, schemaläggning av uppgifter, insamling av empiriska data, dataanalys och utformning av material, för att bedöma användares interaktion med ett IKT-system, ett program eller en applikation.

 • Bedriva kvantitativ forskning

  Genomföra en systematisk empirisk undersökning av observerbara fenomen med hjälp av statistiska, matematiska eller beräkningsrelaterade metoder.

 • Utföra analytiska matematiska beräkningar

  Tillämpa matematiska metoder och använda beräkningsteknik för att utföra analyser och finna lösningar på specifika problem.

 • Bedriva kvalitativ forskning

  Samla in relevant information genom att tillämpa systematiska metoder som intervjuer, fokusgrupper, textanalys, observationer och fallstudier.

 • Skriva forskningsförslag

  Syntetisera och upprätta förslag som syftar till att lösa forskningsproblem. Ange utkast till förslagets bakgrund och mål, den beräknade budgeten, riskerna och effekterna. Dokumentera framstegen och den senaste utvecklingen i ämnet och studieområdet.

 • Genomföra forskningsintervju

  Använd professionell forsknings- och intervjumetoder/-tekniker för att samla in relevanta data, fakta eller information för att få nya insikter och för att fullständigt förstå den intervjuade personens budskap.

Source: Sisyphus ODB