Yrke designer av användargränssnitt

Designer av användargränssnitt ansvarar för utformning av användargränssnitt för program och system. De tar fram layout, grafik och dialoger samt sköter anpassning.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Designmönster för programgränssnitt

  Återanvändbara lösningar och formaliserade bästa praxis för lösning av vanliga användargränssnittsrelaterade uppgifter inom programvaruutveckling och -design.

 • It-säkerhetslagstiftning

  Den uppsättning lagstadgade regler som skyddar informationsteknik, it-nätverk och datorsystem och som omfattar de rättsliga konsekvenser som följer av att de används felaktigt. De reglerade åtgärderna omfattar brandväggar, intrångsdetektering, antivirusprogram och kryptering.

 • Programinteraktionsdesign

  Metoder för att utforma interaktion mellan användare och en programvara eller tjänst för att tillgodose behoven och preferenserna hos de flesta personer som kommer att samverka med produkten och förenkla kommunikationen mellan produkter och användare, t.ex. målinriktad utformning.

 • Programmets användbarhet

  Processen genom vilken man kan definiera och mäta lärbarhet, effektivitet, användbarhet och användarvänlighet för en programvara.

 • Människa-datorinteraktion

  Studiet av beteenden i samband med och interaktionen mellan digital utrustning och människor.

 • IT-tillgänglighetsstandarder

  Rekommendationer för att göra IKT-innehåll och -applikationer mer tillgängliga för fler människor, framför allt personer med funktionsvariationer såsom blindhet och nedsatt syn, dövhet och hörselnedsättning och kognitiva svårigheter. Detta inbegriper standarder som Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

 • Uppgiftsalgoritm

  Tekniken för att omvandla ostrukturerade beskrivningar av en process till en stegvis sekvens av åtgärder med ett begränsat antal steg.

 • Standarder från World Wide Web Consortium

  En samling standarder, tekniska specifikationer och riktlinjer som tagits fram av den internationella organisationen World Wide Web Consortium (W3C), vilken gör det möjligt att utforma och utveckla webbtillämpningar.

 • Webbprogrammering

  Programmeringsparadigm som bygger på en kombination av kodning (som lägger till sammanhang och struktur till text) och annan webbprogrammering, såsom Ajax, javascript och PHP, för att genomföra lämpliga åtgärder och visualisera innehållet.

 • Grafikredigeringsprogramvara

  Området för grafiska it-verktyg som möjliggör digital grafikredigering och grafisk komposition, till exempel GIMP, Adobe Photoshop och Adobe Illustrator, för att utveckla både 2D-raster eller 2D-vektorgrafik.

Färdigheter

 • Använda tekniker för användarcentrerad design

  Använda tekniker för design där slutanvändarnas behov, önskemål och begränsningar för en produkt, tjänst eller process ägnas stor uppmärksamhet i varje skede av designprocessen.

 • Interagera med användare för att samla in krav

  Kommunicera med användare för att identifiera deras krav och samla information om dessa. Definiera alla relevanta användarkrav och dokumentera dem på ett begripligt och logiskt sätt för vidare analys och förtydligande.

 • Testa systemtillgänglighet för användare med särskilda behov

  Undersöka om programgränssnittet överensstämmer med standarder och föreskrifter så att systemet kan användas av personer med särskilda behov.

 • Skapa affärsrelationer

  Skapa ett positivt, långsiktigt förhållande mellan organisationer och utomstående intressenter, till exempel leverantörer, distributörer, aktieägare och andra intressenter, i syfte att informera dem om organisationen och dess mål.

 • Omvandla krav till visuell design

  Utveckla den visuella designen utifrån från givna specifikationer och krav, på grundval av analysen av omfattning och målgrupp. Skapa en visuell representation av idéer, till exempel i form av logotyper, webbplatsgrafik, digitala spel och layouter.

 • Utveckla kreativa idéer

  Utveckling av nya konstnärliga koncept och kreativa idéer.

 • Skapa wireframe för webbplats

  Utveckla en bild eller uppsättning bilder som illustrerar de funktionella delarna av en webbplats eller webbsida, som vanligen används för att planera en webbplats funktion och struktur.

 • Utforma process

  Kartlägga arbetsflödet och resurskraven för en viss process med hjälp av en rad olika verktyg, till exempel programvara för processimulering, flödesdiagram och skalmodeller.

 • Designa datorgrafik

  Använda olika visuella tekniker för att designa datorgrafik. Kombinera grafiska element för att förmedla koncept och idéer.

 • Fastställa tekniska krav

  Specificera tekniska egenskaper hos varor, material, metoder, processer, tjänster, system, programvara och funktioner genom att identifiera och uppfylla de särskilda behov som ska tillgodoses i enlighet med kundernas krav.

 • Använda märkspråk

  Använd datorspråk som är syntaktiskt urskiljbara från texten, för att lägga till noter till ett dokument, ange layout och processtyper av dokument såsom HTML.

 • Rita designskisser

  Ta fram grova skisser som hjälpmedel för att utforma och informera om designkoncept.

 • Utforma användargränssnitt

  Skapa programvaru- eller enhetskomponenter som möjliggör interaktion mellan människor och system eller maskiner, genom att använda lämpliga tekniker, språk och verktyg som effektiviserar interaktionen med ett system eller en maskin.

 • Bedöma användares samspel med IT-program

  Utvärdera hur användarna interagerar med IKT-program för att analysera deras beteende, dra slutsatser (till exempel om deras motiv, förväntningar och mål) och förbättra programmens funktioner.

Source: Sisyphus ODB