Yrke djurbehaviorist

Djurbehaviorister arbetar med djur och människor för att studera, observera, bedöma och förstå djurets beteende i förhållande till specifika faktorer och för att förebygga eller hantera olämpliga eller problematiska beteenden hos enskilda djur genom utveckling av lämpliga miljöer och ledningssystem i enlighet med nationell lagstiftning. 

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Djurs beteende

  Djurens naturliga beteendemönster, d.v.s. hur ett normalt och onormalt beteende kan uttryckas med hänsyn till art, miljö, samspel mellan människa och djur och yrke.

 • Djurs neuroanatomi

  Studiet av djurs centrala och perifera nervsystem, inbegripet komponenter som fiberbanor och visuella, sensoriska, hörselrelaterade och motoriska banor.

 • Träning av djur

  Djurens reaktioner på specifika förhållanden eller stimuli. Djurs beteende, etologi, inlärningsteknik, träningsmetoder, utrustning samt kommunikation och arbete med djur och människor.

 • Säkra arbetsmetoder i veterinärmiljö

  Säkra arbetsrutiner på en veterinärklinik för att identifiera faror och därmed förknippade risker för att förhindra olyckor eller tillbud. Detta omfattar skador på djur, zoonotiska sjukdomar, kemikalier, utrustning och arbetsmiljö.

 • Djurens evolution

  Djurens evolutionshistoria och utvecklingen av arter och deras beteende genom domesticering.

 • Biosäkerhet med koppling till djur

  Medvetenheten om hygien- och bioskyddsåtgärder vid arbete med djur, bl.a. orsaker till samt överföring och förebyggande av sjukdomar samt användning av policyer, material och utrustning.

 • Djurs fysiologi

  Studiet av den mekaniska, fysiska, bioelektriska och biokemiska funktionen hos djur, deras organ och celler.

 • Djurs anatomi

  Studien av djurens kroppsdelar, deras struktur och dynamiska förhållanden, på en nivå som krävs för den specifika placeringen.

 • Lagstiftning rörande djurvälfärd

  Rättsliga ramar, yrkesetiska regler, nationella regelverk och EU-regelverk och rättsliga förfaranden för att arbeta med djur och levande organismer i syfte att säkerställa deras välbefinnande och hälsa.

 • Djurs neurofysiologi

  Den specialitet inom veterinärmedicin som undersöker hur nervsystemet fungerar hos djur, inklusive nervöverföringar och jonkanaler, svaren från nervstammar, fiberbanor och kärnor, inhibitoriska och excitatoriska synaptiska funktioner samt motorändplattor, olika motortyper och motorkontroller samt lillhjärnan.

 • Sjukdomstecken hos djur

  Fysiska, beteendemässiga och miljörelaterade tecken på hälsa och ohälsa hos olika djur.

 • Djurvälfärd

  Allmänt erkända behov inom djurvälfärd för olika arter, situationer och näringar. Dessa inbegriper följande: behovet av en lämplig miljö, behovet av lämpligt foder, möjligheten att utföra normala beteenden behovet av att hållas tillsammans med, eller avskilt från, andra djur behovet av att skyddas från smärta, lidande, skador och sjukdomar.

 • Miljöberikning för djur

  Typer, metoder och användning av berikning för djur för att möjliggöra naturligt beteende, inbegripet tillhandahållande av miljöstimuli, utfodringsverksamhet, mental stimulans, föremål för manipulation, social verksamhet och träning.

Färdigheter

 • Genomföra träningsprogram för djur

  Genomföra träningsprogram för djur i grundläggande träningssyfte eller för att uppnå särskilda mål i enlighet med ett utvecklat träningsprogram, samt se över och registrera framsteg i förhållande till fastställda mål.

 • Kontrollera djurs rörelser

  Styra, kontrollera eller begränsa en del av rörelser hos ett djur eller en grupp av djur.

 • Tillämpa säkra arbetsmetoder i veterinärmedicinska sammanhang

  Tillämpa säkra arbetsmetoder i ett veterinärmedicinskt sammanhang för att identifiera faror och relaterade risker i syfte att förebygga olyckor eller tillbud. Detta omfattar skador vållade av djur, zoonotiska sjukdomar, kemikalier, utrustning och arbetsmiljöer.

 • Främja djurskyddet

  Främja god praxis och arbeta med medkänsla för att upprätthålla och främja en hög djurskyddsstandard i alla situationer samt anpassa personligt beteende och hantera miljöfaktorer på ändamålsenligt sätt.

 • Tillhandahålla djurutbildningar

  Tillhandahålla utbildning i grundläggande hantering, tillvänjning och lydnad, för att göra det möjligt att utföra dagliga uppgifter samtidigt som riskerna för djuret, djurhanteraren och andra minimeras.

 • Ge råd om djurskydd

  Förbereda och tillhandahålla information till individer eller grupper om hur man kan främja djurs hälsa och välbefinnande samt hur man kan minska riskerna för djurs hälsa. Ge rekommendationer om korrigerande åtgärder.

 • Utarbeta planer för att ta itu med oönskade beteenden hos djur

  Samla information om beteendeproblem hos djur, tolka relevant information om djuret samt bedöma effekterna av externa faktorer och djurhållningspraxis/metoder för att ta fram en åtgärdsplan mot oönskat beteende.

 • Utarbeta träningsprogram för djur

  Bedöma djurets träningsbehov och välja lämpliga metoder och aktiviteter för att uppfylla träningsmålen.

 • Hantera veterinärmedicinska akutsituationer

  Hantera oförutsedda händelser som rör djur och omständigheter som kräver brådskande åtgärder på lämpligt sätt.

 • Bedöma djurs beteende

  Observera och utvärdera djurens beteende för att arbeta med dem på ett säkert sätt och upptäcka avvikelser från normala beteenden som visar att hälsa och välbefinnande riskeras.

 • Interagera med djur på ett säkert sätt

  Säkerställa ett säkert och humant samspel med djuret för att undvika faktorer som inverkar negativt på dess beteende. Detta inbegriper användning av humana hjälpmedel/utrustning för träning samt att förklara deras användning för ägare/skötare, för att se till att de används på ett lämpligt sätt och att djurets välbefinnande skyddas.

 • Hantera djurhygien

  Planera och använda lämpliga hygienåtgärder för att förebygga överföring av sjukdomar och säkerställa en effektiv allmän hygien. Upprätthålla och följa hygienrutiner och hygienföreskrifter vid arbete med djur, meddela hygienkontroller och protokoll till andra. Hantera säkert bortskaffande av avfall i enlighet med destinations- och lokala bestämmelser.

 • Genomföra motionsaktiviteter för djur

  Erbjuda motionsmöjligheter som är lämpliga för olika djur och som uppfyller djurens specifika fysiska behov.

 • Bemöta svårhanterliga personer

  Arbeta säkert och kommunicera effektivt med individer och grupper i svårhanterliga situationer. Detta kan inbegripa identifiering av tecken på aggressivitet, lidande och hotfullt beteende och metoder för att hantera dessa i syfte att hålla personen i fråga samt andra säkra.

 • Bedöma människors och djurs förutsättningar att arbeta tillsammans

  Säkerställa arbetsharmoni mellan människor och djur när det gäller fysiska egenskaper, kapacitet, temperaturförhållanden och potential.

 • Sköta den personliga yrkesutvecklingen

  Ansvara för livslångt lärande och kontinuerlig fortbildning. Delta i utbildningar för att utöka och uppdatera yrkeskompetens. Identifiera prioriterade områden för yrkesutveckling utifrån reflektion över det egna arbetet och diskussion med kollegor och intressenter.

 • Hantera djurskyddet

  Planera, hantera och utvärdera tillämpningen av de fem allmänt erkända djurskyddsbehoven, beroende på art, situation och eget yrke.

 • Välja ut djur för träning

  Välja ut djur för träning med hjälp av valkriterier inklusive avsedda träningsresultat, ålder, temperament, art och skillnader mellan olika raser. Val av djur för träning inkluderar grundläggande träning eller träning för att uppnå vissa mål.

 • övervaka djurskyddet

  Övervaka djurs fysiska tillstånd och beteende och rapportera eventuella problem eller oväntade förändringar, inbegripet tecken på hälsa eller ohälsa, utseende, tillstånd för djurens bostadsutrymmen, intag av livsmedel och vatten samt miljöförhållanden.

 • Tillhandahålla en berikande miljö för djur

  Tillhandahålla en berikande miljö för djur där de får ge uttryck för sitt naturliga beteende, inbegripet anpassning av miljöförhållanden, tillhandahållande av utfodring och problemlösningsövningar, samt genomförande av skötselaktiviteter, sociala aktiviteter och träningsaktiviteter.

 • Hantera biosäkerhet hos djur

  Planera och tillämpa lämpliga biosäkerhetsåtgärder för att förhindra överföring av sjukdomar och säkerställa effektiv biosäkerhet. Upprätthålla och följa biosäkerhetsrutiner och infektionskontroller vid arbete med djur, bland annat genom att känna igen potentiella hälsoproblem och vidta lämpliga åtgärder, informera om rutiner för hygienkontroll och biosäkerhet samt rapportera till andra.

 • Träna djur och människor att arbeta tillsammans

  Träna djur och människor att arbeta tillsammans, inklusive matchning mellan individer och djur, utformning av integrerade träningsprogram för människor och djur, genomförande av integrerade träningsprogram, utvärdering av integrerade träningsprogram för människor och djur utifrån överenskomna resultat samt utvärdering av förenligheten mellan individer och djur med avseende på fysiska egenskaper.

 • Utarbeta träningsprogram för människor och djur

  Utveckla program för att få människor och djur att samarbeta. Fastställa mål och syften. Utvärdera genomförandet av utbildningsprogrammet och framstegen hos både människa och djur.

Source: Sisyphus ODB